Badevandsprofil Dyreborg Skov

Dyreborg Skov

Fold alle ud

Fysiske forhold

Nordøst for det primære badeområde bliver stranden smallere og afgrænses, hvor Bjerne Langgyde drejer op i landet.
Syd for det primære badeområde afgrænses stranden ved vendepladsen, hvor stranden bliver meget stenet.
Der er tilkørsel til stranden via Bjerne Langgyde, som er en sidevej til Bjernevej.
Den bedste del af badestranden er ca. 150 meter lang. Midt på stranden er sandet fint, mens det længere til hver side bliver grovere med mindre sten. Strandbredden er på det bredeste sted omkring 15 meter og med et forholdsvis lille fald mod vandkanten. Umiddelbart bag selve stranden er der krat og buske. Der er opstillet flere borde med bænke langs med stranden.
Bunden er meget fin. På vej ud fra kysten passeres en del tang.
Vanddybden er efter ca. 90 meter omkring 1,5 meter.

Hydrologiske forhold

Strømretningen er ifølge tidligere analyserapporter primært syd eller vestlig. Ebbe og flod samt
vindforhold kan have betydning for strømforholdene.

Geografiske forhold

Dyreborg Skov ligger omkring 6 km kørsel fra Faaborg. Stranden er sydøstvendt ud til Faaborg Fjord.
Det umiddelbare opland til badestranden er Dyreborg Skov. Mod sydvest ligger en række boliger
langs kysten. Længere mod vest ligger selve Dyreborg. I nordlig retning er der spredt bebyggelse
og et enkelt landbrug.

Mulige forureningskilder

  • Spildevandsforhold

Den vestlige del af Dyreborg er spildevandskloakeret. Det betyder, at der ikke er risiko for overløb
med spildevand. Derfor kan dette område ikke være årsag til forurening af badevandet.
Der er et udløb fra markdræn, hvor vejen drejer ned langs kysten. Udløbet er recipient for markerne
i området og der kan også være udledning af renset husspildevand til drænet.
Kommunen har ikke registreret nogen entydig sammenhæng mellem kraftige regnhændelser og
forurening ved stranden. På grund af erfaringerne vurderer vi, at badevandet ikke bliver påvirket
af dette forhold.

  • Andre forureningskilder

Landbrug med stordrift af dyreproduktion (grå firkanter) kan udgøre en potentiel risiko for forurening. Ved uheld eller brud på gyllebeholdere og ved gylleudspredning kan der være risiko for forurening af å- og drænsystemerne, som løber ud i havet.
Vi har ikke kendskab til, at uheld med en gyllebeholder har haft konsekvenser for badevandskvaliteten. Udspredning af gylle foregår som hovedregel udenfor badesæsonen. Kommunen vurderer derfor, at risikoen for forurening af badevandet med gylle er meget lav.

Varsling

Vi har vurderet de mulige forureningskilder. Det er vores vurdering at risikoen for forurening er lav. Der kan ikke varsles om et uheld i forbindelse med en gyllebeholder, men kommunen bliver ofte orienteret hurtigt, så forureningen kan afgrænses og stoppes.
Kommunen følger badevandskvaliteten i form af løbende målinger i det primære badeområde (se gul markering på figur 2). Når vi modtager prøveresultaterne offentliggøres de på hjemmesiden.

Risiko for blågrønalger

Der har ikke været observationer af opblomstringer, overfladelag og/eller skum inden for de seneste 5 år. Derfor vurderer kommunen, at risikoen for blågrønalger i badevandet ved Dyreborg Skov er lav. Hvis kommunen får oplysninger om sundhedsskadelige forureninger, orienterer vi på stranden.

Risiko for tang og plankton

Der har været observeret forekomster i badesæsonen.

Information om tang og plankton

Akkumulering af tang kan både forekomme i fersk- og havvand. Den sundhedsmæssige risiko skyldes, at samlinger af planter kan fremme vækst af bakterier og medføre, at f.eks. fækale bakterier overlever i vandet i længere tid. De fækale bakterier vil normalt dø hurtigt i de naturlige miljøer, bl.a. pga. ultraviolet stråling, men tang kan forlænge deres forekomst.
I Danmark giver plankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning.

Anden forurening

Glasskår, olieforurening og affald er andre eksempler på forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis der konstateres forurening på stranden.

Baderåd

  • Se efter om der er information, som fraråder badning.
  • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene.
  • Bad ikke i og omkring eventuelle udløb fra å eller markdræn.

Klassificering og revision

På forsiden fremgår det, hvilken klassificering badevandet ved Dyreborg Skov har fået.
Klassificeringen er baseret på mikrobiologiske badevandsdata fra de seneste 4 badesæsoner.

Badevandsprofilen revideres løbende.

MedlemsstatDanmarkHydrologisk reference6510 M
KommuneFaaborg-MidtfynReference NetEUREF89
DKWB nr.484UTM Zone32
Station nr.145UTM Øst578269
Station navnDyreborg SkovUTM Nord6103774

Tabel 1: Tekniske oplysninger om badestadet.