Når jeg skal underrette som samarbejds-partner

Hvis du arbejder professionelt med børn og unge, så har du en skærpet underretningspligt.

Som samarbejdspartner skal du være opmærksom på, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune findes to underretningsskabeloner.

Underretningsskabelon vedr. bekymring for et barn eller en ung

Denne underretning sendes til kommunen, når der er formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte jf. Børnelinjens punkt 4 og 5 i Handleguiden (åbner i nyt vindue).

Bekymringen skal altid drøftes med familien og din nærmeste leder inden underretningen sendes. Underretningen skal være underskrevet af forældremyndighedsindehaveren. Dette gælder dog ikke i akutte tilfælde, hvor underretningen omhandler mistanke om vold og seksuelle overgreb.

Hvis du arbejder professionelt med børn og unge, så har du en skærpet underretningspligt. Underretningspligten kan ikke tilsidesættes - heller ikke selv om der allerede er et tværfagligt samarbejde i gang omkring et barn.

Underretningsskabelon vedr. elevfravær

Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 % eller derover inden for et kvartal, jf. Servicelovens § 153, stk. 2. Når Center for Opvækst og Læring modtager en sådan underretning, vil der blive truffet afgørelse om, hvorvidt børne- og ungeydelsen skal standses. Afgørelsen er gældende for et kvartal, jf. Servicelovens § 155c.

Vær opmærksom på, at der skal vedlægges en fraværsopgørelse. Fraværet skal være registreret på baggrund af Faaborg-Midtfyn Kommunes praksis for fraværsregistrering på skoleområdet.

Er der bekymring i tillæg til fraværet, skal ovenstående underretningsskabelon udfyldes, idet denne kun omhandler fravær i forhold til den nævnte lovgivning.

Hvordan underretter jeg som samarbejdspartner

Du skal underrette via underretningsblanket, som skal sendes som sikker mail enten via borger.dk eller virk.dk.

Ansat i Faaborg Midtfyn Kommune

Som ansat i kommunen kan du sende sikker post direkte fra din arbejdsmail (mailadresse @fmk.dk). Du skal sende til opvaekstoglaering-vp@fmk.dk. Denne forbindelse er sikker.

Hvad sker der, når jeg sender en underretning til kommunen

Når vi modtager en underretning via selvbetjeningsportalen, vurderer vi underretningen inden for 24 timer. Vi gennemgår underretningen med familien og kan her også indhente oplysninger fra dagtilbud, skole eller andre instanser. På baggrund af dette træffer vi beslutning om, der skal sættes en nærmere undersøgelse i gang vedrørende barnet eller den unge.

Du vil få en bekræftelse senest 6 hverdage efter, vi har modtaget din underretning.