Samvær

Dokumentationsliste i forbindelse med ansøgning om enkeltydelse (samvær med ens barn/børn) jfr. Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §83

 • Totaloversigt fra din/jeres bank.
  Har du/I konti i flere banker, skal der afleveres en totaloversigt fra samtlige banker.
  Har du/I børneopsparing, kapitalpension, aktiver/obligationer mv. skal du/I også aflevere dokumentation på disse.

 • Posteringsoversigt på samtlige konti for de sidste 3 måneder.
  Har samlever/ægtefælle egne konti, skal der også afleveres posteringsoversigt på disse.

 • Dokumentation for alle faste udgifter der påføres skemaet (husleje, el, varme, vand m.m), dokumentation i form af kvitteringer, PBS-oversigter eller posteringsoversigt, hvor de enkelte udgifter er uspecificerede.
  Et budgetskema kan IKKE bruges som dokumentation på indtægter/udgifter.

 • Lønsedler for de sidste 3 måneder for dig og eventuelt samlever/ægtefælle.

 • Samværsresolution, hvis denne foreligger Familieretshuset.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik §83

Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren.

Kommunen kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforældres transport af barnet i forbindelse med samvær.

Det er en betingelse for at yde hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Lov om Aktiv Socialpolitik §88

En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §11 stk. 1

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §12 stk. 2

Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11b.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §11b

Hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11 stk. 1 nr. 1 og 2 eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger jfr. §11a stk. 1 skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke jfr. §11a stk. 2 og §11c.