Frivillige grupper

Civilsamfundets opbakning til integrationen i kommunen.

Der har siden første herkomst af flygtninge til Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) været opbakning og initiativ fra civilsamfundet til at støtte op om integrationen. Noget er opstået spontant og dernæst henvendelse til FMK, men der er også etableret kontakt via formidlet og organiseret samarbejde med fx Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp (Frivillignet).

Aktive borgere i FMK

Frivillige organisationer og aktive borgere i FMK har i mange år hjulpet flygtninge med at opbygge netværk og indgå i socialt samvær. Sideløbende med det stigende antal nye borgere med flygtningebaggrund er der såvel i hele Danmark som i FMK imidlertid opstået en større folkelig bevægelse af aktive borgere, grupper og frivillige organisationer, der ønsker at støtte op omkring modtagelse og integration af de nye borgere i lokalsamfundet. Med de mange nye initiativer på området opleves der et øget behov for samarbejde, vidensdeling og koordinering mellem såvel de kommunale som frivillige kræfter for at sikre de bedste vilkår for vellykket integration af kommunens nye borgere. 

Kommissorium

FMK har startet Integrationsnetværket som en styrkelse af samarbejdet og samspillet med civilsamfundet. Fokus er ene og alene på flygtningen, integrationen og fællesskabet herom. 

Integrationsnetværket er struktureret i et egentligt kommissorium.

Fold alle ud

Baggrund

De senere års tiltagende flygtningestrøm fra bl.a Syrien  til Europa og Danmark har og vil formentlig de kommende år medføre, at der ankommer et stigende antal nye borgere med flygtningebaggrund til Faaborg-Midtfyn Kommune. Disse bolig placeres i kommunalt ejede eller lejede boliger på tværs af kommunen og påbegynder integrationsforløb.

Frivillige organisationer og aktive borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune har i mange år hjulpet flygtninge med at opbygge netværk og indgå i socialt samvær.

Sideløbende med det stigende antal nye borgere med flygtningebaggrund er der såvel i hele Danmark som i Faaborg-Midtfyn Kommune imidlertid opstået en større folkelig bevægelse af aktive borgere, grupper og frivillige organisationer, der ønsker at støtte op omkring modtagelse og integration af de nye borgere i lokalsamfundet.

Med de mange nye initiativer på området opleves der et øget behov for samarbejde, vidensdeling og koordinering mellem såvel de kommunale som frivillige kræfter for at sikre de bedste vilkår for vellykket integration af kommunens nye borgere.

Formål

At nye borgere med flygtningebaggrund i Faaborg-Midtfyn Kommune trives og føler sig som en del af lokalsamfundet.

Mål

At understøtte koordinering og udvikling af den frivillige indsats i forbindelse med integration af nye borgere med flygtningebaggrund i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Medlemmer

Netværket består af relevante kommunale repræsentanter og frivillige/aktive borgere, der er engageret i integrationsområdet.

Da integrationsområdet løbende forandrer sig, er medlemsgruppen dynamisk med løbende optager.

Følgende er pt. repræsenteret i netværket:

 • Frivillignet Ringe-Årslev
 • Frivillignet Faaborg
 • Fynsland
 • Ryslinge Lokalråd
 • Hillerslev Lokalråd
 • Brobyværk Lokalråd
 • Korinth og Ø. Hæsinge Lokalråd
 • Horneland Lokalråd
 • FMK Integration
 • FMK Sundhed og Omsorg
 • FMK By, Land og Kultur

Følgende deltager på orienteringsniveau:

 • Røde Kors, Midtfyn
 • Røde Kors, Brobyværk
 • Røde Kors, Faaborg

Arbejdsbeskrivelse

Integrationsnetværket arbejder for at sikre:

 • Formel netværksdannelse mellem parterne på tværs af sektorer og lokalområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Kommunikation og formidling af information om integrationsindsatser lokalt.
 • Forum for vidensdeling ml. frivillige/aktive borgere og kommunale repræsentanter, der har en fælles interesse i integrationsområdet.
 • Mulighed for udvikling af fælles indsatser på integrationsområdet.

Tidsperspektiv

Integrationsnetværket blev etableret i juni 2015, mens kommissoriet for netværket er vedtaget januar 2016. Netværkets organisering og arbejdsopgaver vurderes løbende og tages op til revision senest sommer 2016.

Mødeaktivitet

Der afvikles årlig 4 faste møder i Integrationsnetværket.

Derudover giver netværket mulighed for organisering af øvrige møder ved behov, fx lokale borgermøder eller erfarings-/udviklingsmøder ml. dele af netværkets medlemmer.

Tovholder

Leder af Integration, Christian Blaschke

Sekretariat

Udarbejdelse af dagsorden og referat varetages af Christian Blaschke og Marie-Louise Allerslev med støtte fra netværkets øvrige parter.

Dagsorden udkommer én uge før møde, mens referat foreligger én uge efter møde.

Økomomi

Forplejning til netværkets mødeaktiviteter finansieres af Integration FMK.

Godkendelse af kommissorie

Kommissoriet er godkendt i Integrationsnetværket den 07.01.2015.

Intentionen med Integrationsnetværket er at opnå en flersidet effekt af den kommunale og civile integrationsindsat og de virkemidler som ligger og venter på at blive formaliseret og løftet til virkelighed.

For at underbygge et stadig stigende behov for at se nytænkende og konstruktivt på samspillet mellem civilsamfundet og den kommunale sektor, tilsigtes Integrationsnetværket at blive løbende udbygget.