Solenergianlæg

Solceller og solfangere omdanner solens stråler til energi og varme. Måske kræver dit anlæg en tilladelse inden opsætning.

Lovlig opstilling af solceller og solfangere

Inden du opsætter solceller og solfangere, så skal du sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med lovgivningen for din ejendom.

Hvis du følger anvisningen på denne side, vil du i nogle tilfælde kunne betjene dig selv uden at skulle igennem kommunens sagsbehandling.

Store solenergianlæg

Store solcelle- og varmeanlæg er omfattet af andre regler. For eksempel kan et stort solcelleanlæg være lokalplanpligtigt.

Solcelleanlæg der kræver byggetilladelse:

Generelle regler:

  • Opsætning på terræn.
  • Opsætning på tagkonstruktionen af erhverv, etagebolig eller landbrugsbygning.

I landzone:

  • Opsætning på terræn kræver også en landzonetilladelse, hvor solcelleanlægget normalt skal placeres i tilknytning til ejendommens bebyggelse.

Indsend din ansøgning om opsætning af solceller via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet en tegning, som viser placering, areal og udformning af solcelleanlægget. Ejer skal underskrive ansøgningen eller vedlægge en fuldmagt.

Solcelleanlæg der ikke kræver ikke byggetilladelse:

  • Opsætning på eksisterende tagkonstruktion på enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus eller sommerhus.
  • Flade tage på boliger må have solcelleanlæg med en højde på op til 1,5 meter, uden at der skal søges byggetilladelse.

Solcelleanlæg på tagkonstruktionen skal overholde byggeretten, fx det skrå højdegrænseplan og mindst 2,5 meter til skel ved enfamiliehuse.

Hvis byggeretten ikke kan overholdes, så kræver solcelleanlægget en byggetilladelse.

Vær opmærksom på særlige forhold

Fold alle ud

Bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt

Din ejendom kan være omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Lokalplaner og byplanvedtægter har ofte bestemmelser om materiale og farve på taget samt refleksioner.

Solceller kræver en dispensation fra en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis der fx er følgende bestemmelser:

  • Det er en bevarende lokalplan eller byplanvedtægt, som skal sikre et bevaringsværdigt bygningsmiljø.
  • Lokalplanens intentioner er at sikre ensartet arkitektonisk udtryk i området.
  • Tagflader ikke må være blanke eller reflekterende.
  • Tagflader skal være bestemte materialer eller farver. Der kræves dispensation fra dette, når solcelleanlægget fylder mere end 75 % af den enkelte tagflade.

Ved ansøgning om dispensation skal du indsende den via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Dispensationsansøgningen skal være vedlagt en begrundelse, oplysninger om solcelleanlægget og tegning med placering. 

Integrerede solceller er ikke et anlæg ovenpå en eksisterende tagkonstruktion, men integreret i bygningskonstruktionen. Lokalplaner kan indeholde bestemmelser om dette.

Tinglyste servitutter på din ejendom

Du skal sikre dig, at der ikke er tinglyste servitutter på din ejendom, som kan forhindre opsætning af solcelleanlæg.

Oplysninger om tinglyste servitutter kan du finde ved Tinglysningen.

Det er den påtaleberettigede, som du skal kontakte, hvis der er tinglyste servitutter.

Solcelleanlæg på fredet eller bevaringsværdig bygning

Solcelleanlæg må ikke opsættes på en fredet bygning uden tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Bevaringsværdige bygninger i en lokalplan, byplanvedtægt eller registreret ved Kulturstyrelsen kræver en konkret vurdering af den enkelte ejendom, om der kan sættes solceller op. Du skal henvende dig til Byg, hvis bygningen er bevaringsværdig.

Ejendom omfattet af strandbeskyttelseslinje

Hvis din ejendom omfattet af strandbeskyttelseslinje, så kræver det altid en tilladelse fra Kystdirektoratet, inden du kan sætte solceller op.  

Find placering af strandbeskyttelseslinjen.

Husk ændringer til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal ajourføres, når solcelleanlægget er sat op.

Ved opsætning af solcelleanlæg, som ikke kræver byggetilladelse, skal ejer sende oplysninger om anlæggets areal, opførselsår, effekt i kW, fabrikat/type og tegning med placering.

Materialet sendes til mail teknik@fmk.dk eller adresse BYG, Mellemgade 15, 5600 Faaborg.