Terrænregulering på egen grund

Terrænregulering på egen grund, må ikke være til ulempe for omkringliggende grunde.

Terrænregulering

Undersøg regler for området inden du går i gang

Inden du går i gang med at terrænregulere, bør du undersøge, om der er en lokalplan for området – også selvom du samarbejder med et bygge- eller rådgivningsfirma.

Vær opmærksom på, at bestemmelser om terrænregulering gælder for hele din grund. Du vil kunne foretage terrænregulering efter de bestemmelser, der er fastsat i en lokalplan. Det kræver ikke i sig selv tilladelse, men udgangspunktet er, at huset skal passe til grunden og ikke omvendt.

Selvom en eventuel terrænregulering overholder lokalplanen, må den ikke medfører gener for de omkringliggende ejendomme. Det er altid ejer af en ejendom som har ansvaret for at sikre det.

Terrænregulering indenfor et lokalplanområde

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, så er der ofte en bestemmelse om en maksimal terrænregulering med påfyldning eller afgravning af jord, du må lave på din egen grund.

Dog skal du være opmærksom på, at terrænet ikke må reguleres i skel, så det kan være til ulempe for de omkringliggende grunde. 

Find en lokalplan

Byggelovens bestemmelser om jordarbejder

I byggelovens §13 er der bestemmelse om, at terræn ikke må reguleres, så det er til ulempe for de omkringliggende grunde.

Som udgangspunktet må du på en grund uden bestemmelser i en lokalplan regulere terræn med max 0,5 meter ved påfyldning eller afgravning.

Hvis der tidligere er foretaget en regulering på din grund, så må du ikke yderligere regulere terrænet uden særskilt godkendelse.

Vigtige regler, hvis du terrænregulerer nær skel

Du skal være opmærksom på:

  • Du må ikke regulere terræn i en afstand af 0,5 meter fra skel.
  • Ved regulering indtil 0,5 meter fra skel skal der etableres et skråningsanlæg.

Hvis du ønsker at regulere terrænet mere end 0,5 meter, så anbefaler vi, at du søger en godkendelse ved BYG inden opstart, så vi kan vurdere, om det er til ulempe.

Love og regler

Byggeloven

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid