Beboerklagenævn

Her finder du oplysninger om Beboerklagenævnet og hvilke sager nævnet kan behandle, hvordan du skal klage mv.

Fold alle ud

Hvad er et beboerklagenævn?

Et beboerklagenævn træffer afgørelser i konkrete tvister mellem lejere og udlejere i almene boliger. Derfor kan nævnet heller ikke rådgive nogle af parterne om deres sager.

Har du brug for råd og vejledning kan du gå til en advokat eller henvende dig hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller til Retshjælpen.

Hvilke sager behandler Beboerklagenævnet?

 • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse, men ikke spørgsmål om huslejens størrelse.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning samt tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet - Råderet
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger, truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Sager om mistet anciennitet

Hvilke sager kan Beboerklagenævnet ikke behandle?

De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for Boligretten. Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, eksempelvis vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for Boligretten.

Beboerklagenævnet kan blandt andet ikke behandle:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.
 • Spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig

Hvordan klager jeg og hvad koster det?

Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad du ønsker, nævnet skal tage stilling til.  Derudover skal du vedlægge lejekontrakt og eventuelt anden relevant dokumentation.

Du kan sende klagen til:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Beboerklagenævnet
Tinghøj Alle 2
5750 Ringe

eller

fmk@fmk.dk 

Det koster 149 kr. at klage. Du skal indsætte beløbet på Faaborg-Midtfyn Kommunes konto i Nordea – reg.nr. 2007 og konto nr. 8979935081.

Hvad gør Beboerklagenævnet ved min klage?

Når Beboerklagenævnet modtager din klage får du en beskæftigelse på, at din klage er modtaget. Herefter sendes den til modparten, som får en frist på to uger til at komme med bemærkninger.

Modpartens bemærkninger bliver så sendt til dig. 

Derudover kan nævnet foretage besigtigelse af lejemålet. Her vil såvel lejer som udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Hvad hvis jeg ikke er tilfreds med nævnets afgørelse?

Når Beboerklagenævnet har truffet sin afgørelse, kan både lejer og udlejer klage videre, hvis nævnets afgørelse ikke er tilfredsstillende.

Det gør du ved at udtage en stævning ved Boligretten.

Beboerklagenævnets medlemmer

Beboerklagenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en ejer- og en lejerepræsentant.

Formanden skal være jurist og udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Han/hun må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssig interesseret i ejendomshandler.

De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større almennyttige boligforeninger, der har afdelinger i kommunen, samt de større lejerforeninger i kommunen. De skal begge være kendt med huslejeforhold.

Nævnet sidder 4 år ad gangen og følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

Medlemmer fra 1. januar 2022 til 31. december 2022

Formand: Janne Dissing Nikolajsen, Jurist
Suppleant Tina Bernsdorf Jungfeldt, Jurist
2. suppleant – Martin Dalhoff Larsen, Jurist, Svendborg kommune

Lejerrepræsentant: Peter Bækgaard Madsen
Suppleant: Børge Hansen

Udlejerrepræsentant: Kim Hybel
Suppleant: Connie Hald

Hvis du får brug for Boligretten

Yderligere oplysninger

Charlotte Hansen
72 53 10 81
chha@fmk.dk