Regler for modtagelse af sygedagpenge

Reglerne for sygemeldte kræver en tidlig indsats og et stærkt samarbejde mellem jobcenter og virksomheder.

Krav om en tidlig indsats

Jobcenteret skal i samarbejde med virksomhederne fokusere ressourcerne på en tidligere og målrettet indsats for de sygemeldte medarbejdere, der har størst risiko for at miste jobbet.

Alle sygedagpengesager revurderes efter fem måneder. Her kan sygedagpengene forlænges hvis den sygemeldte opfylder et af nedenstående syv kriterier. Alternativt tilbydes den sygemeldte et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse (med tilsvarende nedsat refusion til arbejdsgiver).

Sygedagpengeperioden kan forlænges ud over 5 måneder, hvis:

  1. det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte via revalidering - herunder virksomhedspraktik - kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
  2. det er nødvendigt med en afklarende indsats – fx via virksomhedspraktik – for at klarlægge din arbejdsevne. Forlængelsen kan være op til 69 uger. 
  3. den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at den sygemeldte vil blive arbejdsdygtig inden for denne perioden. 
  4. den sygemeldtes sag skal behandles i kommunens rehabiliteringsteam, for en vurdering af mulighederne for tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
  5. den sygemeldte lider af en dokumenteret livstruende, alvorlig sygdom. Forlængelsen har ingen tidsbegrænsning. 
  6. der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse. 
  7. kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (efter pensionslovens § 17, stk. 2). Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet denne afgørelse.

Jobafklaringsforløb

Kan sygedagpengene ikke forlænges efter ovenstående kriterier, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb, der består af en individuelt tilpasset indsats på tværs af kommunens tilbud. Formålet med jobafklaringsforløbet er at udvikle den sygemeldtes arbejdsevne, så vedkommende  kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om jobafklaringsforløb på jobnet.dk

Kontakt og åbningstider

Opfordring til tidlig samarbejde om forebyggelse og nedbringelse af sygefravær

Vil du vide mere om reformen og lovteksterne bag?

Så besøg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på www.star.dk

Obligatorisk Pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får du en ny pensionsordning, når du fx modtager kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, sygedagpenge.
Den bliver udtalt som en del af din ATP Livslang Pension, når du opnår folkepensionsalderen.
Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning