Viden om ny affaldsordning

Den nye affaldsordning, betyder at affald skal sorteres i flere fraktioner.

Opdelt affaldsbil

En god løsning

Forskellige ideer og inspiration til de nye løsninger har været vigtige for, valget af løsning for affaldssortering. Mange har givet deres kommentarer, og det har bidraget til, at der udvikles løsninger, der tilgodeser forskellige udfordringer og skaber størst mulig tilfredshed. Den nye affaldsordning forventes udrullet i 2022.

Spørgsmål og svar

Fold alle ud

Hvorfor skal vi have en ny ordning?

Der kommer flere og flere krav på affaldsområdet og EU stiller krav om separat sortering af madaffald, og der er også krav om at genanvendelsesprocenten skal hæves. Alt sammen tiltag, som skal gøre affaldsordningerne mere miljørigtige.

I det lys genanvender vi ikke nok i Faaborg-Midtfyn Kommune i øjeblikket. Derfor er det nødvendigt at ændre på vores nuværende system. Desuden giver den nuværende poseindsamling problemer med arbejdsmiljøet, så også af den grund skal vi finde andre metoder.

Det forslag der er i høring nu, læner sig op ad de ordninger der laves i de andre kommuner omkring os. Det er vigtigt i forhold til den samlede genanvendelse, at ordningerne ikke er for forskellige. Desuden kan vi også drage nytte af, at disse ordninger allerede er velafprøvede og testet.

Hvor meget affald genanvendes i Faaborg-Midtfyn Kommune?

I øjeblikket genanvendes omkring 44 % af det affald vi indsamler fra husstande og genbrugsstationer i kommunen. Det sker ved indsamling af en blandet restfraktion og op til 7 poser til pap, papir, glas, hård plast, plastposer, dåser og tøj. Desuden også batterier.

Med den ordning der er foreslået, kan vi komme op på en genanvendelsesprocent på ca. 60. Det kan ske ved separat indsamling af madaffald og restaffald, samt pap/papir og glas/metal. Derudover fortsat også batterier.

Pap og papir tømmes i samme rum i beholderen. I det andet rum tømmes glas og metal sammen. Det er relativ simpelt at adskille disse fraktioner efterfølgende.

Batterier forestiller vi os indsamlet i den samme røde pose som nu, fremover blot placeret på låget af beholderen til genanvendelige fraktioner som afhentes en gang hver fjerde uge.

Alene det at madaffaldet sorteres separat, vurderes at give et væsentligt løft i genanvendelsen.

Skal plastik i restbeholderen?

Vi opfordrer til at man fortsætter med at sortere som hidtil og kører de fraktioner der ikke er spande til på genbrugsstationen.

Det kan være en større udfordring at sætte flere og flere spande op ved de enkelte husstande. Derfor er vi gået sammen med en række andre kommuner om at finde en løsning, hvor sortering af plast og andre fraktioner slet ikke skal ske i husstanden, men på et centralt sorteringsanlæg, som restaffaldet køres til.

Central sortering vil gøre vores ordninger mere robuste og fremtidssikre, da der i takt med at ny teknologi udvikles, relativt let kan udsorteres nye fraktioner. Sådanne løsninger fungerer med succes flere steder i Europa og giver faktisk højere genanvendelsesprocenter for plast end der hvor husstandene sorterer plast fra separat.

Hvordan skal institutioner sortere affald?

Flere af kommunens institutioner sorterer fraktioner som pap, papir, glas og dåser. Men det er et område vi skal have mere fokus på. Vores mål er, at også institutionerne skal sortere minimum svarende til hvad husstandene kommer til fremover.

Hvordan skal borgere i Faaborg bymidte sortere affald?

De nedgravede beholdere i Faaborg midtby er forberedte til opdeling, så separatsortering af madaffald er også mulig her. Vi skal have en proces omkring dette, så vi kan finde den bedst mulige løsning for beboerne.

Hvordan skal affald fra sommerhuse sorteres?

Når vi har fået erfaringer fra den nye ordning ved husstandene, skal det overvejes om den kan overføres til sommerhusene, eller om der skal laves andre løsninger her.

Hvad skal der ske med storskrald?

Det kan overvejes om det vil give mening at indføre en frivillig storskraldsordning hvor man kan få hentet visse fraktioner på sin bopæl. På den måde kan man efter behov bestille en afhentning af sit affald mod betaling. Som udgangspunkt vurderer vi dog, at den nuværende ordning hvor man selv kører på genbrugsstationen er tilstrækkelig.

Hvad koster den foreslåede affaldsordning?

Den nye løsning bliver lidt billigere end den nuværende, hvis ordningen bliver som foreslået. Der vil være udgifter til nye spande og nye tømmebiler, men på den anden side vil der også være besparelser på grund af mere genanvendeligt materiale og ved nedlægning af den nuværende pose ordning.

Dog stiger priserne på affaldsområdet generelt, og det er uafhængigt af om der laves en ny ordning. Det skyldes at der i øjeblikket er lavet en økonomisk fordelagtig aftale om ruteindsamlingen og om forbrænding af affaldet. Det bliver ikke muligt at få samme priser fremadrettet.

