Dagrenovation

Det daglige affald fra husholdningen kaldes dagrenovation. Du skal sortere en del af det fra, så det kan blive genbrugt.

Affaldsbeholder til dagrenovation

Dagrenovation

Fold alle ud

Dagligt affald fra husholdningen

Dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen, men en del skal du sortere fra til genbrug. Det gælder blandt andet glas, flasker, pap og papir.

Dagrenovation er brændbart affald, der let rådner og derfor har en uhygiejnisk karakter. Det kan f.eks. være:

  • snavset papir, pap og plast
  • emballager (kartoner til mælk, juice m.m.)
  • sod, aske og støvsugerposer 
  • engangsbleer og hygiejnebind 
  • rester af kød, fisk, sovs og fedt

Indsamlingsordningen er obligatorisk

Dagrenovation skal du aflevere i affaldsbeholderen på din ejendom, som skal være tilmeldt indsamlingsordningen.

Indsamlingsordningen for dagrenovation er obligatorisk, og du kan ikke aflevere husholdningsaffald på genbrugspladserne.  Alle beboelsesejendomme skal derfor være tilmeldt og bruge ordningen. Enhver ejendom skal mindst have en 140 liters beholder.

Aflevering af dagrenovation

Du må kun aflevere dagrenovation i ejendommens affaldsbeholder. Du må ikke aflevere det på fx genbrugspladsen. Du må heller ikke sammenblande dagrenovationen med affald til genanvendelse f.eks. rent papir, pap, flasker og glas.

Plan for tømning af affaldsbeholdere

Beholderen skal kunne rumme ejendommens affald for 14 dage ad gangen. Plan for hvornår affaldsbeholderen tømmes i løbet af året på den enkelte adresse, udarbejdes af FFV og denne plan kan udskrives fra FFV´s webside. 

Placering af affaldsbeholderen

Der gælder særlige regler for placering af affaldsbeholderen og adgangsvejen hen til den.

Beholderen skal placeres:

  • 0-1 meter inde på egen matrikel fra matrikelskel til offentlig vej, privat vej eller vendeplads.
  • med hjul og håndtag vendende mod renovatørens ganglinje.
  • så der er 2 meters frihøjde.
  • i niveau med kørevej på et stabilt og plant underlag.

I § 9.6 i Regulativ for Husholdningsaffald kan du læse mere om krav til affaldsbeholderens standplads og adgangsveje.

Spørgsmål om affald

Fold alle ud

Spørgsmål

Spørgsmål om affald, afhentning af affald, sortering og affaldstyper, priser, drift mv. rettes til

FFV Energi & Miljø A/S Renovation

Telefon 62 61 16 66

www.ffv.dk

Takster

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Aktuelt om affald - coronavirus

Dagrenovation og genanvendeligt affald bliver igen hentet som sædvanligt. Desuden holder genbrugsstationerne åbent. For mere præcise oplysninger om åbningstider og ruteplaner henvises til FFV Renovation A/S.

Se mere her: https://www.ffv.dk/nyheder/foranstaltninger-i-forbindelse-med-coronavirus/