Fremtidens vejr og klimatilpasning

Klimatilpasning indarbejdes i kommunens planer. Her ejendomsejer bør også være opmærksom på at sikre sig mod følger af fremtidens vejr.

Klimatilpasning for boligejere

Fold alle ud

Lokal afledning af regnvand

Hvis du står overfor at skulle renovere dit afløbssystem, kan du undersøge andre måder at aflede regnvandet på, fx ved at etablere faskiner. En faskine er en simpel anordning der sørger for en kontrolleret nedsivning af tag- og overfladevand. På den måde kan man ofte undgå sumpede områder på ejendommen og samtidig bidrage positivt til vandmiljøet. 

Skema til ansøgning om anlæg af faskine

Klimatilpasningstjek for boligejere

Miljøministeren har indgået aftale med fagfolk om klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge. Det kan være svært, at overskue hvor man skal begynde, når man skal sikre sin bolig mod oversvømmelser, og i dag har de færreste gjort noget for at klimasikre boligen.

En opgørelse viser, at fire ud af fem danskere endnu ikke har investeret i tiltag for at sikre huset mod ekstremt vejr. Men fire ud af 10 boligejere er blevet mere villige til at foretage klimasikrende investeringer, end de var for fem år siden.

Det er baggrunden for, at miljøministeren nu har samlet flere brancher og indgået en aftale om at tilbyde danskerne et klimatilpasningstjek af boligen. Tjekket er første skridt på vejen til at stoppe ubehagelige oversvømmelser.

Gode råd om klimatilpasning

  • Tjek forsikringen for at sikre at du er tilstrækkeligt dækket ved stormfald og oversvømmelse. Sørg for at dit hus er lovligt opført – så vil det være sikret mod de fleste ekstreme vejrsituationer. 
  • Vær beredt på skybrud og stormflod. Fjern for eksempel ting der ikke kan tåle vand fra kælderen. 
  • Være klar over om der er risiko for spildevand i kælderen hvor kloaksystemet bliver overbelastet. Overvej at lede regnvand udenom kloakken, for eksempel ved at etablere en faskine.
  • Grønt vækstlag på tagflader kan forsinke afledning af regnvand på egen grund. 
  • Tag stormvarsler alvorligt. Sørg for at der ikke er løse tagplader og løse genstande uden for huset. 
  • Fjern sne og sjap så det ikke skader huset.

Højvande og stormflod

Fold alle ud

Stormflodsberedskab

Den normale variation mellem høj- og lavvande er beskedent, men ved stormflod kan vandstanden stige til kritisk niveau. Der er derfor udarbejdet stormflodsberedskab for Faaborg Havn, som kan træde i kraft hvis der er forhøjet vandstand.

Stormflodsberedskab

Vandstandsmålinger

Kystdirektoratet har målestationer ved de danske kyster, hvor den aktuelle vandstand måles.

Kystdirektoratets vandstandsmålinger

Kommunal planlægning

Fold alle ud

Oversvømmelsesrisiko og planlægning

Faaborg-Midtfyn Kommune er begyndt arbejdet med klimatilpasning. Ved byggemodning og lokalplanlægning arbejder vi ud fra forventninger om øgede vandmængder. 

Hvor vi er gået over til at arbejde med tostrengede afløbsledninger i stedet for enstrengede, benytter vi gældende retningslinjer for regnhændelser og vi tilpasser dimensionering af rør, bassiner og afløb efter disse.  

Analyser tyder på, at kraftig nedbør, der kan medføre oversvømmelse, fremover vil forekomme 3 -5 gange hyppigere end i dag. Det betyder, at vi kan forvente, at oversvømmelser af lavtliggende byområder vil ske hyppigere og have en større udbredelse end i dag.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk