Kriterier for vederlagsniveauer

Plejefamiliens honorering er baseret på et antal vederlag. Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel er inddelt i fire niveauer og er knyttet til plejeopgavens belastningsgrad.

Plejefamiliens honorering er baseret på et antal vederlag. Vederlagsniveauet beskrives i KL’s takstkatalog,
og pristalsreguleres således årligt.

Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel er inddelt i fire niveauer (1-4). Disse niveauer består af et eksakt antal vederlag. Niveauerne er knyttet til plejeopgavens belastningsgrad, således at 1 er let belastede, og 4 (som kun sjældent anvendes) er meget svært belastede.

Skema for beregning af vederlag
Barnets støttebehovKrav til plejefamilienHonorering pr. måned
Niveau 1 (svarende til 3 x vederlag)

 

På dette niveau har barnet i forhold til andre børn på samme alder et behov for ekstra støtte og stimulering.

Dernæst har barnet en eller få almindelige belastningsfaktorer såsom:

 • Faglige/sociale problemer i skolen
 • Ikke alderssvarende udvikling
 • Søvnproblemer/mareridt
 • Ikke alderssvarende motorisk udviklet
 • Manglende tillid til voksne
 • Vådligger og lignende urenlighed
 • Behov for særlig støtte og stimulation
 • Diverse psykosomatiske reaktioner
 • Lettere fysisk/psykisk handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning
 • Reaktion på anbringelse/adskillelse fra forældre
Plejefamilien skal være obs. på barnets reaktioner/signaler.

Plejefamilien skal kunne magte vanskeligheder, som kræver samarbejde/særlig opfølgning i forhold til skole, daginstitution, fritid og daglige aktiviteter i øvrigt.

Plejefamilien skal kunne rumme et forældresamarbejde, der kræver særlig indsigt og erfaring.
Kr. 12.666
Niveau 2 (svarende til 5 x vederlag)På dette niveau har barnet et stort behov for støtte og stimulering. Over tid ser det måske ud til, at barnet får behov for yderligere støtte. Måske ses der også at kunne ske en bedring for barnet.

Barnet har mange af de ovenfor nævnte belastningsfaktorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov samt fordrer socialpædagogisk indsats af bl.a. adfærdsregulerende karakter.

Der kan også være tale om én eller flere af nedenstående mere alvorlige belastningsfaktorer.
Plejeopgaven kræver socialpædagogisk indsats, der dels kræver en vis erfaring. 

Plejeforælder kan have deltidsarbejde op til 30 timer og ugen ved siden af plejeopgaven. 

Krævende forældresamarbejde, der nødvendiggør indsigt i og evne til et sådant samarbejde.
Kr. 21.110
Niveau 3
(svarende til
7 x vederlag)

På dette niveau har barnet – eller vil barnet på sigt få et massivt behov for støtte og stimulering.

Barnet har alvorlige belastningsfaktorer såsom:

 • Spiseforstyrrelser
 • Psykiatriske symptomer
 • Flere tidligere anbringelsesforløb
 • Følgevirkninger af mors misbrug
 • Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt
 • Misbrugsproblemer
 • Sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau
 • Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov
 • Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn
Plejeopgaven kræver, at plejefamilien har indsigt/relevant erfaring på området og kan indgå i en egentlig behandlingsindsats.

Ligeledes kræver opgaven, at en af plejeforældrene går hjemme på fuld tid.

Krævende forældresamarbejde, der nødvendiggør særlig viden og indsats.
Kr. 29.554
Niveau 4
(svarende til
9 x vederlag)

Dette niveau kan kun anvendes i helt
særlige og ekstraordinære tilfælde og skal ses som et alternativ til særlige behandlingstilbud af individuel karakter, f.eks. unge, der skal mandsopdækkes, svært handicappede som stiller særlige krav til opfølgning, overvågning m.v.

Barnet/den unge har således massive støttebehov, som ligger udover det, der normalt vil kunne rummes i en plejefamilie.

Barnet/den unge har massive belastningsfaktorer såsom:

 • Massive sociale/psykiske vanskeligheder
 • Massive fysisk/psykiske handicaps
Plejeopgaven kræver, at plejefamilien har socialpædagogisk uddannelse, indsigt og erfaring med målgrupperne.

Endvidere kræves, at plejefamilien kan indgå i en individuel tilrettelagt plan.
Det forventes, at plejefamilien skriftligt kan afrapportere.

Plejeopgaven kræver, at begge er til rådighed, og at mindst den ene er fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven og ikke har arbejde uden for hjemmet.

Krævende forældresamarbejde, der nødvendiggør særlig indsigt i og erfaring i et sådant samarbejde.
Kr. 37.998