Regler og lovgivning for byggeri

Ved alt byggeri skal du overholde både byggeloven og mange andre love. Her er eksempler på lovgivning, du skal være opmærksom på.

Bygningsreglement 2018

Bygningsreglementet indeholder bebyggelsesregulerende og tekniske bestemmelser for byggeri.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Bebyggelsesregulerende bestemmelser er grundstørrelse, bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold samt indretning af de ubebyggede arealer.

Ved enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse er der en byggeret. Byggeret betyder, at byggeriet kan godkendes, hvis det overholder bebyggelsesregulerende bestemmelser i  Bygningsreglementet kap. 8 og kap. 20. Byggeriet skal ansøges, selvom byggeretten er overholdt.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser i en lokalplan vil gælde forud for Bygningsreglementet.

Hvis byggeriet ikke overholder byggeretten eller ligger udenfor de områder, der er omfattet af byggeretten, så skal kommunen lave en helhedsvurdering af bebyggelsens omfang og indvirkning på omgivelserne. En helhedsvurdering laves på baggrund af kriterierne i Bygningsreglementet § 168.

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet er fx indretning, konstruktioner, brand, indeklima, energi og installationer.

I byggesager til enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse skal kommunen ikke behandle tekniske bestemmelser, inden der kan meddeles byggetilladelse. Dog kan der være krav om, at der skal sendes dokumentation på statik og brand. 

Ansøger/ejer har ansvaret for at overholde tekniske bestemmelser og indsende teknisk dokumentation ved færdigmelding af byggearbejdet.

Energistyrelsen har udarbejdet vejledninger om specifikke emner fx følgende:

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR 18

Lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplaner og byplanvedtægter gælder for specifikke områder og kan indeholde bestemmelser om byggeriets anvendelse, placering, udformning og materialer.

Se om der en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for din ejendom

Tinglyste servitutter

Tinglyste servitutter skal overholdes i forbindelse med byggeri. Servitutter er fx fredning, jordforurening, vejret, vejbyggelinje, brandmur, byggeretligt skel, kloakledning osv.

Se om der er tinglyste servitutter på din ejendom

Byggeri i landzone

Byggeri i landzone kræver ofte en landzonetilladelse, inden sagen kan behandles i forhold til byggelovgivningen.

Læs mere om regler og administration af landzonetilladelser

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven indeholder beskyttelseslinjer ved strand, sø, å, skov, fortidsminde og kirker samt bestemmelser for naturområder

Et byggeprojekt kan kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, inden sagen kan behandles i forhold til byggelovgivningen.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal søges ved Kystdirektoratet. Øvrige beskyttelseslinjer bliver administreret af kommunen.

Se placering af beskyttelseslinjer og naturområder