Hvad koster det at drive genbrugsstationerne?

Genbrugsstationerne i Ringe og Årslev er svære at drive og indrette optimalt. Desuden er der forhold som gør, at stationerne ikke kan holde åbent på søn- og helligdage, samt må nøjes med begrænset åbningstid om lørdagen.

Derfor har der været brug for at tage en beslutning om ændrede forhold. Kommunalbestyrelsen har valgt at lave to nye genbrugsstationer på nye placeringer, som gør at beboerne omkring de nuværende placeringer ikke længere oplever støj- og støvgener, og som gør at stationerne fremover kan holde åbent i weekenderne hvor flest har brug for det.

Det koster ca. 20 mio. kr. at etablere en genbrugsstation. Med sådan en investering er stationen fremtidssikret i forhold til krav om sortering i flere fraktioner, og stationen er bedre indrettet og dermed nemmere at drive.

Havde man holdt fast i de nuværende placeringer ville det have været nødvendigt med betragtelige investeringer i blandet andet støjafskærmning og udvidelser til flere fraktioner.

På trods af sådanne investeringer ville der fortsat være udfordringer i forhold til driften og der ville stadig ikke være muligt, at holde åbent i weekenderne som ønsket.

Hvor mange spande skal hver husstand have?

Forslaget til ny affaldsordning indebærer opstilling af to 240 liter beholdere hos hver husstand.

Det er vores vurdering, at det er en af de mest anvendte beholderløsninger, og den er efterprøvet. Det giver erfaringsmæssigt en god genanvendelse, og det er en fleksibel løsning, som er robust i forhold til kravene i fremtiden.

Hvordan skal plastik sorteres?

Vi er ikke bekendt med at der er entydigt gode erfaringer med indsamling af plastik i spande. Tværtimod er der erfaringer med at plasten sætter sig fast og gør det svært at tømme spandene. Desuden er den indsamlede fraktion fra husstande ofte svær at genanvende, fordi der er så mange forskellige typer af plastik. Selvom fraktionen sendes til specialiserede anlæg i for eksempel Tyskland, ender en væsentlig del af plasten med at blive brændt af.

Vi arbejder sammen med flere andre kommuner om en løsning hvor sortering af plast slet ikke skal ske i husstanden, men på et centralt sorteringsanlæg. Grunden til at det kan være nødvendigt er, at plastik er så forskelligt et materiale at der skal teknologi til at sortere det korrekt. En vigtig forudsætning for at sortere plastik og andre fraktioner ud af restaffaldet er i øvrigt at madaffaldet er sorteret fra.

Hvorfor skal madaffald sorteres for sig?

Hvis madaffaldet sorteres separat, er der flere gevinster. Dels kan madaffaldet bruges i et af landets efterhånden mange biogasanlæg til produktion af gas. Dels bliver der en mindre fraktion som skal sendes til forbrænding, hvilket både er bekosteligt og giver anledning til udledning af CO2.

Andre kommuner udleverer poser til madaffaldet. Det er vores forslag, at det samme indfases i den nye ordning. Der er efterhånden en del erfaringer med forskellige poser, og konklusion i øjeblikket er, at den rette type plastikpose er den bedste løsning.

En anden vigtig gevinst ved at sortere madaffaldet separat er, at restaffaldet med tiden kan gennemgå behandling på et centralt sorteringsanlæg. For at kunne få mest muligt ud af de genanvendelige fraktioner, er det bedst at madaffaldet er sorteret fra.

Hvad hvis borgerne har svært ved at håndtere de beholdere?

Det kan være en udfordring at finde plads til to 240 liters spande, og det kan måske også blive sværere at transportere spandene ud til skel på tømmedagen. Hvis der er store udfordringer, er vi selvfølgelig åbne overfor en drøftelse, så vi måske kan imødekomme fleres behov.

Er den nuværende affaldsordning den bedste?

I den nuværende ordning kan man sorteret i flere fraktioner, og det er sikkert også det der er med til at vores genbrugsprocent i kommunen ikke er lavere end den er. Men der er desværre en stor del af borgerne i kommunen, som ikke benytter sig af den nuværende ordning.

Vi genanvender ikke nok i Faaborg-Midtfyn Kommune i øjeblikket. Derfor er det nødvendigt at ændre på vores nuværende system. Desuden giver den nuværende poseindsamling gennem FFV Genbrug problemer med arbejdsmiljøet, så også af den grund skal vi finde andre metoder.

Hvor ofte vil affaldsbeholderne blive tømt?

I forhold til tømmefrekvensen lægges der op til tømning af spanden til madaffald og restfraktion hver anden uge og tømning af spanden til pap/papir og glas/metal hver fjerde uge.

Det foreslår vi, fordi erfaringer fra andre kommuner viser, at det er en god tømmefrekvens med den beholderstørrelse vi har valgt. Men der kan være forhold i vores kommune der er anderledes, derfor opfordrer vi til dialog omkring forslaget.

FFV Genbrug (indsamling af klare sække med genanvendelige materialer)

Ordning med afhentning af poser med forskellige genanvendelige affaldstyper har været god. Vi tilskriver netop poseordningen vores relativt høje genanvendelse.

