Frivilligt Socialt Arbejde

Faaborg-Midtfyn Kommune støtter op om udvikling og drift af frivillige sociale fællesskaber

Læs mere om de forskellige muligheder for hjælp og støtte i forbindelse med frivilligt socialt arbejde ved at klikke på overskrifterne nedenfor

 • Næste ansøgningsfrist til de frivillig-sociale puljer er d. 1. april og den 1. oktober for søg via link i den røde boks til højre

Fold alle ud

Politikker og strategier

Civilsamfundspolitik Sammen om Fællesskaber

Kommunens politik for samarbejde med civilsamfund danner den overordnede ramme for arbejdet med det frivilligt sociale område.

Strategi for det frivillige sociale område - Sammen om det Frivillige Sociale Arbejde

I årene 2018-22 arbejder Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra 5 målsætninger for det frivillig-sociale område.

 1. Øget mangfoldighed
 2. Respekt og tillid
 3. Gensidigt kendskab
 4. Nye idéer – nye veje
 5. Anerkendelse

Økonomisk støtte

Bemærk nyt administrativt grundlag for de frivillig-sociale puljer pr. september 2020

Ansøgningsfrister for Den Sociale Pulje og Ældrepuljen

 • 1. april, hvor 25 % af midlerne for indeværende år fordeles
 • 1. okbtober, hvor 75 % af midlerne for kommende år fordeles
 • Samskabelsespuljen har løbende ansøgningsfrist

Ansøg via link i den røde boks til højre.

Den Sociale Pulje - §18

Formålet er at understøtte frivillige sociale indsatser, der skaber trivsel og sundere rammer for socialt udsatte grupper med særligt behov for hjælp og støtte

Samskabelsespuljen - §18

Formålet er at støtte NYE frivillige sociale indsatser, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og sundere rammer for socialt udsatte grupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Puljen støtter altså nye samskabende indsatser med deltagelse af minimum to foreninger, heraf mindst én frivillig social forening, netværk eller lignende. Kommunen skal desuden indgå som aktør i indsatsen, udover som finansierende part.

Ældrepuljen - §79

Formålet er at forebygge ensomhed hos ældre og herved styrke trivslen og sundheden, især blandt enlige og udsatte ældre

Eksterne puljer og fonde

www.fonde.dk kan du nemt søge relevante fonde til din idé/projekt. Læs mere her

Kontakt Frivilligcenter Faaborg-Midtfyn for råd og vejledning om eksterne fondsansøgninger.

 

Konsulentbistand

Konsulenter i Sundhed og Omsorg løser opgaver i krydsfeltet mellem kommune og civilsamfund, særligt inden for sundheds- og socialområdet.

For eksempel:

 • Konsulentopgaver henvendt til både borgere, foreninger og kommunale medarbejdere ift. at fremme samarbejde mellem kommune og civilsamfund
 • Hjælp, sparring og vidensperson ift. §18- og §79-midler
 • Udvikling af og fundraising til nye projekter
 • Indgå i styre- og arbejdsgrupper i relevante projekter og indsatser
 • Kompetenceudvikling ift. at kunne arbejde på tværs af civilsamfund og kommune
 • Bidrage til udvikling af tværgående strategier og politikker
 • Være sparringspartner i udvikling og evaluering af kommunale patientuddannelser
 • Medlem af det kommunale Netværk for Fællesskab, hvis mål er at fremme samarbejde mellem kommune og civilsamfund 

Se kontaktoplysninger til højre på siden.

Frivilligcenter

Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn arbejder for at støtte op om de lokale frivillige sociale foreninger og aktiviteter. Derudover er det Frivilligcentrets opgave at yde hjælp til selvhjælp for borgere, der befinder sig i svære livssituationer.

Centret understøtter bl.a. de frivillig-sociale foreninger, netværk og ildsjæle ved:

·         Idéudvikling af nye projekter

·         Hjælp til rekruttering

·         Sparring på fundraising

·         Problemløsning

·         Kurser og temadage

·         Udlejning af lokaler

·         Opslag af frivilligjob

·         Hjælp til etablering af netværk

 Kontakt

 info@frivilligmidtfyn.dk eller tlf. 40 49 59 22

Frivillige sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn

I Den Sociale Vejviser kan du finde oplysninger om de mange frivillige sociale foreninger, netværk og sociale væresteder, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du finder Den Sociale vejviser her

Frivillig Social Følgegruppe

Frivillig Social Følgegruppe er etableret for at sikre en tæt dialog mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige sociale foreninger i implementering af strategien: Sammen om det frivillige sociale arbejde i perioden 2018-22, herunder:

 • Være idémagere og katalysatorer i forhold til nye tiltag
 • Optræde som ambassadører på tværs af de frivillige sociale foreninger og kommune
 • Indgå i dialog og sparring med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udvikling af det frivillige sociale område
 • Være høringspart ved nye kommunale tiltag omhandlende det frivillig-sociale område

Læs kommissoriet for Frivillig Social Følgegruppe her

   

Frivillig Social Nytårskur

Hvert år i februar måned inviterer det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg kommunens frivillige sociale foreninger, netværk og ildsjæle til nytårskur for at fejre det store frivillig-sociale engagement.

Læs mere her på siden, når tiden nærmer sig...

 

 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende udviklings-, kompetence- og videnscenter om frivillighed på velfærdsområdet.

Centeret tilbyder bl.a. rådgivning, konsulentbistand, kompetenceudvikling, netværk og vidensdeling ift. frivillighed, aktivt medborgerskab og civilsamfund.