Byfornyelse og Pulje til landbyfornyelse

Penge til byfornyelse skal sikre attraktive by- og landsbymiljøer. Private kan søge støtte til nedrivning og bygningsfornyelse af boligbebyggelse.

Attraktive byer og landsbymiljøer

Kommunalbestyrelsen har afsat penge til byfornyelse. Politikerne vil gerne sikre attraktive byer og landsbymiljøer, også for at få flere til at bosætte sig i kommunen.

Byfornyelse foregår dels som større områdefornyelser og dels som støtte til private bygningsfornyelser og nedrivning af nedslidte og skæmmende ejendomme.

Særligt i 2021: Støtte til nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger i det åbne land

I år har du mulighed for at søge om støtte til nedrivning af nedlagte og nedslidte erhvervsbygninger i det åbne land.

Ansøgningsfristen er fredag d. 24. september 2021.

Du kan finde yderligere information om muligheden i Orientering om støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land – 2021. 

Byfornyelsesprojekter

I øjeblikket arbejder kommunen med et område- og byfornyelsesprojekt i Nr. Broby-Brobyværk.

Læs mere om byfornyelsen i Nr. Broby-Brobyværk

Er din bolig en del af områdefornyelsen og opført før 1960 kan du søge om støtte til renovering af klimaskærmen (tage, vinduer, facade mm.). Du kan læse mere om bygningsfornyelse nederst på siden samt i menuboksen til højre under Retningslinjer for bygningsfornyelse.

Pulje til landsbyfornyelse

Puljen til landsbyfornyelse giver i kommunens landområder inkl. alle byer med under 3000 indbyggere, mulighed for at give til tilskud til:

 • Nedrivning af dårlige boliger opført før 1960
 • Nedrivning af private tomme erhvervsbygninger i byer
 • Nedrivning af tiloversblevne landbrugsbygninger på nedlagte landbrug i det åbne land
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Bygningsfornyelse af boliger opført før 1960
 • Bygningsfornyelse af boliger, der mangler opvarmning, wc og bad
 • Bygningsfornyelse af forsamlingshuse eller lignende bygninger, der er bestemt til og hovedsagelig benyttes til afholdelse af møder af politisk, religiøs og oplysende karakter, og hvortil der er offentlig adgang
 • Opkøb af dårlige boliger
 • Indretning af byrum, som led i bygningsfornyelse

OBS!
Søges der om støtte til nedrivning vil sagen blive behandlet politisk, når der foreligger

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • En nedrivningstilladelse
 • Billeder af ejendommen
 • En eventuel panthavergodkendelse.
 • Ved ansøgning om nedrivning af erhvervsbygninger, skal der yderligere indhentes to uvildige tilbud på nedrivningen.
 • Særligt for bæredygtig nedrivning: Se vejledning Orientering og vejledning om Landsbypuljen

Søges der støtte til bygningsfornyelse vil sagen blive behandlet politisk, når der foreligger

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • En beskrivelse af de arbejder, der ønskes støtte til og fotodokumentation heraf.
 • To tilbud på arbejderne fra relevant, uvildig, momsregistreret håndværker

I menuen under Selvbetjening finder du ansøgningsskema til henholdsvis bygningsfornyelse og nedrivning. Se også

Bygningsfornyelse

I forbindelse med puljen til landsbyfornyelse og pulje til områdefornyelse kan private husejere søge støtte til bygningsfornyelse, altså istandsættelse af private boligejendomme.

Der kan søges om støtte til renovering af boligers klimaskærm, det vil sige til renovering af tag, facade, vinduer, døre og terrændæk.

Der er en begrænset pulje til rådighed. Sagerne behandles løbende politisk og tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Bæredygtig nedrivning

Pulje til landsbyfornyelse kan hjælpe dig med en bonus, så du kan modtage ekstra støtte til at nedrive bygninger bæredygtig, så byggematerialer identificeres til genbrug og genanvendelse. Faaborg-Midtfyn Kommune kan yde støtte til bæredygtig nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger, hvis de opfylder en af to scenarier:

 • Nedlagt erhvervsbygning i en by, herunder tiloversblevne landbrugsbygninger
 • Til¬oversblevne landbrugsbygninger på nedlagt landbrug i det åbne land

Støtten kan tildeles under kriterier som ved almindelig nedrivning i øvrigt jf. lov om byfornyelse. Ved bæredygtige nedrivninger giver Faaborg-Midtfyn Kommune mulighed for at det maksimale støttebeløb til nedrivning, hæves efter en individuel vurdering, som kommunen foretager på baggrund af indsendt ansøgning og ansøgningsmateriale.

For yderligere information: Se vejledning Orientering og vejledning om Landsbypuljen.

Bygningsfornyelse Brobyerne

Er din ejendom omfattet af områdefornyelsen i Nr. Broby-Brobyværk kan du søge om støtte til renovering af bl.a. tage, facade, vinduer, der bidrager til det samlede bybillede.

Her finder du retningslinjer og kort over de ejendomme, der kan søge om støtte.

Retningslinjer for bygningsfornyelse

Tidsplan for ansøgning

Pulje til Landsbyfornyelse

Under følgende link kan du læse mere om retningslinjerne for tildeling af støtte i "Landsbypulje"

Orientering og vejledning om "Landsbypulje"

Tidsplan for ansøgning

Send en ansøgning

planogkultur-post@fmk.dk

eller

Faaborg-Midtfyn Kommune
Plan
Att.: Landsbypuljen
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Kontakt

Områdefornyelse Faaborg og Nr. Broby-Brobyværk:
Winnie Marianne Lund
wlund@fmk.dk 
72 53 20 79

Landsbypuljen:
Anne Kristine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
 
72 53 74 78