Der er dog arbejdsmiljømæssige udfordringer med ordningen. Desuden er poserne pladskrævende i bilerne, da de ikke kan presses sammen uden at gå i stykker. Det betyder at der skal køres flere gange. Derudover er der trods informationskampagner fortsat kun ca. 1/3 af kommunens borgere der benytter ordningen. Af disse grunde er vi nødt til at finde et alternativ.

Optibag (farvede poser med hver deres affaldstype i samme spand)

Der er allerede lavet undersøgelser med denne type løsning i Danmark: https://genanvend.mst.dk/media/160802/rapport-opnord-vs22-final.pdf. De tre kommuner Frederikssund, Gribskov og Halsnæs indsamlede i forvejen 2 beholdere (1: bio-og restaffald - 2.genanvendeligt). Rapporten er fra marts 2016, og kommunerne har ikke efterfølgende valgt posesystemet. I Vejle Kommune har de også tidligere haft et poseanlæg i mange år, men gik i 2016 over til en løsning, som minder meget om den der nu foreslås.

Posesystemer er dyre at etablere og drive. Man kan indsamle 6 poser fra én spand (mad/metal/plast/papir/karton/restaffald). Men der er erfaring med at metal og karton kan ødelægge poserne og indeholde rester, der kan forurene de øvrige fraktioner. Da poserne let går i stykker ved indsamlingen kan der ikke transporteres så meget på bilerne, hvilket gør driften dyr.

Ved posesystemet kræver det, at borgerne er gode til at sortere affaldet i de rigtige farvede poser, da alt indhold i posen havner i beholderen for hver af de respektive posefarver. Ved posesystemet skal det for nogle affaldstyper ske yderligere sortering. Eksempelvis skal plastik trods poseanlægget sendes videre til sortering. For eksempel på et centralt sorteringsanlæg, som det Faaborg-Midtfyn Kommune er ved at undersøge sammen med de øvrige fynske kommuner.

Et centralt sorteringsanlæg er ikke på samme måde afhængig af korrekt sortering hos borgerne og erfaringer viser, at det kan give høje genanvendelsesprocenter. I en undersøgelse de fynske kommuner har fået lavet, peges der på at central sortering kombineret med husstandssorteret pap/papir og metal/glas kan være den mest effektive og fremtidssikrede ordning.

Fakta om affaldsindsamling fra FFV

Fold alle ud

Hvorfor skal der laves om på indsamlingsordningen?

 • Lovkrav gør at vi SKAL indsamle organisk affald fra 2023.
 • Der er øgede nationale og EU krav til genanvendelse. 44% af affald i Faaborg-Midtfyn Kommune afleveres i dag til genanvendelse. Det skal fra 2022 udgøre mindst 50%.

Hvor meget stiger genanvendelsen med ny indsamlingsordning?

 • Med den nye indsamlingsordning forventes genanvendelsen at stige fra 44% til 60%.

Bliver den nye indsamlingsordning dyrere end den gamle?

 • Nej. Hvis vi fortsatte den gamle ordning ville priserne stige mere. Det skyldes prisstigning på indsamling og forbrænding. Den nye ordning vil være 16 kr. billige pr. husstand, end hvis vi fortsatte den gamle ordning.

Hvorfor fortsætter den nuværende indsamling af genbrug i poser ikke?

 • Der er store arbejdsmiljømæssige problemer med indsamlingsordningen; mange tunge og høje løft.
 • Indsamlingen benyttes kun af 1/3 af borgerne.
 • Indsamlingsordningen i poser er meget dyr. Den koster 3 gange så meget pr. indsamlet ton, end ny ordning med indsamling i spande.
 • Der indsamles ca. 1.400 tons, heraf ca. 100 tons plastik. Med ny ordning forventes indsamlet 3.600 tons til genanvendelse + 2.900 tons bioaffald.

Hvorfor skal der ikke indsamles plastik?

 • Indsamling af plastik vil kræve endnu en beholder ved husstanden.
 • Prisen pr. husstand vil være ca. 188 kr. ekstra / år for 12 afhentninger.
 • I dag, hvor der tilbydes husstandsindsamling af plastik, modtager vi 86% af plastik mængder på genbrugsplads.
 • Plastik er dyrt at indsamle, da det fylder meget og vejer lidt. Sammen med andre affaldsselskaber søger vi at skabe grundlag for etablering af et fælles fynsk sorteranlæg, der kan sortere plastik ud af restaffald. Det kræver store mængder for at blive rentabelt. Undersøgelser fra SDU viser, at et sorteranlæg kan øge genbruget i forhold til kildesortering af plastik.

Bliver affaldet blandet sammen i skraldebilen?

 • Affaldet bliver ikke blandet. Spanden er opdelt i to kamre, og det er skraldebilen også. Affaldet holdes adskilt af skillevæg i skraldebilen og læsses af hver for sig.

Kontakt

Faaborg-Midtfyn Kommune
By, Land og Kultur
Miljø og Byg

72 53 21 40

teknik@fmk.dk