Specialundervisning

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der forskellige tilbud til elever med særlige behov. Det kan være specialklasse, specialskole eller noget andet.

Til elever, der har brug for noget andet og ekstra, end den almindelige undervisning kan tilbyde, er der forskellige muligheder.

Tilbuddet afhænger af, hvilket behov eleven har.

De forskellige tilbud

 • Støtte i almindelig klasse

  Der bliver afsat et antal timer om ugen til den enkelte elev. Timerne bruges for eksempel på en støtteperson i nogle af timerne, støtte i SFO´en eller støtte i frikvartererne.

 • Specialklasser

  Faaborg-Midtfyn Kommune har specialklasser på 4 skoler; Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse, Tingagerskolen i Ringe, Øhavsskolen i Faaborg og Brobyskolerne i Brobyværk.

  Specialklasserne er primært for elever, der generelt er udfordret i forhold til deres forudsætninger for indlæring. Eleverne har derfor brug for, at der tages særligt hensyn og gives støtte i undervisningen. Undervisningen er organiseret i mindre enheder.

 • Heldagsskole

  Faaborg-Midtfyn Kommune har heldagsklasser på Heldagsskolen.

  Heldagsskolen er for elever, der har problemer med at koncentrere sig eller med at reagere hensigtsmæssigt, når de bliver følelsesmæssigt påvirkede. Eleverne har brug for tæt voksenkontakt med henblik på at lære at fungere i faglige og sociale sammenhænge. Undervisningen er organiseret i mindre enheder med få elever.

 • Specialskole

  Disse skoler er for elever med helt særlige behov eller diagnoser, fysiske eller psykiske handicap. Det kan være autisme, ADHD, Downs syndrom eller andet.

  Der er ingen specialskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Derfor samarbejder vi med vores nabokommuner.

 • Øvrige

  • Ungdomsskolens Heltidsundervisning

   Tilbuddet er primært for ældre elever, hvor undervisningen er tilrettelagt i et tættere og mere praktisk orienteret miljø efter regelsættet i Ungdomsskoleloven. Heltidsundervisningen foregår på Bangsbo i Faaborg.

Henvisning til specialtilbud

En elev kan kun henvises til specialtilbud, hvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning vurderer, at eleven har behov for specialundervisning. Efterfølgende afgør skoleleder og forældre i samråd, hvordan elevens støttebehov bedst tilgodeses. Der er følgende muligheder:

 1. Skoleleder og forældrene vurderer, at elevens støttebehov bedst tilgodeses i en almindelig klasse med ekstra støtte.
  Skoleleder iværksætter herefter specialundervisning lokalt på skolen.

  eller

 2. Skoleleder og forældre vurderer, at der er behov for et specialiseret skoletilbud i eller uden for kommunen.
  Skoleleder sender indstilling til Visitationsudvalget i Center for Opvækst og Læring.

Visitationsudvalg

Visitationsudvalget mødes 4 gange om året - henholdsvis i marts, juni, oktober og december måned. På møderne behandles ansøgningerne, og udvalget afgør, om eleven skal henvises til

 • specialtilbud i specialklasse
 • heldagsklasse
 • ungdomsskolens heltidsundervisning eller
 • specialskole uden for Faaborg Midtfyn Kommune.

 

 

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Telefon 72 53 30 00

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring