Tillæg til familieplejekontrakten

Sammen med plejekontrakten udleveres uddybende oplysningsmateriale i Tillæg til familieplejekontrakt.

Fold alle ud

Indskrivningsbeløb

Der skal foretages en konkret vurdering af barnets behov for udstyr, og det forventes at plejefamilien har et almindelig møbleret værelse til rådighed. Vurderingen laves af myndighedssocialrådgiveren.

Max. beløb til eventuel cykel fastsættes til kr. 1500,-

I forhold til anbringelse af spædbørn, kan det nødvendige udstyr anskaffes efter forudgående ansøgning og dokumentation, såfremt det ikke kan udlånes af Opvækst og Læring.

Type og sikkerhedsgodkendt barnevogn/klapvogn og autostol kan bevilges med max.:

 • Barnevogn: kr. 5000,-
 • Klapvogn: kr. 1500,-
 • Autostol:  kr. 1300,-


Alt udstyr (det lånte og det nyindkøbte) afleveres efter endt brug tilbage til Opvækst og Læring.

Udskiftning af udstyr, fordi barnet vokser, kan bevilges efter konkret ansøgning ved
myndighedssocialrådgiver i Opvækst og Læring, såfremt det ikke kan udlånes af Opvækst og Læring.

Diverse udstyr som købes til plejebarnet af omkostningsbeløbet følger barnet efter endt anbringelse i plejefamilien. Det betyder, at det bliver barnets private ejendele.

Forsikring

Det forudsættes at plejefamilien har en kombineret ansvars-/ulykkesforsikring, der dækker personskader forvoldt af plejebarnet på plejefamilien eller tredjemand, eller tingskader forvoldt af plejebarnet på tredjemands ejendom.

Tingskader forvoldt af plejebarnet på plejefamiliens indbo mm. dækkes ikke automatisk, men der kan i hvert enkelt tilfælde ske forhandling med Opvækst og Læring.

Ekstra udgifter, der bevirker, at plejebarnet er omfattet af en familieforsikring, dækkes af Opvækst og
Læring.

Der gives ikke bevilling til ulykkesforsikring.

Plejefamilien har pligt til at tegne fornøden rejseforsikring i forbindelse med udlandsrejser, så barnet er forsikret med hensyn til sygdom, ulykke og hjemtransport i og uden for EU. Udgiften skal afholdes af omkostningsbeløbet.

Kørsel

Almindelig omsorgsbetinget kørsel er indeholdt i omkostningsbeløbet

Kørsel til aflastning eller samvær med barnets forældre/familie dækkes efter statens laveste takst, med mindre det vurderes, at barnet eller den unge selv kan transportere sig via offentlig transport.

Kørsel til behandling, speciallæge eller sygehus dækkes efter status laveste takst, med mindre det vurderes at barnet eller den unge selv kan transportere sig via offentlig transport, eller kørslen dækkes efter sundhedsloven, Falck eller tilsvarende ordninger.

Kørsel til specialskole eller specialinstitution kan kun dækkes, hvis det er forudbestemt i handleplanen af hen- syn til barnets særlige behov, og kørslen i øvrigt er væsentligt længere væk end den lokale skole eller pasningstilbud.


Kørsel til supervision, kurser og møder i Opvækst og Læring dækkes efter statens laveste kørselstakst. Anden kørsel som ønskes dækket, skal altid forinden være aftalt med myndighedssocialrådgiver i
Opvækst og Læring.

Kørslen skal registreres og udfyldes korrekt med alle oplysninger på den godkendte blanket.

Supervision og kurser

Der tilbydes supervision til plejeforældrene i overensstemmelse med plejeopgavens omfang.

Som udgangspunkt er det familieplejekonsulenten som yder supervision/råd og vejledning efter behov, og minimum 2 gange om året. Disse møder vil som udgangspunkt foregår inden for kommunens åbningstid.

Er der behov for særlig fagspecifik supervision kan dette i særlige tilfælde bevilges, efter anbefaling af familieplejekonsulenten.

Daginstitution og privat skole

Forældrebetalingen af daginstitution, skole (privat og friskole) og SFO/ klub dækkes, såfremt det er for- udbestemt i handleplanen. Der laves en konkret vurdering ud fra barnets behov.

Bemærk vedrørende daginstitution betales den kommunale andel via pladsanvisningen.

Medicin

Medicinudgifter af almindelig størrelse er indeholdt i omkostningsbeløbet. Ekstraordinære store udgifter dækkes efter aftale med myndighedssocialrådgiver i Opvækst og Læring

Ekstraordinære store udgifter er udgifter, som forældre ville have fået tilskud til i henhold til merudgifter
If, SEL § 41, stk. 3.

Briller og kontaktlinser

Der kan søges om dækning at udgifter til briller og kontaktlinser.

Tilskud til briller med maksimalt 1.500 kr. og udskiftning, når der skønnes absolut nødvendigt.

Særlig lægefaglig behandling

Der kan søges om dækning af udgifter til nødvendig særlig behandling (ergoterapi, fysioterapi, kiropraktor, diætist, psykolog og lignende), såfremt det er forudbestemt i handleplanen, og i det omfang det ikke dæk- kes efter sundhedsloven eller et forsikringsselskab.

Fritidsaktiviteter

Udgifter til den første fritidsaktivitet er indeholdt i omkostningsbeløbet

Udgifter, dvs. kontingent og udstyr til flere fritidsaktiviteter kan dækkes, såfremt det er forudbestemt i handleplanen.

Lejrskole og studieture

Månedlig opsparing til lejrskole og studieture er indeholdt i omkostningsbeløbet. Anbringes barnet eller den unge midt i en opsparingsperiode dækkes den ikke opsparede del.

Gaver

Gaver i forbindelse med fødselsdag, konfirmation mm. kan bevilges jf. "aktuelle satser" fra KL, såfremt at gavebeløbet ikke kan indeholdes i omkostningsbeløbet

Ferie

Efter konkret vurdering kan plejebarnets andel af ferierejse dækkes med max. kr. 4500,- årligt. Refunderes efter dokumentation for udgift. Beløbet skal ansøges inden den afholdte ferie ved myndighedssocialrådgiver i Opvækst og Læring.

Dokumentation kan være kopi at billet eller opgørelse over plejebarnets andel af ferieudgifterne. (transport, flybillet, leje at hytte/telt/lejlighed, liftkort, skiskole mv.)

Plejefamilien er omfattet af ferieloven.
Ferie afholdes i hovedferien, dvs. 15 feriedage i uge 28, 29 og 30. Restferien dvs. 10 dage afholdes de sidste 10 dage i april.


Evt. anden aftale indgås med barnets socialrådgiver og skal fremgå på skrift. Ferieperiode aftales
og tilrettelægges altid i samarbejde med barnets socialrådgiver.

Kostpenge, weekend og ferie

Beløbet til kost og logi dækker udgiften til barnets fulde forsørgelse, alle daglige fornødenheder og alle sociale aktiviteter.

Der trækkes et beløb pr. døgn jf. de gældende takster fra KL ved barnets fravær fra plejefamiliens hjem pga. ferie, såfremt opholdet væk fra plejefamilien er over 72 timer (3 døgn), idet det så er barnets biologiske forældre eller netværk, der får udbetalt beløbet.

Som udgangspunkt er der et godt samarbejde med de biologiske forældre, hvorfor plejeforældrene skal udlevere penge ved samvær til biologiske forældre. Dette kan gøres i en kuvert.

Aflastning

Aflastning kan bestå l, at plejebarnet besøger sin egen familie, en aflastningsfamilie på kontrakt hos den anbringende kommune, familie til plejefamilien osv. Aflastningen bunder på en konkret vurdering i forhold til barnets behov og afgørelsen træffes udelukkende af myndighedssocialrådgiver i Opvækst og Læring.

