Aktivering, når du modtager dagpenge

Er du arbejdsløs og får dagpenge, har du ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering.

Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i ordinær ansættelse. Hvis du er mellem 30 og 60 år gammel, har du ret og pligt til aktivering, senest når du har været ledig i 9 måneder.

Er du under 30 år gammel, har du ret og pligt til aktivering senest efter 3 måneders ledighed; er du over 60 år gammel er det senest efter 6 måneders ledighed.

Selvbetjening

Fold alle ud

Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på jobnet

Start Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på jobnet

Se aktiviteter på dit jobcenter

Start Se aktiviteter på dit jobcenter

Ansøg om befordringsgodtgørelse

Start Ansøg om befordringsgodtgørelse

Løntilskudsblanketter

Start Løntilskudsblanketter

AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Start AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Læs mere om emnet

Fold alle ud

Aktivering

Som arbejdsløs har du pligt og ret til at deltage i aktivering. Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde. Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som beskrives i ”Min Plan”. Du har pligt til at overholde ”Min Plan” for at bevare din ret til dagpenge.

Hvornår skal jeg i aktivering?

Du vil senest blive aktiveret af jobcenteret, når du har været ledig i seks måneder og er mellem 30 og 50 år. Hvis du er under 30 år, har du ret og pligt til senest at blive aktiveret, efter du har været ledig i 13 uger. Hvis du er over 50 år, vil du blive aktiveret, senest når du har været ledig i 13 uger. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

Tre former for aktivering

Der er tre former for aktivering:

  • virksomhedspraktik
  • job med løntilskud
  • vejledning og opkvalificering.

Økonomi under aktivering

Hvis du er i virksomhedspraktik eller er under vejledning og opkvalificering, kan du få udbetalt dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Hvis ikke du kan få dagpenge, kan du i stedet søge om kontanthjælp fra kommunen.

Hvis du er i job med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du løn efter den overenskomst, der gælder for det arbejde, du laver. Hvis du er i job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan du højst få, hvad der svarer til den individuelle dagpengesats i løn.

Virksomhedspraktik

Du kan komme i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Virksomhedspraktik kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse eller otte uger, hvis du modtager dagpenge på dimittendvilkår. Det skal være en sammenhængende periode, for at du får det største udbytte af praktikken.

Et praktikophold kan føre til fx et job i en privatejet virksomhed eller et job med løntilskud.

Job med løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til seks måneder.

Løntilskud - private virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 79,68 kr. (2019) og 81,27 kr. (2020) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til seks måneder.

Løntilskud - offentlige virksomheder

Når du har været ledig i seks måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får en fast timeløn, som er 127,90 kr. (2019) og 129,37 kr. (2020), og får udbetalt løn, som svarer til din ydelse som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud maksimalt vare i fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at søge om befordringsgodtgørelse.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 115,73 kr. (2019) og 118,04 kr. (2020).

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings- og opklaringsforløb, særlige projekter og kortere uddannelsesforløb. Jobcenteret bestemmer, om du kan få et tilbud. Inden for de første seks måneder du er ledig, må et forløb højst vare seks uger. Hvis du er under 30 år og ufaglært, gælder denne grænse for varighed ikke.

Andre situationer, som ikke tæller med i seks-ugers-grænsen for varighed:

  • Forløb, der varer under to uger.
  • Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste.
  • Danskundervisning eller forløb, der mest indeholder danskundervisning.
  • Er du fyldt 25 år og har du ikke en ungdomsuddannelse, har du ret til et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, hvis en test viser, at du har brug for det.
  • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret til en realkompetencevurdering.
  • Er du fyldt 30 år, og har du ikke en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse, kan du have mulighed for at få tilbud om en erhvervsuddannelse. Det kan også være en mulighed, hvis din erhvervsuddannelse er forældet.

Jobcenteret kan kun i helt særlige situationer give en ledig under 30 år tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse.

Uddannelse

Alle unge dagpengemodtagere under 25 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og uden forsørgerpligt, som er i stand til at tage en uddannelse, skal have pålæg om at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad afgørelsen handler om, har kommunen enten fem arbejdsdage eller fire uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

Har du spørgsmål til aktivering?

Så kan du kontakte

Jobcenter Faaborg-Midtfyn
Lindevej 5
5750 Ringe

Jobcenteret: 72 53 07 00

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk

Send sikker post til jobcenteret