Tilskud til privat pasningsordning uden for hjemmet

Du kan få tilskud til at benytte en privat pasningsordning, der passer dit barn i sit eget hjem.

Privat pasningsordning

Du kan som forældre vælge at benytte en en privat pasningsordning til at passe dit barn. En privat pasningsordning foregår i et privat hjem.

Sådan søger du om tilskud til privat pasning

 • Du skal søge om tilskud til privat pasningsordning via digital pladsanvisning.
  Vær opmærksom på at du skal vedhæfte aftalen med den private pasningsordning i digital pladsanvisning. Alternativt kan du sende aftalen via sikker mail til Pladsanvisningen
 • Du kan modtage tilskud tilskud til privat pasningsordning fra dit barn er 26 uger og indtil forårs-SFO.
 • Du kan tidligst søge om tilskud til privat pasning 3 måneder før, dit barn skal starte i privat pasningsordning. 
 • Vær opmærksom på, at du skal søge i god tid og inden dit barn starter i privat pasningsordning, da du ikke kan få tilskud fra før ansøgningstidspunktet. 
 • Du kan forvente, at din ansøgning om tilskud til privat pasningsordning bliver færdigbehandlet cirka 2 måneder før dit barn skal starte. Du modtager et bevillingsbrev, når din ansøgning er færdigbehandlet.

Vær opmærksom på, at det kommunale tilskud bliver udbetalt til dig, og at du derfor altid selv betale den fulde pris til pasningsordningen.

Du skal indgå en skriftlig aftale med den private pasningsordning, der indeholder aftale om:

 • Løn og arbejdstid
 • Opsigelsesvarsel
 • Pasning i forhold til ferie og sygdom ved pasningsordningen
 • Pasning i forhold til sygdom ved barnet
 • Rammer for tavshedspligt.

Kommunen godkender pasningsaftalen, hjemmet og den private pasningsordning i sin helhed. Dette er for at sikre, at passeren har de fornødne kompetencer, og at hjemmet er sikkerhedsmæssigt samt pædagogisk forsvarligt indrettet.

Tilskuddets størrelse

 • Tilskud til en privat pasningsordning udgør maks. 75 % af den udgift, du har til pasningsordningen. I 2021 er det maksimale tilskud dog 5.489 kr.
 • Tilskuddet indsættes på din NemKonto den sidste hverdag før den måned, som tilskuddet dækker.
 • Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen er maksimumtilskuddet mindre. 
 • Når dit barn fylder 2 år og 11 måneder falder maksimumtilskuddet derfor til 3.893 kr. kr. for en fuldtidsplads i 2021.
 • Har du flere børn i pasning, får du søskendetilskud
 • Du kan ikke søge økonomisk fripladstilskud, når du får tilskud til privat pasningsordning.

En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende

En privat pasningsordning bliver ofte sammenlignet med den kommunale dagpleje. Der er dog flere områder, hvor der er afgørende forskel på de to typer af tilbud. I en privat pasningsordning er der: 

 • Ikke krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. 
 • Ikke krav om alternativ pasning ved sygdom, ferie eller lignende. 
 • Ikke krav om forældres indflydelse og medbestemmelse på indholdet i den private pasningsordning. 

Aftale med en privat pasningsordning og betydning for forældre

Som forældre har du primært indflydelse på forholdene i den private pasningsordning via den aftale, du indgår med den private pasningsordning. Når du underskriver en sådan aftale, indgår du en privatretlig aftale. Det betyder blandt andet at:

 • Hvis du underskriver en aftale med fx 3 måneders opsigelse, så kan du ikke i opsigelsesperioden få dit barn passet andre steder med tilskud. 
 • Eventuelle tvister mellem forældre og den private pasningsordning skal håndteres ad privatretslig vej. Kommunen er ikke part, og kan heller ikke rådgive i sådanne sager.
 • Hvis en pasningsaftale ophører, er kommunen ikke forpligtiget til at tilbyde et kommunalt dagtilbud i umiddelbar forlængelse heraf. I dette tilfælde vil kommunens generelle retningslinjer for optagelse i dagtilbud være gældende, herunder at der er en pasningsgaranti på 3 måneder fra du skriver dit barn på venteliste til et kommunalt alderssvarende dagtilbud. 

Særligt skal du være opmærksom på, at du selv skal finde alternativ pasning til dit barn, hvis der sker uforudsete ændringer i den private pasningsordning, så dit barn ikke kan passes, selvom du fortsat er bundet af pasningsaftalens opsigelsesvarsel. Hvis der er ledig kapacitet i et kommunalt alderssvarende dagtilbud, kan du godt få anvist en plads i opsigelsesperioden, men du kan ikke samtidig modtage kommunalt tilskud til den private pasningsordning. Du skal derfor selv afholde den fulde udgift jf. pasningsaftalen samtidig med udgiften til pladsen i det kommunale dagtilbud.

Godkendte private pasningsordninger

Her kan du se de godkendte private pasningsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune fordelt på områder.

Du kan godt ansøge om tilskud til privat pasning hos en pasningsordning, som ikke står på listen. Kommunen skal dog i dette tilfælde godkende den private pasningsordning, før vi kan bevilge tilskud.

Tilsyn med private pasningsordninger

Kommunen fører tilsyn med forholdene i den private pasningsordning én gang om året. Ved tilsynet vurderer vi: 

 • Om den private pasningsordning fremmer børnenes læring via trygge læringsmiljøer?
 • Om børnene har mulighed for indflydelse og medbestemmelse?
 • Om den private pasningsordnings danskkundskaber er tilstrækkelige til at udvikle børnenes sproglige kompetencer? 
 • Om der alene anvendes navnet privat pasningsordning, som betegnelse for ordningen?

Kommunen kan tilbagekalde godkendelsen af en pasningsaftale, hvis kommunens tilsynskonsulent ved tilsynet vurderer, at den private pasningsordning ikke er tilrettelagt efter ovenstående krav.

Kommunen fører ikke tilsyn med det enkelte barn

Hvis dit barn har eller får vanskeligheder omkring trivsel, adfærd, sproglig udvikling eller motoriske/sansemæssige færdigheder, har du mulighed for at kontakte Center for Opvækst og Læring for råd og vejledning på telefon 72 53 30 00. Den private pasningsordningen er ikke – modsat de kommunale tilbud – forpligtet til at tage kontakt til forvaltningen.

Har du spørgsmål til privat pasningsordning?

Har du spørgsmål om tilskud til privat pasningsordning, er du velkommen til at henvende dig til Pladsanvisningen i Opvækst og Læring på telefon 72 53 32 33.

Forskel mellem private pasningsordninger og dagtilbud

Godkendte private pasningsordninger

Her kan du se de godkendte private pasningsordninger fordelt på områder.