Almene boliger - dialogmøder.

Her kan du finde kontaktoplysninger på de almene boligorganisationer, der er repræsenteret i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad er almene boliger?

Almene boliger er boliger, der er opført med offentlig støtte og ejet af en almen boligorganisation. Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

Almene boliger har status af familieboliger, ungdomsboliger eller ældreboliger, og skal som udgangspunkt udlejes til den personkreds, som boligerne henvender sig til.

Familieboliger og ungdomsboliger ejes og udlejes af de almene boligorganisationer.

Almene ældreboliger ejes af de almene boligorganisationer og udlejes efter anvisning fra kommunen. Visitation til ældreboliger sker via Sundhed og Omsorg.

Referater

Fold alle ud

Referat styringsdialogmøde Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligsselskab 9. december 2020

Deltagere:

Fra boligselskabet: Formand Niels Peter Ellegaard, Kundechef Kim Hybel
Fra kommunen: Økonomikonsulent Carsten Hansen, Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt

I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:

Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed

Godt driftsmæssigt år, men også udfordringer. Ligger fornuftigt ift. benchmark. Renovering af Sybillesvej, sker ved selvfinansiering og uden huslejeforhøjelse.

Gennemgang af styringsrapport og regnskab

Der er penge på kontoen på trods af et lille underskud på drift i 2019. Der er disponibel arbejdskapital og disponibelt beløb på dispositionsfonden. Ligger pænt på benchmark. Der ligger en holdningsændring blandt beboerne og personalet til grund. Mange mindre effektivesering giver det gode resultat.

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser

Familieboliger, ingen udlejningsvanskelighed. Dog to værelser på Vester Mølle, der ikke benyttes. Evt. slås sammen til en lille lejlighed, hvis der er lovgivningsmæssig mulighed for det. 

Venteliste, men listen er ikke prangende i de mindre byer. Dog udlejes alle boliger. 

Der er stor efterspørgsel efter boliger i Faaborg, og især efter seniorbofællesskaber.

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger

Afdelingsbestyrelse, fungerer som det skal. Kampvalg til afdelingsbestyrelsen. Demokratiet har også fokus på ældre/plejeboligerne. Boligorganisationen foranlediger kørsel til årsmødet. 

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer

Sybillesvej i Korinth, selvfinansiering, afvikles via drift. Renoveringen skulle være afsluttet, men det er lige knapt færdigt endnu. 

Udsættelser som følge af huslejerestance

Ingen det sidste år, er blevet afværget i sidste øjeblik.

Eventuelle boligsociale tiltag

Ingen.

Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler

Ingen. Sybillesvej har fleksibel udlejning. Nye lejere kommer ind efter fleksibel udlejning.

Drøftelse af aktuelle emner

Brandmæssige forhold Steensvang/Prices Have centeret

 • Stensvang: Der har været byggeudvalg og givet ibrugtagningstilladelse ved opførelsen, gennemført brandsyn. I  2007-2008 blev der etableret brandalarmanlæg. Alligevel kommer der i 2019/2020: nye krav i forhold til brandsikkerhed på baggrund af ulykkelige brandsager fra Jylland. Boligforeningen undrer sig over, at der hele tiden kommer nye fortolkninger. 
 • Der er konstateret øget brandfare ved køkken i bogrupper. Fokus på flugtveje. Enten må der kun være et elektrisk apparat, ellers skal køkkenet flyttes  
 • Alternativt kan en certificeret brandrådgiver gennemgå stedet. Økonomisk er det dog en dyr løsning.
 • Prices Have Centeret:  møde i næste uge.  
 • Udfordring i forhold til at byggeriet i sin tid er blevet godkendt, herunder de brandmæssige forhold. 
 • Vigtigt, at det er de rette tiltag, der bliver gjort. 

Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet

Gerne fælles møde (ud over styringsdialogen) for boligforeninger i Faaborg-området til drøftelse af fælles udfordringer.   

Evt. holde mødet hos boligforeningen. 

Eventuelt

Plejehjem og indskudslån. Lejekontrakt underskrevet og indskud betalt eller underskrevet indskudslån. Det kan være et problem, at alle papirer ikke er på plads når fx en lejer kommer direkte fra Bakkegården og flytter ind. Øget fokus både hos boligforeningen og hos kommunen på at alt er på plads ved indflytning.

