Børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i sit dagtilbud, yder kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov.

Støtte i dagtilbuddet

Hvis dit barn går i dagpleje eller daginstitution, og du i samarbejde med personalet vurderer, at dit barn har behov for støtte for at trives og udvikle sig, gives støtten først og fremmest i dagplejen/institutionen.

I samarbejde med dig udfylder personalet en indsatsplan, hvor der aftales konkrete indsatser for at støtte dit barn i institutionen og i hjemmet. Sammen sætter I mål for arbejdet med dit barn og beskriver de forventede tegn på udvikling, som indsatsen skal føre til. Det vil fremgå af indsatsplanen, hvornår I sammen evaluerer indsatsen – og evt. laver en ny indsatsplan. Indsatsen kan f.eks. være særlige aktiviteter eller særlig støtte fra en voksen i en periode.

Alle institutioner samarbejder med konsulenter fra Center for Opvækst og Læring, der kan vejlede personalet i forhold til at yde støtte til dit barn.

Der er mulighed for at drøfte dit barns problematik på et forebyggende teammøde, hvor I som forældre deltager sammen med institutionen, sundhedsplejersken, forebyggende socialrådgiver og pædagogisk psykologisk konsulent og eventuelt tale/høre konsulent, ergoterapeut eller fysioterapeut fra Center for Opvækst og Læring.

Hvis arbejdet med indsatsplaner ikke fører til, at dit barn udvikler sig, bliver dit barn indstillet til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Afhængig af dit barns vanskeligheder betyder det, at dit barn vil blive undersøgt mere grundigt. Dette sker for at vurdere, hvilken type tilbud og/eller indsats dit barn har behov for, for at kunne trives og udvikle sig.

Alle kommunale og selvejende institutioner samt landsbyordninger har fået tildelt ekstra ressourcer til støtte til børn med særlige behov.

Private institutioner har pga. reglerne for beregning af deres tilskud ikke fået ekstra ressourcer til støtte. Går dit barn i en privat institution, arbejder institutionen også med indsatsplaner, men hvis arbejdet med indsatsplaner ikke giver den ønskede effekt for dit barns udvikling, kan institutionen søge om ekstra støttetimer til dit barn i Center for Opvækst og Læring. Støttetimer bevilges typisk i en afgrænset periode, hvorefter dit barns trivsel og udvikling evalueres.

Specialpædagogiske tilbud i kommunen

Når dit barn er udredt, og det er beskrevet, hvilke vanskeligheder dit barn har, kan institutionen søge om ekstra støtte i Center for Opvækst og Læring. Den ekstra støtte gives fortrinsvist som plads i et specialpædagogisk tilbud i kommunen.

I kommunen har vi specialpædagogiske pladser. Pladserne er små børnegrupper tilknyttet Børneområde Vest. Til de specialpædagogiske pladser er der flere personaletimer til det enkelte barn, og personalet er uddannet til at understøtte børnenes særlige behov.

I Børneområde Syd er der mulighed for enkeltintegrerede pladser. Til disse pladser er der også en højere personalenormering og en særlig kompetence blandt personalet. Her er børnene ikke en del af en lille gruppe, men er integreret i institutionens øvrige børnegrupper.

Hvis dit barn tilbydes én af kommunens egne specialpædagogiske pladser, vil du have mulighed for at søge transport i forbindelse med tilbuddet. Transporten skal søges i Center for Opvækst og Læring.

Specialpædagogiske tilbud uden for kommunen

Hvis dit barn har betydelig og varig nedsat funktionsevne, enten fysisk eller psykisk, kan det have vanskeligheder, som ikke kan understøttes i et specialpædagogisk tilbud.

I samarbejde med børne- og familieafdelingen vil det blive vurderet, om dit barn er i målgruppen for et særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. Dit barn vil da blive tilbudt plads i en specialinstitution, som har særlige kompetencer i forhold til dit barns vanskeligheder.

Når dit barn visiteres til en specialinstitution, følger det af lovgivningen, at transporten betales af kommunen. Enten ved at du som forælder får dækket den merudgift, du har til transporten – i form af kilometergodtgørelse. Eller det kan være en taxa, der henter og bringer dit barn, når det skal i institution.

Kontakt

For yderligere information kontakt Center for Opvækst og Læring, telefon 72 53 30 00