Etablering, faste udgifter og overlevelse

Dokumentationsliste i forbindelse med ansøgning om en enkeltydelse (etablering, faste udgifter og overlevelse) Jfr. Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §81

  • Totaloversigt fra din/jeres bank. Har du/I konti i flere banker, skal der afleveres en totaloversigt fra samtlige banker. Har du/I børneopsparing, kapitalpension, aktier/obligationer mv. skal du/I også aflevere dokumentation på disse.

  • Posteringsoversigt på samtlige konti for de sidste 3 måneder. Har samlever/ægtefælle egne konti, skal der også afleveres posteringsoversigt for disse.

  • Dokumentation for alle faste udgifter der påføres skemaet (husleje, el, varme, vand m.m.), dokumentation i form af kvitteringer, PBS-oversigter eller posteringsoversigt, hvor de enkelte udgifter er uspecificerede.
    Et budgetskema kan IKKE bruges som dokumentation på indtægter/udgifter.

  • Lønsedler for de sidste 3 måneder for dig samt eventuel samlever/ægtefælle.

  • Skrivelse fra banken på, at du/I har søgt om lån hos dem. Såfremt banken kræver betaling for afslag, skal der afleveres fuldmagt fra dig/jer på, at Ydelseskontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune må kontakte banken for bekræftelse på afslag.

  • Dokumentation på de udgifter der søges om hjælp til.

  • Der bedes udpenslet, hvad der præcist er behov for i etablering.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik §81

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundende enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden.

Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses.

Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunne forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.

Lov om Aktiv Socialpolitik §88

En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen hjælp.

Lov om retssikkerhed og administration på det social område §11 stk. 1

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §12 stk. 2

Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, jfr. §11b.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §11b

Hvis borgeren ikke medvirker, jfr. §11 stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jfr. §11a stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jfr. §11a, stk. 2 og §11c.