Sløjfning af private brønde og boringer

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal brønde og boringer på ejendomme, hvor der er anden væsentlig vandforsyning, sløjfes. I de tilfælde, hvor brønden/boringen skal bibeholdes, fordi den ikke kan erstattes i det væsentlige, skal der gives en indvindingstilladelse.

Rødt kryds

Fold alle ud

Sløjfning af brønde og boringer

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at brønde og boringer, hvor indvindingerne til det væsentlige er erstattet af en anden vandforsyning, skal sløjfes. I de tilfælde, hvor brønden/boringen skal bibeholdes, fordi den ikke kan erstattes i det væsentlige, skal der gives en indvindingstilladelse.

Hvorfor skal gamle brønde og boringer sløjfes?

Brønde og boringer, der ikke længere skal bruges til drikkevandsindvinding og som ikke har en indvindingstilladelse til andet formål sløjfes, blandt andet på baggrund af en eller flere af nedenstående argumenter:

Sundhedsrisiko

Vandet kan, hvis brønden ikke er sløjfet, stadig bruges til havevanding og dermed kan børn og andre, uforvarende komme til at drikke af vandet. Skulle den eksisterende drikkevandsforsyning svigte, er der risiko for at vandet bruges som nødvandsforsyning.
Vand fra indvindinger, der ikke, eller kun sjældent benyttes, kan medføre en kraftig giftproduktion ved bakterie- og/eller svampevækst. Nitratindholdet kan også være forhøjet. Indtagelse af vand fra brønden kan være sundhedsskadeligt for såvel mennesker, som husdyr.  

Sikkerhedsrisiko

Dæksler på brønde, der ikke længere benyttes, kan mangle eller fjernes af fx børn, og åbenstående brønde udgør en risiko for såvel mennesker som dyr. 

Grundvandsbeskyttelse

Brønde og boringer, der ikke eller sjældent benyttes og derfor ikke vedligeholdes, giver anledning til nedsivning af forurenende mikroorganismer og andre stoffer til grundvandet. En brønd eller boring, som ikke benyttes ofte, leder forureningen ned i grundvandet og videre til grundvandsmagasinet.

Opfyldning med affald

Ubenyttede brønde og tørbrønde fra boringer, bliver af og til brugt til affald. Det kan være haveaffald, perlesten fra indkørsler, byggeaffald og lignende, som yderligere øger risikoen for en grundvandsforurening.

Øget forbrug

Forbrug fra egen brønd/boring samtidig med at ejendommen er tilsluttet vandværk, medfører et øget og unødigt vandforbrug. Grundvandet bør reserveres til de vandindvindinger, som er nødvendige for forsyningssikkerheden til husholdninger og erhverv.

Afstandskrav

Kravene til afstande mellem brønde/boringer og forskellige forureningskilder kan være en forhindring for eller en fordyrelse af andre projekter, blandt andet ved etablering af nedsivningsanlæg.

Regler for sløjfning af brønde

Det er ikke tilladt at sløjfe brønden/boringen selv. Den skal sløjfes af en autoriseret brøndborer. Nærmere oplysninger om hvilke brøndborere der må sløjfe brønde og boringer kan fås ved henvendelse til Miljøafdelingen.

Brøndboere med A-bevis