09.12.2020 /TJUNG

 

 

 

 

 

Referat Styringsdialogmøde Faaborg Boligforening 10. december 2020

Deltagere:

Fra boligselskabet: Formand Vibeke Harboe Forretningsfører Helle Jacobsen '

Fra kommunen: Økonomikonsulent Carsten Hansen Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt

I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:

Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed

Velfungerende organisation. I fuld gang med 17 nye almene boliger på Jomfrulågen. Stor renovering undervejs i Ringparken. Holder fokus på målsætningsprogrammet. Fokus på løbende renoveringer, herunder i forbindelse med køkkenrenoveringer. En del af dispositionsfonden går til Helhedsplanen i Ringparken. God forrentning af afkastet. Fokus på effektiv drift. Fokus på beboerdemokratiet. Fællesmøde for bestyrelserne med tema og spisning. 

Gennemgang af styringsrapport og regnskab

Mindre underskud på organisationsregnskabet. Generelt overskud i alle afdelinger. Senest 1. januar 2022 granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner af byggesagkyndig. Effektiviseringer ligger med 5 røde, 5 gule og 6 grønne afdelinger. 

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser

Alt er udlejet. Tynde ventelister i Ringparken og Lundevej. Fokus på fraflytningsprocenter. Jomfrulågen er klar til udlejning pr. 1. juli 2021. Stor interesse for boligerne. Fra 4 januar 2021 kan man blive skrevet op. Intern venteliste går forud for ekstern venteliste. 

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger

Velfungerende beboerdemokrati. Nogle afdelinger uden bestyrelse, men til gengæld aktive beboere, der gerne deltager.  

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer

Helhedsplan Ringparken. Stort set igennem køkkenudskiftning på Engvej. Afdeling 2 skifter vinduer og døre. Afdeling 14 har udskiftet køkken.  Afdeling 12 har fået skiftet facade og vinduer/døre. Køkkener over individuel råderet. 

Udsættelser som følge af huslejerestance

Der har været 2 udsættelser som følge af huslejerestance i 2019.

Eventuelle boligsociale tiltag

Ingen særlige, men været i dialog med kommunen om Housing First. Gerne et nærmere samarbejde med kommunens socialforvaltningen.

Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler

Ingen. Afventer udlejningsaftale.

Drøftelse af aktuelle emner

 • Mulighed for nye byggerier
 • Gerne som seniorbofællesskab.
 • Ikke afsat midler i 2021.
 • Nyt kommende byudviklingsområde ved banegården/det tidl. Posthus.
 • Gerne med ved fremtidige projekter. 

Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet

Godt samarbejde, ingen særlige ønsker. Tager gerne løbende dialog og ad-hoc møder. 

Eventuelt

Intet. 

10.12.2020 /TJUNG

 

 

 

 

 

Referat styringsdialogmøde med Boligforeningen Faaborg-Midtfyn 23. oktober 2020

Deltagere:

Fra boligselskabet: Formand Conni Hald, Næstformand Karina Jensen, Bestyrelsesmedlem Frank Steenholdt, Chefkonsulent Conny Bruun, Driftschef Jørgen Slangerup 

Fra kommunen: Økonomikonsulent Carsten Hansen, Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt

I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:

Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed

Det går godt. Kastanielunden i Årslev er færdigt til 1. november 2020. Fuldt udlejet. 31 boliger og fælleshus. Infomøde for nye beboere. Venteliste. Rådhusvænget i Ryslinge er der stort efterspørgsel på. Færdige efteråret 2021 (september, forventeligt).

Renovering i Vesterparken afd. 10 og 12. Afd. 10: døre, vinduer, tag, gavlbeklædning, betonrenovering af svalegang og altaner, nye værn. Nye entredøre

Afd. 12: nye døre og vinduer – opstart 2021. 

Afd. 14: genveksanlæg, nye vandrør på lofterne. 

Midler fra selskabets dispositionsfond er prioriteret til kommende renoveringer.

Gennemgang af styringsrapport og regnskab

Der er penge på kontoen, ratet afd. Damhusvej som D. Afventer Landsbyggefonden. Skema A gerne godkendes i år, frist for indlevering af Skema A er 12. november 2020.

Effektiviseringspotentiale, kun en enkelt afdeling i grøn. Effektivisering var startet inden de generelle effektiviseringskrav.

Fokus på antenneregnskaber, og afvikling af  over- eller underskud.

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser

Ikke mange familieboliger, der er tomme.

Vesterled, Ullemoseparken, Søndergården (ældreboliger) har problemer med tomgangslejen

2 afdelinger med lille underskud, men tæt på nul. 

