Fyringsanlæg for biobrændsel

Etablering eller ændring af fyringsanlæg for biobrændsel kan kræver en byggetilladelse, blandt andet afhængig af størrelse og placering.

Lovgivning

Biobrændselsfyrede centralvarmekedler, der opstilles i eller ved en bygning, der er omfattet af byggelovgivningens krav, skal installeres, så der er et tilfredsstillende brandsikkerhedsniveau. Biobrændsel er fx træ, brændselspiller, træfils, korn og tilsvarende faste og findelte biobrændsler.

Lovgivningen for biobrændselsfyrede centralvarmekedler findes i Bygningsreglementet og Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

Anlæg, der ikke kræver byggeansøgning

Opstilling af fyringsanlæg i mindre bygninger (under 50 m²), fritliggende enfamilieshuse og sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger kan ske uden byggetilladelse, såfremt opstillingen ikke medfører udvidelse af etagearealet eller væsentlige anvendelsesændringer.

Udskiftning af et eksisterende fyringsanlæg kan ske uden, at der søges om tilladelse, såfremt arbejdet er i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet og anden lovgivning.

Selvom dit anlæg ikke kræver byggetilladelse, så skal du overholde nedenstående krav, og skorstensfejeren skal godkende anlægget inden ibrugtagning.

Anlæg, der kræver byggeansøgning

Opstilling af fyringsanlæg i større udhus bygninger (over 50 m²).

Opstilling af fyringsanlæg i eksisterende bygninger, hvor der foretages større bygningsmæssige ændringer.

Opstilling af fyringsanlæg i forbindelse med erhverv.

Registrering i BBR

Ændringer i energiforsyningen skal altid meddeles til BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Brandmæssige krav

Generelle krav

I fyrrum må der maksimalt opbevares 5 m³ biobrændsel, forbrugslager og brændselsmagasin tilsammen. Findelt oplag må ikke ligge løst, men skal opbevares i sække, silo eller lignende.

Større oplag skal adskilles brandmæssigt fra fyringsrummet. Et eventuelt transport system igennem væg/loft til fyrrum skal sikres med en cellesluse eller er brandspjæld.

Fyrrummet skal holdes ryddeligt og gulvet holdes fri for løst brændsel, støv og aske/affald.

I fyrrum bør der være slukningsmidler, i form af en vandhane eller en trykvandslukker/håndsprøjte. For fyringsanlæg over 60 kW skal der installeres en lettilgængelig ¾” vandhane med slange klar til brug. Slangen bør forsynes med strålespids.

Anlæg opstillet i bygning

For anlæg op til 120 kW.

Fyringsanlæg må ikke opstilles i rum med letantændeligt oplag.

Fyrrummet skal adskilles fra andre rum med bygningsdele udført som (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-60], det der hedder brandsikker konstruktion i mindst 60 minutter. Døre til fyrrummet som ikke fører direkte til det fri skal udføres som mindst EI230-C [BD30] branddør.

Fyrrummet bør have et oplukkeligt vindue, hvis der ikke er dør direkte til det fri.

De indvendige overflader må ikke bidrage til en brand- eller røgudvikling, og skal derfor udføres som beklædningsklasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1], gips, eternit, træbeton, o.lign.

Hvis der er tale om 1-etagers bygninger med brandceller på indtil 1000 m2, eller småhuse – kan kravet nedsættes til en beklædningsklasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2], træplader.

Afstandskravet for brændselskammeret er 500 mm til vægge og lofter.

Gulvet under fyringsanlægget skal bestå at et ubrændbart materiale, 300 mm ud fra siderne og 500 mm ud foran kedlen.

Området omkring fyret skal holdes frit, så det uhindret kan renses og betjenes.

Der henvises generelt til den CE-mærkning, der er udarbejdet for alle nye ildsteder.

Anlæg opstillet i det fri eller under åben overdækning

For anlæg op til 120 kW.

Der må ikke oplagres letantændeligt oplag under en åben overdækning.

Overfladerne under overdækningen skal udføres som beklædningsklasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1], gips, eternit, træbeton, o.lign.

Halmfyringsanlæg

Ovenstående tekst behandler ikke halmfyringsanlæg, da lovgivningen på dette område er væsentlige mere kompleks og i alle tilfælde kræver en byggeansøgning.