Fraværsregler

Nedenstående praksis for fraværsregistrering gælder for elever i folkeskolen. Du har som forælder ansvar for, at dit barn kommer i skole og er klar til at deltage i den planlagte undervisning.

Fold alle ud

Hvornår registreres fravær?

Dit barns skole skal registrere fravær hver dag.
For 0.-6 kl. sker registreringen i første lektion, og for 7.-10. kl. sker registreringen både i første lektion og ved skoledagens afslutning. Det betyder, at der i udskolingen registreres halvdagsfravær.

Ulovligt fravær

Skolen vil registrere fravær som ulovligt fravær, hvis du ikke sygemelder dit barn, eller hvis skolelederen ikke på forhånd har givet særlig tilladelse til fraværet.

Hvis skolen registrerer ulovligt fravær, vil I straks modtage en SMS, der beder jer tage kontakt til skolen via AULA, så fraværsårsagen kan afklares.

Hvis dit barn har 15% ulovligt fravær inden for ét kvartal, skal skolelederen på folkeskoler underrette Center for Opvækst og Læring. Kommunen er i en sådan situation forpligtet til at trække børne- og ungeydelse i et kvartal. Inden afgørelsen vil sagen vil blive behandlet efter almindelige forvaltningsregler, herunder partshøring.

Ved 10 % fravær inden for et kvartal har skolen pligt til at tage kontakt til hjemmet, så I sammen kan finde en løsning og få stoppet fraværet. Skolen vil samtidig informere om de mulige økonomiske konsekvenser ved et fortsat højt fravær.

15% ulovligt fravær i et kvartal svarer typisk til 6-9 dage. Antallet af dage er forskelligt fra kvartal til kvartal, fordi antallet af skoledage varierer hen over året. Det specifikke antal dage i de enkelte kvartaler kan ses nederst på siden om fravær.

Lovligt fravær som ekstraordinær frihed

Skolelederen kan give tilladelse til ekstraordinær frihed på baggrund af en individuel vurdering.

Ønsker du som forælder at søge om ekstraordinært frihed for dit barn, skal du udfylde en ansøgningsblanket og sende den til skolelederen i god tid inden første fraværsdag. Heri skal du bl.a. angive årsag til fravær, fraværsperiode, og hvordan du vil understøtte dit barn fagligt og socialt under fraværet. Det er et forældreansvar, at dit barn kan følge med i undervisningen efter den afholdte ekstraordinære frihed. Ansøgningsblanketten finder du på skolernes hjemmeside.

Der findes ingen generel ret til ekstraordinær frihed, og skolelederen skal træffe sin beslutning ud fra en konkret vurdering, som tager hensyn til både elevens egen skolegang og resten af klassen. Da udgangspunktet er, at skolens elever møder i skole hver dag, skal skolens leder være tilbageholdende med at give tilladelse til ekstraordinær frihed.

Ekstraordinær frihed kan typisk gives i forbindelse med særlige begivenheder af betydning for familien og eleven, eller når du som forælder ønsker at tage ekstraordinært på ferie uden for almindelige ferieperioder.

Lovligt fravær grundet sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende

Der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse og lignende, når et barn på grund af smittefare eller af hensyn til barnets sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisning. Ved denne type fravær skal skolen have besked senest samme dag – så vidt muligt via AULA.

Sygefravær omfatter også nødvendige tandlæge- og lægebesøg, medmindre der er tale om så kortvarige besøg, at det ikke noteres eller registreres som fravær.

Hvis dit barn har været meldt syg i to uger, kan skolelederen bede om en lægeattest.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om fravær på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside