Hjerneskadecenter

Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn danner rammen om den tværfaglige indsats for voksne med erhvervet hjerneskade, herunder demens.

Fælles for de indsatser, der tilbydes i Hjerneskadecentret er, at den enkelte borgers forløb tilrettelægges individuelt ud fra den rehabiliterende tankegang; det overordnede mål for alle indsatser er, at borger opnår et meningsfyldt liv med hjerneskade.

Hjerneskadecentret er indrettet i lyse og farverige lokaler, der nøje er afstemt efter den senhjerneskadede borgers udfordringer og behov.

Følgende tilbud er samlet i huset: 

Hjerneskadekoordinatoren

er borgerens /pårørendes indgang til og kontaktperson i kommunen og guider borgeren gennem det kommunale system. Hjerneskadekoordinatoren arbejder målrettet for, at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb. 

Demenskoordinatoren 

koordinerer den kommunale indsats af tilbud til borgere med blivende eller progredierende hjerneskade, herunder demens. Demenskoordinator opsamler og formidler information, erfaringer og viden om demens.
Der tilbydes samtaler og gives vejledning og støtte til borgere og pårørende.

Genoptræning

efter akut opstået senhjerneskade varetages af fysio- og ergoterapeuter med særlige kompetencer inden for det neurofaglige område. Træningen foregår i Hjerneskadecentrets træningslokaler og/eller i borgers eget hjem.Sygehuset udarbejder en Genoptræningsplan, (§ 140) når indlæggelsesperioden er overstået.Fysio - og ergoterapeuten aftaler i samarbejde med den enkelte borger, hvad målet for genoptræningen skal være og der tages stilling til behov for fx hjælpemidler, talepædagog, optometrist og andre kommunale indsatser.       

Aktivitets – og samværstilbuddet

tilbydes til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med senhjerneskade /erhvervet hjerneskade. Tilbuddet varetages af pædagoger med særlige kompetencer inden for neuropædagogik.Ansøgning om at deltage i Aktivitets – og samværstilbuddet sker ved henvendelse til Sundhed og Omsorg, team-handicap-vp@fmk.dk,Der udarbejdes en handleplan for borgerens deltagelse i tilbuddet og der er opfølgning efter 3 måneder.Der anvendes forskellige læringsmiljøer i grupper, fx, IT, udendørsaktiviteter, motionstræning

Voksen Special Uddannelse (VSU)

er målrettet borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning, og som ikke modtager andre tilbud.Undervisningen varetages af lærer og talepædagog med særlige kompetencer inden for neuropædagogik.Henvendelse om VSU sker via Hjerneskadekoordinator. Tilbuddet består i målrettet specialundervisning, der er tilpasset den enkelte deltagers forudsætninger og behov.VSU bevilliges i korte tidsafgrænsede forløb og tilbuddet foregår enten på centret eller i borgeres eget hjem. 

Patientforeninger

Patientforeninger med base i Hjerneskadecentret er Hjerneskadeforeningen og Ældresagen. Frivillige tilbyder forskellige aktiviteter fx i form af kreativt værksted og cafémiljø. Kontakt, se højre side.

 

 

Kontakt

Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn 

Kirkegyden 1b
Hillerslev
5750 Ringe 

Kontakt:
Afdelingsleder
Anne Bro
Tlf. 72 53 63 51 
anneb@fmk.dk 
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via Borger.dk   

Hjerneskadekoordinatoren:

Alle hverdage på telefon: 72 53 63 34

Demenskoordinator:

Alle hverdage på telefon 72 53 50 61 eller 72 53 50 62. 

Patientforeninger

Hjerneskadeforeningen:

Telefon 20 20 40 80

Ældresagen:

Telefon 62 29 11 54