Medlemstal og indberetning til FMK - retningslinier

FMK benytter DGI og DIF’s retningslinier for medlemsindberetning, som standard for medlemstal for alle
folkeoplysende foreninger.

Uddrag fra ”Vejledning - Centralt ForeningsRegister” fra www.medlemstal.dk
CFR registeret for alle medlemsforeninger under DFIF, DIF og DGI:


Medlemstal opgøres som aktive medlemmer ved kalenderårets afslutning.

Foreningen skal registrere alle sine aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der
selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre
måneder i det pågældende kalenderår.

 • Kontingentet skal som minimum give det aktive medlem følgende rettigheder

  • Ret til adgang/deltagelse i foreningens træning og aktiviteter
  • Ret til adgang til foreningens faciliteter og anlæg
  • Fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed
  • Medlemmer, som eksempelvis på grund af alder (under eksempelvis 14 år), ikke har stemmeret, skal medtages i registreringen, hvis de i øvrigt betaler aktivt kontingent og opfylder de øvrige betingelser for ”aktivt medlem”
  • Arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en egentlig forening, er udøverne at regne for medlemmer alligevel.

 • Alle ovenstående punkter skal være opfyldt, for at medlemmet tæller som aktivt medlem.
 • Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har frikontingent, tælles også med som aktive medlemmer.
 • Personer, som alene betaler for engangsydelser eller gebyrer, anses ikke for aktive medlemmer.

Eksempel 1 – flerstrenget forening med flere selvstændige afdelinger og kontingenter:

 • X-købing Idrætsforening har fire afdelinger: fodbold, håndbold, svømning og gymnastik. Hver afdeling har sit eget kontingent for afdelingens aktiviteter. Peter spiller både håndbold og fodbold i X-købing Idrætsforening og betaler 1.000 kroner i fodboldafdelingen og 1.000 kroner i håndboldafdelingen. Peter tæller da to gange i CFR for X-købing Idrætsforening - én gang for fodboldafdelingen og én gang for håndboldafdelingen.
 • Peter indmelder sig i foreningen og betaler et grundkontingent. Herudover køber Peter et ”klippekort”, der giver adgang til X antal træninger i kontingentperioden/klippekortperioden, der minimum har en varighed på 3 måneder. Grundkontingentet kan være en del af den samlede klippekortpris. Herudover giver grundkontingent og klippekort tillige adgang/stemmeret på foreningens generalforsamling. Opfyldes dette vil Peter tælle med i klubbens medlemsregistrering som et aktivt medlem.

Eksempel 2 – foreninger med flere aktiviteter for samme kontingent

I en forening (selvstændig juridisk enhed), hvor medlemmer dyrker flere aktiviteter for ét aktivt kontingent, må foreningen samlet kun medlemsregistrere det antal medlemmer, som har betalt aktivt kontingent jfr. punkt B.

 • X-købing Ro- og Kajakklub har to aktiviteter, roning og kajakroning. Klubben har ét kontingent, og for det kan man både dyrke roning og kajak. Peter er indmeldt i klubben og betaler 2000 kroner årligt. Peter tæller én gang i CFR for X-købing Ro og Kajakklub. Hvis klubben har 200 medlemmer må klubben ”kun” indberette 200 medlemmer i alt til CFR - eksempelvis 100 under aktiviteten roning og 100 under aktiviteten kajak. Klubben afgør, hvor mange der skal tælles under de to aktiviteter alt efter medlemmernes aktivitetsniveau i de to idrætsgrene. Men samlet kan tallet højst blive 200. Klubben afgør således, om Peter tæller med under roning eller kajak.
 • Hvis eksempelvis en triatlonforening har 300 aktive medlemmer, og foreningen er medlem af både svømmeunion, atletikforbundet, cykelunionen og triatlonforbundet under DIF, da må foreningen samlet kun registrere 300 medlemmer til de fire forbund/aktiviteter.
 • Hvis en forening eksempelvis har tre aktiviteter/afdelinger – eksempelvis fodbold, håndbold og gymnastik, og der samlet er 400 medlemmer, hvoraf nogle betaler et aktivt kontingent i mere end en af de tre afdelinger, kan der registreres mere end de 400 medlemmer. Hvis de tre aktiviteter kan dyrkes for ét kontingent (jfr. eksemplet fra roning/kajak), kan der ikke registreres mere end de samlede 400 medlemmer.

Den fulde vejledning findes her:
Kilde: medlemstal.dk/IndberetMedlemstal/Vejledning , Pr. april 2017