Uddrag af jordflytnings-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK nr. 1452 af 07/12/2015

Fold alle ud

Indholdet af anmeldelsen

§ 9. Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen. Elektronisk anmeldelse skal enten være forsynet med digital signatur eller anden identifikation, der efter kommunalbestyrelsen anvisning er tilstrækkelig for modtagelse af den pågældende elektroniske anmeldelse. Anmeldelse skal ske på det af kommunalbestyrelsen udarbejdede skema, jf. § 15. Følgende oplysninger angives, jf. dog stk. 2:

1) Navn og hovedadresse på den kommune hvorfra flytning af jorden påbegyndes.

2) Navn og adresse på anmelderen, navn på kontaktperson samt telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse, hvis det foreligger.

3) Oplysning om:

a) Jorden er forurenet.

b) Jorden er fra en ejendom, der er kortlagt.

c) Jorden er fra en del af en ejendom, der er kortlagt.

d) Jorden er fra et areal, som anvendes som offentlig vej.

e) Jorden er fra et areal, der er omfattet af områdeklassificeringen.

f) Jorden er fra et godkendt modtageanlæg.

4) Ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det vejareal, hvorfra jorden forventes flyttet.

5) Hvor store jordmængder, der forventes flyttet.

6) Analyseresultater og kategorisering, jf. § 10. Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret, oplyses om kendskab til forurenende aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

7) Forventet tidspunkt for flytning, eventuelt flere tidspunkter, hvis flytningen forventes udført over en længere periode.

8) Såfremt transportøren kendes på anmeldetidspunktet: Transportørens navn, adresse og CVR-nummer.

9) Ejernavn og adresse og matrikelnummer for det areal hvortil jorden forventes flyttet, herunder såvel midlertidigt oplag, som det blivende oplag, eller anmodning om at kommunalbestyrelsen anviser et modtagested.

10) Hvorledes jorden forventes håndteret hos modtager, og henvisning til foreliggende dokumentation for, at dette kan ske i overensstemmelse med gældende regler, eller om jorden ønskes anvist som affald.

11) Om der er tale om en akut jordflytning, idet der vedlægges dokumentation for dette.

12) Om der er tale om en flytning af jord umiddelbart efter anmeldelsen fra et kortlagt areal til et godkendt modtageanlæg, jf. § 6, stk. 1, og dokumentation for kommunalbestyrelsens godkendelse af plan for jordens håndtering.

Stk. 2. Anmeldelse efter § 6, stk. 3, skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen samt indeholde oplysning om navn og adresse på anmelderen og beliggenheden af den ejendom eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet. Anmeldelse efter § 8, stk. 1, skal ikke indeholde oplysninger efter stk. 1, nr. 4 og 6.

Dokumentation i forbindelse med anmeldelse

§ 10. Anmelderen af jordflytninger, bortset fra anmelderen af jordflytninger efter § 6, stk. 3, skal sikre, at jorden er analyseret og kategoriseret efter de i stk. 2-5 nævnte regler, eller sikre sig, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret og kategoriseret, at det godkendte modtageanlæg efter modtagelsen foretager de nævnte analyser og kategoriseringer, jf. dog § 14.

Stk. 2. Prøvetagningen skal følge bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Jorden skal analyseres for de forureningsstoffer, der foreskrives i bilag 2.

Stk. 4. Jorden skal analyseres efter retningslinjerne i bilag 2.

Stk. 5. Jorden skal kategoriseres efter retningslinjerne i bilag 3.

Anmelderens pligter

§ 11. Anmelderen skal udlevere et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af flytning af jord til transportøren.

Stk. 2. Anmelderen skal ajourføre anmeldelsen, hvis der under den faktiske flytning af jorden kommer nye oplysninger, der ikke er ubetydelige, herunder om, at tidspunkt for flytning, jordmængder eller forureningsforhold er ændrede i forhold til det, der er anmeldt. Det samme gælder, hvis jorden transporteres til et andet modtagested end anmeldt.

Stk. 3. En ajourført anmeldelse, jf. stk. 2, skal påføres ny dato og referere til dato for den oprindelige anmeldelse. Et eksemplar af den ajourførte anmeldelse skal sendes til kommunalbestyrelsen. Såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om en så betydelig ændring, at der kræves ny anmeldelse, skal kommunalbestyrelsen meddele dette til anmelderen.

Stk. 4. Anmelderen skal opbevare et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse i to år, efter at jorden er flyttet.

Stk. 5. Anmelderen skal på miljømyndighedernes forlangende forevise den senest ajourførte anmeldelse.

Transportørens pligter

§ 12. Transportøren skal påføre sit navn og sin adresse samt CVR-nummer på den anmeldelse om flytning af jord, som skal anvendes som følgeseddel, jf. § 11.

Stk. 2. Transportøren skal under hver transport være i besiddelse af et eksemplar af følgesedlen.

Stk. 3. Transportøren skal ved aflevering af jorden aflevere følgesedlen til den anden transportør eller til den modtager, der er anført på følgesedlen.

Stk. 4. Transportøren skal på miljømyndighedernes forlangende forevise følgesedlen.