Frivilligt Socialt Arbejde

Faaborg-Midtfyn Kommune støtter op om udvikling og drift af frivillige sociale fællesskaber på flere måder

Læs mere om de forskellige muligheder for hjælp og støtte i forbindelse med frivilligt socialt arbejde ved at klikke på overskrifterne nedenfor

OBS pga. covid19-situationen rykkes kommende frist for puljeansøgning til 1. juni 2020 - søg i boksen til højre

Fold alle ud

Økonomisk støtte

Ansøgningsfrister for Den Sociale Pulje og Ældrepuljen

 • 1. april, hvor 25 % af midlerne for indeværende år fordeles (OBS pga. covid19-situationen rykkes ansøgningsfristen i 2020 til 1. juni)
 • 1. okbtober, hvor 75 % af midlerne for kommende år fordeles
 • Samskabelsespuljen har løbende ansøgningsfrist

Ansøg via link i den røde boks til højre.

Den Sociale Pulje - §18

Formålet er at understøtte frivillige sociale indsatser, der skaber trivsel og sundere rammer for socialt udsatte grupper med særligt behov for hjælp og støtte

Samskabelsespuljen - §18

Formålet er at støtte NYE frivillige sociale indsatser, der inddrager bredt med henblik på at skabe trivsel og sundere rammer for socialt udsatte grupper med særligt behov for hjælp og støtte.

Puljen støtter altså nye samskabende indsatser med deltagelse af minimum to foreninger, heraf mindst én frivillig social forening, netværk eller lignende. Kommunen skal desuden indgå som aktør i indsatsen, udover som finansierende part.

Ældrepuljen - §79

Formålet er at forebygge ensomhed hos ældre og herved styrke trivslen og sundheden, især blandt enlige og udsatte ældre

Læs mere om de enkelte puljer i håndbog for frivillige sociale foreninger .

 

Eksterne puljer og fonde

foreningstilskud.dk finder I:

 • En guide der giver råd om, hvordan man søger fonde
 • En værktøjskasse med skabeloner til ansøgninger og projektstyring
 • En opdateret tilskudsdatabase med relevante fonde

Her kan I gratis oprette en profil og søge tilskud direkte.

Kontakt frivilligkonsulenten eller Frivilligcenter Faaborg-Midtfyn for råd og vejledning om eksterne fondsansøgninger.

 

Konsulentbistand

Den kommunale frivilligkonsulent løser opgaver i krydsfeltet mellem kommune og civilsamfund, særligt inden for sundheds- og socialområdet.

For eksempel:

 • Konsulentopgaver henvendt til både borgere, foreninger og kommunale medarbejdere ift. at fremme samarbejde mellem kommune og civilsamfund
 • Hjælp, sparring og vidensperson ift. §18- og §79-midler
 • Udvikling af og fundraising til nye projekter
 • Indgå i styre- og arbejdsgrupper i relevante projekter og indsatser
 • Kompetenceudvikling ift. at kunne arbejde på tværs af civilsamfund og kommune
 • Bidrage til udvikling af tværgående strategier og politikker
 • Være sparringspartner i udvikling og evaluering af kommunale patientuddannelser
 • Medlem af det kommunale Netværk for Fællesskab, hvis mål er at fremme samarbejde mellem kommune og civilsamfund 

Frivilligkonsulent Marie-Louise Alleslev kan kontaktes på maloa@fmk.dk eller tlf. 72 53 60 63 

Politikker og strategier

Sammen om Fællesskaber

Kommunens politik for samarbejde med civilsamfund danner den overordnede ramme for arbejdet med det frivilligt sociale område.

Sammen om det Frivillige Sociale Arbejde

I årene 2018-22 arbejder Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra 5 målsætninger for det frivillig-sociale område.