Aflastning kan følge servicelovens regler alene ske på godkendte anbringelsessteder.

Konfirmation

Der kan udbetales gave og beklædning jf. "aktuelle satser" fra KL og gives tilskud på kr. 250,- pr. kuvert ved deltagelse op til 20 personer. Der gives kun tilskud til en fest.

Bestemmelsen gælder for konfirmation og tilsvarende arrangementer i andre anerkendte trossamfund og for nonfirmationer.

Den bidragspligtige forælder skal sættes i konfirmationsbidrag ved Statsforvaltningen.

Dåb

Til afholdelse af dåbsfest kan der gives tilskud på kr. 250,- pr. kuvert ved deltagelse op til 20 personer. Der gives kun tilskud til en fest.

Computer

Opsparingsbeløb til computer er indeholdt omkostningsdelen.

Såfremt en computer ikke bliver udleveret af skolen, kan der bevilges et tilskud på max. 2.500,- til an- skaffelse af computer, til et barn i 12 års alderen, såfremt plejebarnet ikke har været anbragt i plejefa- milien i 2 år.

Computeren følger barnet. Der gives kun et tilskud pr. barn.

Såfremt det er barnets skole, der forlanger, at barnet har en computer til rådighed, er det skolen, der må afholde udgiften.

Efterskole

I tilfælde af at barnet/den unge skal på efterskole, nedsættes plejefamilien med 1 niveau i den periode, hvor den unge går på efterskole. Kommunen betaler den unges ophold på efterskolen.

Ved efterskoleophold vil plejefamilien blive godtgjort for de døgn, den unge opholder sig i plejefamilien. Forventningen om eventuelt efterskoleophold og hermed vederlagsreduktion vil blive indføjet i familiepleje
kontrakten fra start.

Cykel og knallert

Udgift til cykel er indeholdt i omkostningsbeløbet I særlige situationer som f.eks. hvis det indgår af hand- leplanen, kan indkøb af cykel indgår som en del af indskrivningsbeløbet

Der gives ikke tilskud til knallert.

Hvad dækker omkostningsbeløbet?

Omkostningsbeløbet skal dække den løbende forsørgelse af barnet/den unge i form af udgifter til kost, logi og almindelige daglige fornødenheder.

Daglige fornødenheder dækker forsørgelsesudgifter som (ikke udtømmende):

 • Kost (inkl. skolemad/skolemælk og kost i daginstitution)
 • Logi (møbleret værelse med seng, stol, bord, skab, sengetøj mv.)
 • Vedligeholdelse at værelset
 • Energiforbrug (lys, vand og varme)
 • Internetforbindelse, telefoni, mobiltelefoni og tv
 • Tøjvask
 • Almindelig håndkøbsmedicin og lægeordineret medicin ved midlertidig behandling samt vaccinationer ved udlandsrejser, desuden rygeafvænningsmidler
 • Hygiejne (sæbe, shampoo, herunder luseshampoo, bleer, creme, deodorant, hygiejnebind)
 • Frisør
 • Fødselsdags- og julegaver til bio-forældre og klassekammerater
 • Reparationer af cykel inkl. punktering, cykellygter, hjelm m.m.
 • Kørsel til daginstitution, skole, praktiserende læge, tandlæge, kammerater, fri tidsaktiviteter
 • Bus- og togkort ti! barnet eller den unge til skole og fritidsaktiviteter
 • Skoletaske med indhold
 • Skolefotos
 • Opsparing til ferie og lejrskole
 • Studenterhue og lastbil mv. i forbindelse med uddannelse
 • Diverse elektronisk udstyr (mobiltelefon og computer)
 • Babysitter/barnepige
 • Pas, visum og vaccinationer
 • Prævention (herunder p-piller, p-stav mv.)
 • Fritidsaktiviteter