Henlæggelser er der fokus på, der arbejdes med langtidsplaner for 30 år på bygninger. Der skal ske bygningsgennemgang. Øget detaljegrad i planlægningen. Der skal ske ekstern granskning af langtidsplanerne som der skal afsættes penge til.

Henlæggelser til tab i afdeling 18 vurderet for lav. Er rettet op på efterfølgende. 

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger

Ikke så mange afdelinger med afdelingsbestyrelse. Men der, hvor de er, fungerer det. 

Forsøg med at holde generalforsamling en lørdag. Evt. prøve at arbejde med mentor-ordninger i samarbejdet mellem afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen. Der tilbydes løbende kurser til beboerdemokrater.  

2 afdelingsmøder om året i afdelingerne.

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer

 • 4 entrepriser med forventet opstart maj 2021. 
 • s.8 egenkontrol
 • Afd. 1. udskiftning af varmvandsbeholder
 • Afd. 3 – damhus
 • 4. tagudskiftning, efterisolering drosselvej
 • Tagudskiftning egeparken 2A-H
 • Søndergården
 • 15. vinduesudskiftning
 • 16. vinduesudskiftning
 • 21. vinduesudskiftning etape 1
 • 25. Vielunden, gasfyr, egeparken
 • Taget på Søbo – ombygning.

Udsættelser som følge af huslejerestance

Ikke mange. Boligsociale indsats, opsøgende på restancer. Øget beredskab som følge af Corona, men der har ikke været behov. 

Eventuelle boligsociale tiltag

Samarbejde med Housing First – med kommunen, lige på dørtrinnet. 

Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler

Ingen

 

Drøftelse af aktuelle emner

 • Skema A – Damhusvej
 • Boligsocial aftale
 • Altid interesseret i at bygge, ventelister, alle steder, Årslev med nye boliger meget eftertragtet. . 
 • Ordinær og ekstraordinær generalforsamling på grund af vedtægtsændringer fsv. Digitalisering. 

Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet

Ingen særlige ønsker. Næste år holdes møde i Årslev – hvis muligt.  

Eventuelt

Mange henvendelser fra jobkonsulenter om praktikker. En er kommet i fleksjob. 

Ansat 1 yderligere ejendomsfunktionærer. Effektiviseringer med robotplæneklippere.  

23.10.2020 /TJUNG

Referat styringsdialogmøde med Ringe Boligselskab 23. oktober 2020

Deltagere:

Fra boligselskabet: Formand Gerhard Haurum, Næstformand Niels Sørensen, Chefkonsulent Conny Bruun, Driftschef Jørgen Slangerup
Fra kommunen: Økonomikonsulent Carsten Hansen, Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt

I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:

Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed

Det går generelt godt i boligforeningen. 3 fraflytninger i år, 3 fraflytninger sidste år.
Carl Albrectsenvej, renovering facader, altaner. Ny hæk og belægning. Løser stadig boligsociale opgaver. Der er tryk på ventelister. Mange har behov for bolig her og nu. 

Gennemgang af styringsrapport og regnskab

Lille overskud og penge på kontoen. For store overskud over en årrække. En del brugt på Carl Albrectsensvej i 2020.
Splitansat synsmand og grøn mand med Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Samarbejde udvides til næste år.Selskabsstruktur har været drøftet.   

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser

Ingen.

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger

Ingen særlige bemærkninger. Nyt bestyrelsesmedlem. Udfordringer med at rekrutere. Nedskæring i antallet af bestyrelsesmedlemmer. Pt. 7 medlemmer. Kan reduceres til 5 eller 3, set i forhold til antallet af boliger. Garantselskaborganisering kan være en udfordring. Boligforeningen er nok et af de sidste gerantselskaber. 

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer

Ingen planlagt lige pt. Landsbyggefonden er ikke indstillet på at lade bygninger nedrive, selvom det kan give god mening. Løbende renoveringer af boliger under råderetten. 

Udsættelser som følge af huslejerestance

Ingen. Tilmeldt beredskab gennem Boligkontoret Danmark. 

Eventuelle boligsociale tiltag

Ingen særlige. Ikke med i Housing First p.ga. antal boliger. 


Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler

Aftale om fleksibel udlejning.

Drøftelse af aktuelle emner

Ingen. 

Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet

Ingen særlige ønsker. 

Eventuelt

Intet. 

