Områdefornyelse i Korinth

Under overskriften ”Naturkulturby Korinth - hvor natur og kultur mødes” sætter Faaborg-Midtfyn Kommune gang i en områdefornyelse de næste 5 år. Med afsæt i kommunens udviklingsstrategi 2019-2030 og Faaborg-egnens profil skal områdefornyelsen kickstarte og understøtte kommunens bestræbelser på at skabe fortsat udvikling og attraktive bosætningsmuligheder i by- og lokalsamfund.

Den samlede økonomiske ramme for områdefornyelsen er på 5 mio. kr. Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klimatilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer.

Programmet som er udarbejdet i efteråret 2021 sammen med borgere og lokale aktører, beskriver hvilke potentialer og udfordringer, samt hvilke udviklingsområder og indsatser der konkret skal arbejdes videre med de næste 5 år. Programmet kan således ses som en opskrift på hvordan vi overordnet skal komme fra vision til virkelighed.

Områdefornyelsesprogram godkendt af Kommunalbestyrelsen

Områdefornyelsesprogrammet for Korinth blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2021 og der er dermed sikret mandat til den fremtidige retning for områdefornyelsen.

Programmet beskriver, hvordan kommunen vil opnå den vision og de delmål, der er fastsat for at igangsætte en udvikling for området. Derfor beskrives bl.a. aktiviteter, tidsplaner, organisering af indsatsen og budget. Programmet, herunder visionen og de seks udviklingsområder er blevet bearbejdet sammen med borgere og lokale aktører i efteråret 2021. Samlet er der fokus på at styrke bosætning gennem en understøtning af fællesskab og identitet, kulturhistorie, social sammenhængskraft, rekreativ infrastruktur og erhverv samt bynær natur. Tværgående for alle udviklingsområder er indsats for at skabe en mere bæredygtig by.

Visionen for områdefornyelsen lyder således: Byens rum skal medvirke til at Korinth bliver en levende, sammenhængende og mangfoldig by, funderet i adgangen til egnens rigt varierede natur. Byen skal danne rammerne for de mange gode fortællinger som synliggøres og styrke sammenhængskraft og turismepotentialer, således at der skabes et solidt fundament for erhverv og ’hverdagens gode liv’. De mange naturlige og menneskelige ressourcer skal knyttes sammen og aktiveres i byen - både fysisk, kulturelt og socialt, og dermed understøtte bosætning.

Læs hele områdefornyelsesprogrammet

I 2022 igangsættes områdefornyelsen og forslagene til indsatser fra programmet skal kvalificeres yderligere i samarbejde med lokale aktører og borgere. Efterfølgende skal indsatserne skitseres sammen med lokale arbejdsgrupper, projekteres og anlægges inden 2027. Primo 2022 vil der blive fundet en rådgiver som skal understøtte kommunen i arbejdet de kommende år, både med borgerinddragelse og skitsering frem til aflevering af anlægsprojekterne.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold eller har du spørgsmål til områdefornyelsen, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00-15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.