Forretningsorden for forældrebestyrelser i dagtilbud

Forretningsorden for forældrebestyrelser i dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fold alle ud

Valg og konstituering

1.
Forældrebestyrelsen vælges og sammensættes jf. Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.  

2.
Dagtilbudslederen indkalder til det konstituerende møde, som skal finde sted inden 14 dage efter valget af forældrerepræsentanterne til forældrebestyrelsen.   

3.
På det konstituerende møde vælger forældrebestyrelsen blandt sine forældrerepræsentanter en formand og en næstformand. Valgene foretages ved flertalsvalg. Valget af formand og næstformand ledes af dagtilbudslederen.

Mødevirksomhed

4.
Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.   

5.
Dagtilbuddet er en del af den offentlige forvaltning, og bestyrelsens arbejde er dermed underlagt lovgivning om offentligretlige emner, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven.

 6.
Forældrebestyrelsen afholder ordinært møde minimum 4 gange om året. Møderække for ordinære møder fastlægges for et år ad gangen og skal gøres tilgængelig for alle forældre.   

7.
Forældrebestyrelsens formand fastsætter dagsorden for møderne i samarbejde med lederen af dagtilbuddet. Senest 7 dage før mødet sendes dagsorden med eventuelle bilag til forældrebestyrelsens medlemmer. Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles forældrebestyrelsens formand senest 10 dage før mødet afholdes.    Dagsordenens punkter skal være belyst, så det fremgår, hvad det omhandler. Der vedhæftes eventuelle bilag til yderligere belysning.   

8.
I særlige tilfælde kan forældrebestyrelsens formand indkalde med kortere varsel – eller når en tredjedel af forældrebestyrelsens medlemmer ønsker det. I så fald bør forældrebestyrelsens formand så vidt muligt orientere medlemmerne forud for mødet om de sager, der skal behandles.   
9.
Punktet er udgået 

10.
En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen, jf. punkt 8, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden mener, at sagen ikke kan udsættes, eller det kan godkendes af et flertal af forældrebestyrelsens medlemmer. 

En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

Deltagelse i møder

11.
I forældrebestyrelsens møder deltager medlemmerne af forældrebestyrelsen og dagtilbudslederen.   

12.
Suppleanter kan deltage i forældrebestyrelsens møder, såfremt formanden eller forældrebestyrelsen ønsker det.   

13.
Er et medlem vedvarende forhindret i at deltage i forældrebestyrelsens møder, fx på grund af længerevarende sygdom eller rejseaktivitet, indtræder en suppleant i medlemmets sted i fraværsperioden. Formanden indkalder suppleanten.   

14.
Formanden eller forældrebestyrelsen kan indbyde andre, der ikke er medlemmer af forældrebestyrelsen, til at deltage under behandlingen af en sag uden stemmeret. 

Mødeafvikling

15.
Møderne i forældrebestyrelsen ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er både formanden og næstformanden fraværende ved mødet, ledes dette af et medlem, der vælges ved stemmeflertal.   

16.
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.   

17.
Medlemmerne af forældrebestyrelsen kan kun deltage i forældrebestyrelsens afstemninger ved tilstedeværelse under afstemningen.   

18.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Hvis der ved en afstemning er lige mange stemmer for og i mod, er forslaget bortfaldet.   

19.
Er der stemmelighed på grund af et eller flere medlemmers fravær, må afstemningen udsættes til næste møde, hvor forældrebestyrelsen er fuldtallig.   

20.
Der optages referat fra møderne i forældrebestyrelsen. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet.   

21.
Referatet gøres tilgængeligt for alle forældre, som minimum ved opslag på dagtilbuddets digitale forældreplatform eller dagtilbuddets hjemmeside.   

22.
Et fuldstændigt referat skal ikke nødvendigvis færdiggøres på mødet. Dette kan ske efterfølgende.   I så fald læses beslutninger truffet på mødet op inden mødets afslutning, og en beslutningsprotokol tiltrædes som et punkt på dagsordenen af de medlemmer, som har deltaget i mødet.   

23.
Forældrebestyrelsens medlemmer og suppleanter er omfattet af straffelovens og forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de har fået kendskab til ved udøvelsen af deres hverv.   

24.
Punktet er udgået   

25.
Lederen af dagtilbuddet er sekretær for bestyrelsen og deltager uden stemmeret i samtlige møder. I lederens fravær deltager souschef/afdelings- eller teamleder som sekretær.

Ændringer

26.
Forretningsordenen kan alene ændres af Kommunalbestyrelsen. 

Ikrafttræden

27.
Forretningsordenen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 12. november 2019 og træder i kraft pr. 1.  januar 2020.