Dagrenovation

Dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen. Du skal sortere en del af dagrenovationen fra, så det kan blive genbrugt.

Affaldsbeholder til dagrenovation

Dagligt affald fra husholdningen

Dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen, men en del skal du sortere fra til genbrug. Det gælder blandt andet glas, flasker, pap og papir.

Dagrenovation er brændbart affald, der let rådner og derfor har en uhygiejnisk karakter. Det kan f.eks. være:

 • snavset papir, pap og plast
 • emballager (kartoner til mælk, juice m.m.)
 • sod, aske og støvsugerposer 
 • engangsbleer og hygiejnebind 
 • rester af kød, fisk, sovs og fedt

Indsamlingsordningen er obligatorisk

Dagrenovation skal du aflevere i affaldsbeholderen på din ejendom, som skal være tilmeldt indsamlingsordningen.

Indsamlingsordningen for dagrenovation er obligatorisk, og du kan ikke aflevere husholdningsaffald på genbrugspladserne.  Alle beboelsesejendomme skal derfor være tilmeldt og bruge ordningen. Enhver ejendom skal mindst have en 140 liters beholder.

Aflevering af dagrenovation

Du må kun aflevere dagrenovation i ejendommens affaldsbeholder. Du må ikke aflevere det på fx genbrugspladsen. Du må heller ikke sammenblande dagrenovationen med affald til genanvendelse f.eks. rent papir, pap, flasker og glas.

Plan for tømning af affaldsbeholdere

Beholderen skal kunne rumme ejendommens affald for 14 dage ad gangen. Plan for hvornår affaldsbeholderen tømmes i løbet af året på den enkelte adresse, udarbejdes af FFV og denne plan kan udskrives fra FFV´s webside. 

Placering af skraldespanden

Der gælder særlige regler for placering af skraldespanden og adgangsvejen hen til skraldespanden

Beholderen skal placeres:

 • 0-1 meter inde på egen matrikel fra matrikelskel til offentlig vej, privat vej eller vendeplads.
 • med hjul og håndtag vendende mod renovatørens ganglinje.
 • så der er 2 meters frihøjde.
 • i niveau med kørevej på et stabilt og plant underlag.

I § 9.6 i Regulativ for Husholdningsaffald kan du læse mere om krav til skraldespandens standplads og adgangsveje.

Hjemmekompostering af grønt affald

Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrer alle borgere til selv at kompostere grønt køkkenaffald og haveaffald. Det er godt for miljøet og for din have.

Grønt affald, der med fordel kan komposteres, er:

 • Frugt og affald herfra, dog ikke citrusfrugter
 • Grøntsager og affald herfra
 • Haveaffald
 • Kaffegrums og teblade inklusive filtre
 • Neddelte grene
 • Potteplanter med jordklump
 • Visne blomster
 • Æggeskaller

Undgå uhygiejeniske forhold ved kompostering

Madaffald, som kan tiltrække skadedyr, som fisk, kød, m.v., må ikke komposteres. Det skal afleveres gennem dagrenovationen. 

Kompostering må ikke medføre uhygiejniske forhold eller være til gene for dine naboer ved lugt eller ved at tiltrække skadedyr, som for eksempel rotter.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Aktuelt om affald - coronavirus

Dagrenovation og genanvendeligt affald bliver igen hentet som sædvanligt. Desuden holder genbrugsstationerne åbent. For mere præcise oplysninger om åbningstider og ruteplaner henvises til FFV Renovation A/S.

Se mere her: https://www.ffv.dk/nyheder/foranstaltninger-i-forbindelse-med-coronavirus/

Spørgsmål om affald ?

Spørgsmål om affald, afhentning af affald, sortering og affaldstyper, priser, drift m.v. rettes til:
FFV Energi & Miljø A/S, Renovation
62 61 16 66
www.ffv.dk

Takster for renovation