Energi- og vedligeholdelsespulje

Energi og vedligeholdelsespuljen kan kun søges af folkeoplysende foreninger
Folkeoplysningsudvalget har oprettet en Energi- og vedligeholdelsespuljen, der støtter foreninger, i egne eller lejede lokale, med at energioptimere og vedligeholde lokalerne, så de fremstår rimelig i forhold til den aktivitet der udfoldes. Puljen lægger særlig vægt på at støtte tiltag der kan nedsætte energiforbruget, samt andre renoveringer der kan bidrage til at nedbringe foreningernes driftsomkostninger på lokalerne.
Puljen tildeler tilskud til almindelig vedligeholdelse, samt energiforbedringer, i egne og lejede lokaler jf.
Folkeoplysningslovens §25, samt Folkeoplysningsbekendtgørelsens §15.

Følgende bliver prioriteret

 • Almindelig vedligehold
 • Energioptimerende tiltag
 • Renovering i forbindelse med at flere foreninger samles i et klubhus/lokale
 • Ansøgninger hvor flere foreninger søger sammen

Puljen støtter ikke:

 • Investeringer i nye anlæg, med mindre det er energioptimerende tiltag. Anlægsprojekter og nye investeringer henvises til andre puljer
 • Om- og nybyggeri/udvidelse af lokalerne
 • Snerydning, klipning af levende hegn, mv.

Yderligere økonomiske kriterier:

 • Vedligeholdelsesprojekter kan støttes med 70 % af de samlede udgifter, fratrukket halvdelen af den procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør
 • Hvis foreningens ansøgning til puljen udgør en udvidelse af lokaletilskuddet, kan folkeoplysningsudvalget vælge at nedsætte tilskuddet fra puljen.
 • Energioptimerende projekter kan støttes med ca. 75 % af de samlede udgifter, fratrukket halvdelen af den procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør
 • Der kan som udgangspunkt kun ydes tilskud til udskiftning/nyanskaffelser, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation
 • Bevilgede midler skal være anvendt senest i kalenderåret efter bevillingen.

Energi- og vedligeholdelsespuljen kan søges 3 gange årligt - 20. januar, 20. april og 20. september.

Der afsættes årligt 4-500.000 kr. til energi- og vedligeholdelsespuljen.

Søg energi- og vedligeholdelsespuljen på www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid

Revideret og godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde 12. september 2018 og 10. april 2019.