Husstandsvindmølle

Få et overblik over regler for opstilling af husstandsvindmøller, og hvordan du søger en tilladelse.

Definitionen på en husstandsvindmølle

En husstandsvindmølle er planmæssigt defineret ved en enkeltstående vindmølle med en totalhøjde på under 25 meter. Vindmøllen opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse - typisk i landzone.

Støjkrav til husstandsvindmøller

Vindmøller må ikke støje mere end de grænser, der står i bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Der er både grænser for almindelig støj fra vindmøller og for lavfrekvent støj:

  • Boligområder, sommerhusområder og lignende: 39 dB (ved 8 m/s) og 37 dB (ved 6 m/s).
  • Nabobeboelse i det åbne land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s).

For begge ovenstående kategorier er grænsen 20 dB for lavfrekvent støj både ved 6 og 8 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj gælder for det beregnede indendørs støjniveau.

Husstandsvindmølle i landzone

Placering af en husstandsvindmølle i landzone kræver en landzonetilladelse.

Ved behandling af landzonesagen skal der tages hensyn til nabobeboelse og øvrige interesser til anvendelsen af det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrug.

Udfyld ansøgningsskemaet under selvbetjening og send det sammen med en tegning, som viser placering, højde og udformning af vindmøllen. Der skal være vedlagt dokumentation for, at vindmøllen kan overholde støjkravene. Ejer skal underskrive ansøgningen eller vedlægge en fuldmagt.

Vindmøller kræver byggetilladelse

Vindmøller kræver en byggetilladelse. Ved en vindmølle i landzone, skal der være meddelt landzonetilladelse til vindmøllen, inden byggesagen kan behandles.

Indsend din ansøgning om vindmølle via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet en tegning, som viser placering, højde og udformning af vindmøllen. Der skal være vedlagt dokumentation for, at vindmøllen er teknisk godkendt. Ejer skal indsende byggeansøgningen eller have givet en fuldmagt til ansøger.

Husstandsmøller jfr. definitionen i redegørelsen kan opstilles efter en konkret afvejning i forhold til andre interesser, såfremt:

  • møllerne placeres mindst 150 m fra nabobebyggelse og disses udendørs opholdsarealer og højst 20 m fra bebyggelse på egen grund, og
  • opstillingen ikke strider mod de kommunale retningslinjer i øvrigt.

Se også Kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune