Tandbehandling

Dokumentionsliste i forbindelse med ansøgning om en enkeltydelse (tandbehandling) jfr. Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82 og §82a

 • Totaloversigt fra din/jeres bank.
  Har du/I konti i flere banker, skal der afleveres en totaloversigt fra samtlige banker.
  Har du/I børneopsparing, kapitalpension, aktiver/obligationer mv. skal du/I også aflevere dokumentation på disse.

 • Posteringsoversigt på samtlige konti for de sidste 3 måneder.
  Har samlever/ægtefælle egne konti, skal der også afleveres posteringsoversigt for disse.

 • Dokumentation for alle faste udgifter der påføres skemaet (husleje, el, varme, vand m.m.), dokumentation i form af kvitteringer, PBS-oversigter eller posteringsoversigt, hvor de enkelte udgifter er uspecificerede.
  Et budgetskema kan IKKE bruges som dokumentation på indtægter/udgifter.

 • Lønsedler for de sidste 3 måneder for dig samt eventuel samlever/ægtefælle.

 • Skrivelse fra banken på, at du/I har søgt om lån hos dem.
  Såfremt banken kræver betaling for afslag, skal der afleveres fuldmagt fra dig/jer på, at Ydelseskontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune må kontakte banken for bekræftelse af afslag.

 • Tandlæge - udfyldt blanket "tilbud på tandbehandling hvortil der søges økonomisk bistand".

 • Underskrevet samtykkeerklæring (vedlagt) 

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik §82

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Lov om Aktiv Socialpolitik §82a

Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

Personer, der modtager særlig hjælp efter §27a har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusiv førtidspension efter Lov om Social Pension svarer til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

Personer der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Stk. 2
For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 procent af modtagerens egen udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600.

Stk. 3
For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp efter §23 og som ikke modtager aktivitetstillæg efter §24 ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 procent af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600.

Stk. 4
For personer, som er 25 år eller derover og som ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65 procent af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 800.

Lov om Aktiv Socialpolitik §88

En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §11 stk. 1

Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilke hjælp de er berettiget til.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §12 stk. 2

Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11b.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11b

Hvis borgeren ikke medvirker jfr. §11 stk. 1 nr. 1 og 2 eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger jfr. §11a stk. 1 skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke jfr. §11a stk. 2 og §11c.