Kriterier til godkendelse af privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Fold alle ud

Lovgivning

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterierne for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen må ikke fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, kommunalbestyrelsen stiller til egne daginstitutioner.

Ved godkendelsen skal den private leverandør herudover dokumentere, at privatinstitutionen lever op til de centralt fastsatte krav blandt andet formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. dagtilbudsloven §§ 1 og 7, bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, jf. dagtilbudsloven §§ 8-10, og børnemiljøvurdering, jf. dagtilbudsloven §§ 12-13. Lovgivningens krav til daginstitutioner, herunder privatinstitutioner, omfatter ligeledes gældende bestemmelser om hygiejne, sikkerhed, bygninger med videre.

 

 

Ansøgningsproces

Hvis man påtænker at oprette en privat daginstitution i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan man henvende sig til Opvækst og Læring. Her kan man få råd og vejledning om ansøgningsprocessen og anvisning til at komme godt i gang som privat institution.

Bygningsgodkendelse

 • Der skal søges om ibrugtagningstilladelse ved de kommunale byggemyndigheder.
 • Hvis privatinstitutionen vil opnormere/ændre børnetallet, skal der søges om ny ibrugtagningstilladelse.

Depositum ved ansøgning

 • Ved ansøgning om godkendelse til privatinstitution skal ansøgeren lægge et depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om godkendelsen.

Driftsgaranti

 • Der skal stilles driftsgaranti for et godkendt antal børn.
 • Der stilles 1 måneds driftsgaranti, og det kommunale tilskud udbetales 1 måned forud.
 • Driftsgarantien skal fornyes hvert 5 år.

Vedtægter

 • Privatinstitutionens vedtægter skal sendes til kommunen. Vedtægterne skal som minimum indeholde regler om: Optagelseskriterier, bestyrelseskonstruktion, privatinstitutionens formål, åbningstid, antal børn, anvendelse af et evt. overskud og opsigelse.
 • Privatinstitutionen skal i vedtægterne fastsætte regler for optagelse og følge rets grundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Privatinstitutionen skal gennem sine regler sikre samme rummelighed som kommunes øvrige institutioner, og skal som udgangspunkt være tilgængelig for børn med handicap.

Forældrebestyrelse

 • Forældrene skal sikres en indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner.
 • Forældrene skal som minimum have indflydelse på principperne for dagtilbuddets arbejde, udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret til bestyrelsen i forbindelse med ansættelse af leder og andet personale i privatinstitutionen.
 • I forældrebestyrelsen skal der være et flertal af forældrevalgte medlemmer.

Normering

 • Privatinstitutionen skal have en personalenormering, der sikrer, at privatinstitutionen kan leve op til Kvalitetsstandard for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Opsigelse

 • Hvis privatinstitutionen misligholder sine forpligtigelser i forhold til godkendelseskriterierne, er Faaborg-Midtfyn Kommune berettiget til at stoppe driftstilskuddet. Det gælder også, hvis privatinstitutionen anvender et eventuelt overskud til et ulovligt forhold.

Forældrebetaling

 • Privatinstitutionen fastsætter selv forældrebetalingen.
 • Friplads og søskendetilskud ydes, i forhold til hvad en tilsvarende kommunal plads koster.

Krav til privatinstitutioner

Godkendelse af bygningerne

 • Det er et krav, at bygningerne skal godkendes af den kommunale byggemyndighed, før kommunalbestyrelsen kan godkende ansøgning om at blive privat institution.

Dagtilbudsloven

 • Bestyrelsen i den private institution er ansvarlig for at kende det juridiske grundlag for at drive en privat institution.

Læreplaner

 • Privatinstitutionen er forpligtet til at arbejde med læreplaner, jf. dagtilbudsloven, og følge de rammer, der er aftalt for læreplansarbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Børn med særlige behov

 • Privatinstitutionen skal arbejde med indsatsplaner.
 • Institutionen skal deltage i de planlagte lokalmøder.
 • Der kan søges ekstra støttetimer i Opvækst og Læring. Timer bevilges efter kommunens gældende regler for støtte til børn med særlige behov.

Sprogvurdering

 • Privatinstitutionen skal leve op til de rammer, der er aftalt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune, jf. Dagtilbudslovens § 11.
 • For alle dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune gælder, at der tales dansk som hovedsprog.

Praktikinstitution

 • Efter aftale med Opvækst og Læring indgås der individuel aftale om den enkelte private institutions deltagelse i fordelingen af praktikpladser for pædagogstuderende.

Forsikringsdækning

 • Privatinstitutionen skal have den nødvendige forsikringsmæssige dækning af medarbejderne i forbindelse med ansættelse i institutionen samt bygnings-, brand- og indboforsikring.

Underretningspligt

 • Privatinstitutionen er underlagt de samme regler om tavsheds- og underretningspligt som de kommunale og selvejende dagtilbud, jf. Retssikkerhedsloven § 43.

Uddannelsesniveau for lederen af privatinstitutionen

 • Lederen af privatinstitutionen skal være pædagoguddannet.

Straffeattest og børneattest

 • Privatinstitutionen skal indhente straffeattest og børneattest på personale, der arbejder i privatinstitutionen.
Tilskud fra kommunen

Til institutionen

 • Faaborg-Midtfyn Kommune yder driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud til privatinstitutioner efter de til enhver tid gældende regler. I beregningsgrundlaget for driftstilskud indgår privatinstitutionens åbningstid. Driftstilskuddet fastsættes i relation til dagplejens og de kommunale institutioners gennemsnitlige åbningstid i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Der ydes tilskud til børn fra 0 år og til start i forårs SFO.
 • Den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 11 måneder skal barnet i børnehave, jf. Faaborg-Midtfyn Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Til forældrene

 • Der ydes friplads- og søskendetilskud til børn indmeldt i privat dagtilbud efter de til enhver tid gældende regler.

Gensidige forpligtigelser - kommunen og privatinstitutionen

Tilsyn

 • Tilsyn følger kommunens rammer for tilsyn, jf. Dagtilbudsloven.
 • Ved tilsyn vil der blive fulgt op på, om privatinstitutionen arbejder i overensstemmelse med godkendelseskriterierne, og eventuelt fulgt op på henstillinger fra tidligere tilsyn.

Misligholdelse af godkendelseskriterierne

 • Hvis man ved tilsynet finder, at den private institution ikke længere lever op til godkendelseskriterierne, vil Faaborg-Midtfyn Kommune iværksætte en opsigelse af godkendelsen.

Klager over den private institution

 • Ved modtagelse af en klage over den private institution vil Faaborg-Midtfyn Kommune henvise klageren til at tage kontakt til den private institution.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune vil efterfølgende tage kontakt til den private institution og vurdere, om der er grundlag for et uanmeldt tilsyn.

Administrativ bistand

 • Der ydes ikke administrativ bistand fra kommunen.

Hvis der sker ændringer i den private institution

 • I tilfælde af den daglige leders fravær i mere end 3 uger ved fx sygdom, er bestyrelsen i den private institution forpligtet til at meddele Faaborg-Midtfyn Kommune, hvem der har ansvaret for den daglige ledelse.

Optagelse, indskrivning og udmeldelse af børn i privat institution

 • Privatinstitutionen er selv ansvarlig for opskrivning, indmeldelse og udmeldelse af institutionen.
 • Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse og udmeldelse af børn i institutionen.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke anvisningsret til pladser i den private institution.

Ikrafttræden

Godkendt af kommunalbestyrelsen i april 2017