Depositum (ved flytning)

Dokumentationsliste i forbindelse med ansøgning om en enkeltydelse (depositum) jfr. Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §81 og §85

 • Totaloversigt fra din/jeres bank.
  Har du/I konto i flere banker, skal der afleveres en totaloversigt fra samtlige banker.
  Har du/I børneopsparing, kapitalpension, aktiver/obligationer mv. skal du/I også aflevere dokumentation på disse.

 • Posteringsoversigt på samtlige konti for de sidste 3 måneder.
  Har samlever/ægtefælle egne konti, skal der også afleveres posteringsoversigt for disse.

 • Dokumentation for alle faste udgifter der påføres skemaet (husleje, el, varme, vand m.m.), dokumentation i form af kvitteringer, PBS-oversigter eller posteringsoversigt, hvor de enkelte udgifter er uspecificerede.
  Et budgetskema kan IKKE bruges som dokumentation på indtægter/udgifter.

 • Lønsedler for de sidste 3 måneder for dig samt eventuel samlever/ægtefælle.

 • Skrivelse fra banken på, at du/I har søgt om lån hos dem. Såfremt banken kræver betaling for afslag, skal der afleveres fuldmagt fra dig/jer på, at Ydelseskontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune må kontakte banken for bekræftelse af afslag.

 • Indskud - kopi af IKKE underskreven lejekontrakt. Lejekontrakten SKAL være fyldestgørende.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik §81

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses.

Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Lov om Aktiv Socialpolitik §85 stk. 1

Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.
Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Lov om Aktiv Socialpolitik §88

En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §11 stk. 1

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §12 stk. 2

Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11b.

Lov om retssikkerhed og administration på det social område §11b

Hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11 stk. 1 nr. 1 og 2 eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger jfr. §11a stk. 1 skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke jfr. §11a stk. 2 og §11c.