Øget mangfoldighed

 • Gennem lettere adgang – fysisk og mentalt – skal mangfoldigheden i de frivillige sociale foreninger fremmes

Respekt og tillid

 • Samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og kommunen skal videreudvikles med afsæt i et sæt klare spilleregler

Gensidigt kendskab

 • Indsatsen over for sårbare borgere skal styrkes gennem et øget gensidigt kendskab mellem kommunale medarbejdere og frivillige sociale foreninger

Nye idéer – nye veje

 • Nye idéer skal understøttes og nye veje til samarbejde skal afprøves med henblik på at skabe bedre tilbud til sårbare borgere

Anerkendelse

 • Den frivillige indsats skal i højere grad anerkendes af såvel politikere som medarbejdere 

 

Læs mere om konkrete indsatser her

Værktøjskasse

Håndbog for frivillige foreninger, netværk og ildsjæle

Med en håndbog målrettet de frivillige sociale aktører i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi at skabe overblik og yde ekstra vejledning til foreninger, netværk og andre aktører på det frivillige sociale område.

Håndbog for ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune

En håndbog med tips og værktøjer til, hvordan ansatte i kommunen kan understøtte et samarbejde med frivillige er pt. under udarbejdelse. Den færdige håndbog vil ligge under denne fane.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende udviklings-, kompetence- og videnscenter om frivillighed på velfærdsområdet.

Centeret tilbyder bl.a. rådgivning, konsulentbistand, kompetenceudvikling, netværk og vidensdeling ift. frivillighed, aktivt medborgerskab og civilsamfund.

Læs mere om, hvad centeret tilbyder her

Frivilligcenter

Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn arbejder for at støtte op om de lokale frivillige sociale foreninger og aktiviteter. Derudover er det Frivilligcentrets opgave at yde hjælp til selvhjælp for borgere, der befinder sig i svære livssituationer.

Centret understøtter bl.a. de frivillig-sociale foreninger, netværk og ildsjæle ved:

·         Idéudvikling af nye projekter

·         Hjælp til rekruttering

·         Sparring på fundraising

·         Problemløsning

·         Kurser og temadage

·         Udlejning af lokaler

·         Opslag af frivilligjob

·         Hjælp til etablering af netværk

 Kontakt

 info@frivilligmidtfyn.dk eller tlf. 62 62 22 01 / 22 28 46 20

Frivillige sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn

I Den Sociale Vejviser kan du finde oplysninger om de mange frivillige sociale foreninger, netværk og sociale væresteder, der er i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du finder Den Sociale vejviser her

Frivilligrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Frivilligrådet er etableret for at sikre en tæt dialog mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige sociale foreninger i implementering af strategien: Sammen om det frivillige sociale arbejde i perioden 2018-22, herunder:

 • Være idémagere og katalysatorer i forhold til nye tiltag
 • Optræde som ambassadører på tværs af de frivillige sociale foreninger og kommune
 • Indgå i dialog og sparring med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udvikling af det frivillige sociale område
 • Være høringspart ved nye kommunale tiltag omhandlende det frivillig-sociale område

Leder af hhv. Frivilligcenter Faaborg-Midtfyn og Huset i Faaborg har hver én fast plads i gruppen. Derudover består følgegruppen pt. af:

 • Karl Hans Larsen
 • Torben Bach-Pedersen
 • Egon Schlosser
 • Kaja Knudsen
 • Christina Bülow
 • Ledig plads

Læs kommissoriet for Frivilligrådet / Frivillig Social Følgegruppe her

   

Frivillig Social Nytårskur

I 2018 startede Sundheds- og Omsorgsudvalget en ny tradition ved at invitere kommunens frivillige sociale foreninger, netværk og ildsjæle til nytårskur for at fejre det store frivillig-sociale engagement.

Årets festligheder foregik d. 7. februar på Rådhuset i Ringe, hvor flere end 80 borgere, politikere og embedsfolk deltog.

Aftenen bød bl.a. på

 • Velkomsttale ved udvalgsformand, Herdis Hanghøi
 • Præsentation af ny strategi på det frivillig-sociale område
 • Introduktion til Frivillig Social Følgegruppe
 • Nytårshilsen fra Borgmester Hans Stavnsager
 • Fællesspisning

Vi takker alle for jeres store engagement i det frivillige sociale områder og ikke mindst for en hyggelig aften.

Du kan se aftenens præsentation her

Du kan se stemningsbilleder fra aftenen her

Følg med her på siden for informationer om næste års nytårskur 2019.

Kontakt

Anwut bofaellesskaber og stottecentre 01

Frivilligkonsulent

Marie-Louise Alleslev

maloa@fmk.dk eller tlf. 72 53 60 63

Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende sikkert, skal du sende via borger.dk