Byfornyelse og Pulje til landbyfornyelse

Penge til byfornyelse skal sikre attraktive by- og landsbymiljøer. Private kan søge støtte til nedrivning og bygningsfornyelse af boligbebyggelse.

Attraktive byer og landsbymiljøer

Kommunalbestyrelsen har afsat penge til byfornyelse. Politikerne vil gerne sikre attraktive byer og landsbymiljøer, også for at få flere til at bosætte sig i kommunen.

Byfornyelse foregår dels som større områdefornyelser og dels som støtte til private bygningsfornyelser og nedrivning af nedslidte og skæmmende ejendomme.

Forhøjet støtteprocent til renovering af boliger i udvalgte vejkantsbyer langs rute 8
Støtteprocenten for bygningsfornyelse på ejendomme, der ligger i udvalgte vejkantsbyer langs rute 8 forhøjes i år. Den øgede støtte skal ses i sammenhæng med kommunens områdefornyelse i de fire landsbyer langs rute 8: Bøjden, Horne, Gislev og Korinth. Støtten har til formål at styrke den samlede effekt af indsatsen, samt at forbedre oplevelsen af strækningen og dermed også kommunens ansigt udadtil. Således er det også i disse fire byer, at man kan opnå en forhøjet støtteprocent langs rute 8. Støtteprocenten hæves fra 30% til 50% for tilsagn til støtte givet i 2021 og kan benyttes til renovering af boliger såvel som nedrivning af skæmmende og nedslidte boliger fra før 1960.

Læs mere om mulighederne for bygningsfornyelse nedenfor.

Byfornyelsesprojekter

I øjeblikket arbejder kommunen med område- og byfornyelsesprojekter i Nr. Broby-Brobyværk, Korinth og med en tematiseret områdefornyelse langs rute 8 i Bøjden, Horne, Korinth og Gislev.

Læs mere om byfornyelsen i Nr. Broby-Brobyværk

Se mere om områdefornyelsen i Korinth

Se mere om den tematiserede områdefornyelse langs rute 8

Pulje til landsbyfornyelse

Puljen til landsbyfornyelse giver i kommunens landområder inkl. alle byer med under 3000 indbyggere, mulighed for at give til tilskud til:

 • Nedrivning af dårlige boliger opført før 1960
 • Nedrivning af private tomme erhvervsbygninger i byer
 • Nedrivning af tiloversblevne landbrugsbygninger på nedlagte landbrug i det åbne land
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Bygningsfornyelse af boliger opført før 1960
 • Bygningsfornyelse af boliger, der mangler opvarmning, wc og bad
 • Bygningsfornyelse af forsamlingshuse eller lignende bygninger, der er bestemt til og hovedsagelig benyttes til afholdelse af møder af politisk, religiøs og oplysende karakter, og hvortil der er offentlig adgang
 • Opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning
 • Indretning af byrum, som led i bygningsfornyelse

Der kan kun i særlige tilfælde ydes støtte til nedrivning af boliger, hvor der efterfølgende er planer om at bygge nyt.

Søges der om støtte til nedrivning vil sagen blive behandlet politisk, når der foreligger

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • En nedrivningstilladelse
 • Billeder af ejendommen
 • En eventuel panthavergodkendelse.
 • Ved ansøgning om nedrivning af erhvervsbygninger, skal der yderligere indhentes to uvildige tilbud på nedrivningen.
 • Særligt for bæredygtig nedrivning: Se vejledning Orientering og vejledning om Landsbypuljen

Søges der støtte til bygningsfornyelse vil sagen blive behandlet politisk, når der foreligger

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • En beskrivelse af de arbejder, der ønskes støtte til og fotodokumentation heraf.
 • To tilbud på arbejderne fra relevant, uvildig, momsregistreret håndværker

I menuen under Selvbetjening finder du ansøgningsskema til henholdsvis bygningsfornyelse og nedrivning. Se også

Bygningsfornyelse

I forbindelse med puljen til landsbyfornyelse og pulje til områdefornyelse kan private husejere søge støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af private boligejendomme.

Der kan søges om støtte til renovering af boligers klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, facade, vinduer, døre og terrændæk.

Der er en begrænset pulje til rådighed. Sagerne behandles løbende politisk og tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Bæredygtig nedrivning

Pulje til landsbyfornyelse kan hjælpe dig med en bonus, så du kan modtage ekstra støtte til at nedrive bygninger bæredygtig, så byggematerialer identificeres til genbrug og genanvendelse. Faaborg-Midtfyn Kommune kan yde støtte til bæredygtig nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger, hvis de opfylder en af to scenarier:

 • Nedlagt erhvervsbygning i en by, herunder tiloversblevne landbrugsbygninger
 • Til¬oversblevne landbrugsbygninger på nedlagt landbrug i det åbne land

Støtten kan tildeles under kriterier som ved almindelig nedrivning i øvrigt jf. lov om byfornyelse. Ved bæredygtige nedrivninger giver Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at det maksimale støttebeløb til nedrivning, hæves efter en individuel vurdering, som kommunen foretager på baggrund af indsendt ansøgning og ansøgningsmateriale.

For yderligere information: Se vejledning Orientering og vejledning om Landsbypuljen.

Bygningsfornyelse Brobyerne

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

Retningslinjer for bygningsfornyelse

Tidsplan for ansøgning

Pulje til Landsbyfornyelse

Under følgende link kan du læse mere om retningslinjerne for tildeling af støtte i "Landsbypulje"

Orientering og vejledning om "Landsbypulje"

Tidsplan for ansøgning

Send en ansøgning

planogkultur-post@fmk.dk

eller

Faaborg-Midtfyn Kommune
Plan
Att.: Landsbypuljen
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Kontakt

Områdefornyelse Faaborg og Nr. Broby-Brobyværk:
Winnie Marianne Lund
wlund@fmk.dk 
72 53 20 79

Landsbypuljen:
Anne Kristine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
 
72 53 74 78