Rammer for tilsyn

Rammer for tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fold alle ud

Rammer for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne løses. Center for Opvækst og Læring fører tilsynet på vegne af Kommunalbestyrelsen. 
 
Tilsynet omfatter kommunale, selvejende og private dagtilbud samt private pasningsordninger.  Vurdering af kvaliteten i dagtilbuddene baseres på Dagtilbudsloven, Lov om Social Service og Forvaltningsloven samt de af Kommunalbestyrelsen til enhver tid udmeldte rammer og eventuelt prioriterede indsatser, "Børne- og Ungepolitikken" samt strategier og handleplaner under denne. 
 

Specifikt vedrørende kommunale, selvejende og private dagtilbud

I tilsynet inddrages bl.a.:

  • Tidligere og gældende tilsynsrapporter
  • Vurdering af arbejdet med styrkede pædagogiske læreplaner
  • Relevante personaleoplysninger og økonomiske nøgletal
  • Screening af udvalgte data på dagtilbuds-, skole-, forebyggelses- og myndighedsområdet, samt sager med relevans for kvaliteten - f.eks. forældrehenvendelser til Center for Opvækst og Læring
  • Resultater af sprogvurderinger og andre faglige screeninger. 

Herudover inddrages arbejdet med kommunale politikker, strategier og handleplaner – herunder Børne- og Ungepolitikken samt Udviklingsstrategien.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående vurderes kvaliteten i det enkelte dagtilbud via løbende dialog samt møder mellem Center for Opvækst og Læring og de kommunale, selvejende og private dagtilbud. I de kommunale og selvejende dagtilbud suppleres der med en årlig kvalitetssamtale. 

Hvis det skønnes nødvendigt, gennemføres der i alle dagtilbud herudover enten anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg.  
 
På baggrund heraf modtager dagtilbuddene minimum hvert 2. år tilsynsnotat, med vurdering af hvorvidt institutionerne har et ’tilfredsstillende’ eller et ’mindre tilfredsstillende’ kvalitetsniveau. Hvis et dagtilbud vurderes til at udvise en mindre tilfredsstillende kvalitet, vil der blive foretaget relevant opfølgning.  Ledelsen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at det til enhver tid gældende tilsynsnotat er offentliggjort på institutionens hjemmeside. 

Specifikt vedrørende private pasningsordninger

De private pasningsordninger har ingen driftsaftale med kommunen og skal således ikke leve op til de kommunale politikker. 

I tilsynet inddrages bl.a.:

  • Tidligere og gældende tilsynsrapporter, pasningsaftaler mv.
  • Vurdering af arbejdet med trygge læringsmiljøer
  • Den private pasningsordnings fysiske rammer, personlige og faglige kvalifikationer – herunder tilstrækkelige danskkundskaber
  • Vurdering af samarbejdet med Center for Opvækst og Læring samt eventuelle borgerhenvendelser.

Med udgangspunkt i ovenstående fører forvaltningen tilsyn én gang årligt i alle private pasningsordninger. På baggrund af tilsynets vurdering modtager den private pasningsordning et tilsynsnotat med angivelse af, hvorvidt kvaliteten vurderes som ’tilfredsstillende’ eller ’mindre tilfredsstillende’. Vurderes kvaliteten ’mindre tilfredsstillende’, opstiller tilsynet over for den private pasningsordning specifikke forbedringspunkter, som tilsynet følger op på. Får tilsynet kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan tilsynet tilbagekalde godkendelse af indgåede pasningsaftaler.

Afrapportering

Som led i afrapportering til Opvækst og Læringsudvalget vedrørende resultat af tilsyn, forelægges screening af udvalgte data på dagtilbuds-, skole-, forebyggelses- og myndighedsområdet til orientering.

Ikrafttræden

Rammer for tilsyn i kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune er godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 8. april 2019