Lokalplaner

En lokalplan fastlægger anvendelsen af et område, fx hvad og hvor meget, der må bygges.

Hvad bestemmer en lokalplan?

En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser for et klart afgrænset område og skal følges, hvis der skal ske ændringer.

Lokalplaner indeholder bestemmelser om de enkelte områder fx

  • anvendelse
  • hvor og hvor meget der må bygges
  • hvor højt der må bygges
  • hvilke materialer der må anvendes
  • krav om lavenergibebyggelse
  • krav om opsamling af regnvand
  • beplantningsforhold

Hvis der i en lokalplan er forhold, der ikke er reguleret, er det byggeloven, miljøbeskyttelsesloven og andre love, der er gældende.

Lokalplaner udløser ikke handlepligt. Det vil sige, at en ejendoms lovlige anvendelse kan fortsætte, selv om der bliver vedtaget en lokalplan, som fastlægger en anden anvendelse.

Hvornår er der lokalplanpligt?

Før større bebyggelser eller ændringer af et områdes anvendelse kan gennemføres, skal der udarbejdes en lokalplan. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om hvorvidt, der er tale om en større ændring, og der dermed er lokalplanpligt.

Hvordan vedtages en ny lokalplan?

Forslag til lokalplaner skal offentliggøres i minimum 8 uger før kommunalbestyrelsen kan vedtage planen endeligt.

Planforslaget annonceres og sendes til ejere, lejere, brugere og naboer.

I høringsperioden er det muligt at komme med bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanen.
Formålet med høringsperioden er, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningen.

Efter høringsperioden bliver alle høringssvar behandlet og måske indarbejdet i lokalplanforslaget. Hvorefter kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt.

Når lokalplanen er endelig vedtaget bliver den offentliggjort. Den vedtagne plan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, hvad angår retlige forhold.

Kontakt

Anne Kirstine Wesselhoff
akwes@fmk.dk
72 53 74 78

Marlene Laustsen Larsen
malal@fmk.dk
72 53 80 30

Louise Abildtrup Nickelsen
loabn@fmk.dk
72 53 20 58

Winnie Marianne Lund
wlund@fmk.dk
72 53 20 79

Fay Kirsten Mitchell Nielsen
faykn@fmk.dk
72 53 20 18