Tilskud til at ansætte en privat passer

Du kan få tilskud til at ansætte en person, der passer dit barn i dit eget hjem.

Sådan fungerer ordningen

Som forælder kan du vælge at ansætte en privat passer til at passe dit barn i dit eget hjem. Du skal ansætte og betale personen. Du kan derefter ansøge kommunen om tilskud til den lønudgift, du har til passeren.

Du kan modtage tilskud, fra dit barn er 26 uger og indtil forårs SFO.

Når du har ansøgt, kontakter Center for Opvækst og Læring dig og aftaler et møde. Vi kommer ud og godkender hjemmet og den private passer. Dette gør vi for at sikre, at barnets behov kan tilgodeses.
Center for Opvækst og Læring fører tilsyn med den private passer en gang om året enten som anmeldt eller uanmeldt tilsyn.

Ved tilsynet vurderer vi, om den private passer fremmer barnets læring via trygge læringsmiljøer, og om barnet gives mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Derudover vurderer vi, om den private passers danskkundskaber er tilstrækkelige til at udvikle barnets sproglige kompetencer.
Kommunen kan tilbagekalde godkendelsen af en pasningsaftale, hvis det ved tilsynet vurderes, at den private passer ikke opfylder ovenstående krav.

Du kan som forælder søge om dispensation for den private passers arbejde med læringsmiljøer, hvis den private pasning er en midlertidig ordning. Du har som forælder ret til dispensation i mindst 6 måneder og op til 1 år.

Kommunen fører ikke tilsyn med det enkelte barn, så hvis dit barn har eller får vanskeligheder omkring trivsel, adfærd, sproglig udvikling eller motoriske/sansemæssige færdigheder, har du mulighed for, at kontakte Center for Opvækst og Læring for råd og vejledning. Kontaktoplysninger og nærmere beskrivelse af Center for Opvækst og Læring kan findes på www.fmk.dk

Tilskuddets størrelse

Tilskud til at ansætte en privat passer udgør maks. 75 % af den udgift, du betaler til passer.  I 2021 er det maksimale tilskud 5.489 kr. pr. måned. 

Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen, nedsættes maksimumtilskuddet

Tilskuddet er beregnet efter, hvad det koster at passe et barn på samme alder i en kommunal plads. Når barnet fylder 2 år og 11 måneder, falder maksimumtilskuddet derfor til 3.700 kr.

Tilskuddet bliver indsat på din NemKonto den sidste hverdag i den måned, tilskuddet dækker.

Her kan du se satserne for tilskud til privat pasning.

Sådan søger du om tilskud til at ansætte en privat passer i eget hjem

For at du kan få tilskud, skal dit barn stå på venteliste til et alderssvarende kommunalt dagtilbud. Du skal skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning.

Herefter skal du søge om tilskud til at ansætte en privat passer i eget hjem - ligeledes på Digital Pladsanvisning.

Du skal indhente børne- og straffeattest for den private passer hos politiet. Dette kan du gøre via politiets hjemmeside www.politi.dk under fanebladet Borgerservice. Vi godkender først den private passer endeligt, når vi har modtaget børne- og straffeattest. Børne- og straffeattest skal du sende med sikker post til Center for Opvækst og Læring.

Du kan tidligst søge om tilskud til at ansætte en privat passer i eget hjem, 3 måneder før dit barn skal passes.

Din ansøgning om tilskud til at ansætte en privat passer i eget hjem bliver færdigbehandlet senest 2 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen, samt børne- og straffeattest.

Aftale mellem dig og den private passer

Du skal indgå en skriftlig aftale med den private passer, der indeholder:

•    Oplysninger om løn og arbejdstid
•    Rettigheder i forhold til ferie, sygdom
•    Opsigelsesvarsel.

Der gælder særlige regler, hvis du indgår aftale med den private passer om kost og logi - kontakt SKAT for yderligere information, telefon 72 22 18 18.

Du skal tegne en arbejdsskadeforsikring for den private passer. Her kan du kontakte Arbejdsskadestyrelsen på telefon 39 17 77 00 for nærmere information.

Du kan ikke søge om tilskud til ansættelse af au pair, da en au pair har en opholdstilladelse i Danmark og ikke en arbejdstilladelse.

Har du spørgsmål til ordningen?

Har du spørgsmål om tilskud til at ansætte en privat passer i eget hjem, er du velkommen til at henvende dig til Center for Opvækst og Læring på telefon 72 53 32 33.

Forskel mellem private pasningsordninger og dagtilbud