23.10.2020 /TJUNG

 

 

Referat styringsdialogmøde Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligsselskab 9. december 2020

Deltagere:

Fra boligselskabet: Formand Niels Peter Ellegaard, Kundechef Kim Hybel
Fra kommunen: Økonomikonsulent Carsten Hansen, Jurist Tina Bernsdorf Jungfeldt

I henhold til den udsendte dagsorden blev følgende punkter behandlet:

Boligorganisationens vurdering af egen virksomhed

Godt driftsmæssigt år, men også udfordringer. Ligger fornuftigt ift. benchmark. Renovering af Sybillesvej, sker ved selvfinansiering og uden huslejeforhøjelse.

Gennemgang af styringsrapport og regnskab

Der er penge på kontoen på trods af et lille underskud på drift i 2019. Der er disponibel arbejdskapital og disponibelt beløb på dispositionsfonden. Ligger pænt på benchmark. Der ligger en holdningsændring blandt beboerne og personalet til grund. Mange mindre effektivesering giver det gode resultat.

Boligafdelinger med særlige problemer, herunder udlejningsproblemer, underskud og beskedne henlæggelser

Familieboliger, ingen udlejningsvanskelighed. Dog to værelser på Vester Mølle, der ikke benyttes. Evt. slås sammen til en lille lejlighed, hvis der er lovgivningsmæssig mulighed for det. 

Venteliste, men listen er ikke prangende i de mindre byer. Dog udlejes alle boliger. 

Der er stor efterspørgsel efter boliger i Faaborg, og især efter seniorbofællesskaber.

Beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger

Afdelingsbestyrelse, fungerer som det skal. Kampvalg til afdelingsbestyrelsen. Demokratiet har også fokus på ældre/plejeboligerne. Boligorganisationen foranlediger kørsel til årsmødet. 

Forestående renoveringer af boliger, evt. energirenoveringer

Sybillesvej i Korinth, selvfinansiering, afvikles via drift. Renoveringen skulle være afsluttet, men det er lige knapt færdigt endnu. 

Udsættelser som følge af huslejerestance

Ingen det sidste år, er blevet afværget i sidste øjeblik.

Eventuelle boligsociale tiltag

Ingen.

Opfølgning på evt. indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler

Ingen. Sybillesvej har fleksibel udlejning. Nye lejere kommer ind efter fleksibel udlejning.

Drøftelse af aktuelle emner

Brandmæssige forhold Steensvang/Prices Have centeret

 • Stensvang: Der har været byggeudvalg og givet ibrugtagningstilladelse ved opførelsen, gennemført brandsyn. I  2007-2008 blev der etableret brandalarmanlæg. Alligevel kommer der i 2019/2020: nye krav i forhold til brandsikkerhed på baggrund af ulykkelige brandsager fra Jylland. Boligforeningen undrer sig over, at der hele tiden kommer nye fortolkninger. 
 • Der er konstateret øget brandfare ved køkken i bogrupper. Fokus på flugtveje. Enten må der kun være et elektrisk apparat, ellers skal køkkenet flyttes  
 • Alternativt kan en certificeret brandrådgiver gennemgå stedet. Økonomisk er det dog en dyr løsning.
 • Prices Have Centeret:  møde i næste uge.  
 • Udfordring i forhold til at byggeriet i sin tid er blevet godkendt, herunder de brandmæssige forhold. 
 • Vigtigt, at det er de rette tiltag, der bliver gjort. 

Eventuelle ønsker til styringsdialogen fremadrettet

Gerne fælles møde (ud over styringsdialogen) for boligforeninger i Faaborg-området til drøftelse af fælles udfordringer.   

Evt. holde mødet hos boligforeningen. 

Eventuelt

Plejehjem og indskudslån. Lejekontrakt underskrevet og indskud betalt eller underskrevet indskudslån. Det kan være et problem, at alle papirer ikke er på plads når fx en lejer kommer direkte fra Bakkegården og flytter ind. Øget fokus både hos boligforeningen og hos kommunen på at alt er på plads ved indflytning.

09.12.2020 /TJUNG

 

 

 

 

 

Kontakt

Styringsdialogen med de almene boligorganisationer varetages af:

Heidi Juul Madsen
Stabschef for Politik og Strategi

Tina Bernsdorf Jungfeldt
Jurist
Telefon 72 53 10 34
Mail tjung@fmk.dk

Carsten Hansen
Økonomikonsulent
Telefon 72 53 14 11
Mail cha@fmk.dk