Klimaplaner

Klima og Energi er et af fokusområderne i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, og vi ønsker at være fossilfri i 2050.

Klima og Energi er et af fokusområderne i Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. Et af målene vi satte os, var at vi skulle lave en klima- og energipolitik, som beskriver de overordnede linjer for, hvordan kommunen bliver uafhængig af fossile brændstoffer inden 2050, og hvordan vi skaber grøn erhvervsvækst. 

Indsatserne på klima- og energiområdet skal ikke kun bidrage til CO2-reduktion og fremme af vedvarende energi. De skal også være med til at skabe jobs og gøre kommunen mere attraktiv at bo i.

Klima og energi går på tværs af mange fagligheder og berører mange parter. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker derfor at indgå brede samarbejder og tætte dialoger for at skabe den mest bæredygtige udvikling i kommunen. 

Læs mere om alt dette i Klimavision– og Strategi 2013-2015

Klimastrategien består af to helhedsorienterede planer:

1. Den Strategiske Energiplan

Den strategiske energiplan skal skabe grundlaget for hele kommunens energiplanlægning. Det er en plan som får overordnet betydning for hele arbejdet med klima og omstillingen til vedvarende energi. 

Arbejdet med energiplanlægning sker i samarbejde med øvrige kommuner på Fyn, og projektet kan følges på www.energiplanfyn.dk

2. Klimatilpasningsplanen

Forandringerne i klimaet er en realitet. Vi har flere steder i Danmark set eksempler på, hvordan ekstremregn har ført til oversvømmelser med bekostelige skader til følge. Klimaændringer gør det nødvendigt at tilpasse vores byer og måden vi anvender og forvalter dem på. Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, der skal forberede os til fremtidens vejr, så vi bedst muligt bevarer værdierne i vores samfund og sikrer, at løsningerne er omkostningseffektive. 

Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplanen indeholder dels en kortlægning af konsekvenserne af klimaforandringer i relation til ekstremregn og stormflod og dels retningslinjer til forebyggelse af oversvømmelser.

Klimatilpasning er tværfaglig og skal sammentænkes med kommunens øvrige planlægning, så vi opnår flest mulige synergieffekter i vores indsatser. Vand skal se som en ressource og løsninger på ekstremregn kan f.eks. være ”lokal afledning af regnvand” eller ”lokal anvendelse af regnvand” også kaldt LAR. Brugen af vand i byer kan være med til at skabe større rekreative værdier. 

Klimatilpasningsplan - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013

Borgmesterpagten

Faaborg-Midtfyn Kommune er medunderskriver af den europæiske borgmesterpagt, Compact of Mayors.

Igennem Borgmesteraftalen, har mere end 6.000 underskrivere forpligtet sig til at gennemføre Handlingsplaner for bæredygtig energi (SEAPs). Dette gør Borgmesteraftalen til skelsættende fællesindsats uden lige i Europa.

Gennem borgmesterpagten er der følgende mål for klimaarbejdet:

2030:

  • 39% reduktion af udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 2005.
  • 55% vedvarende energi i hele energisystemet.
  • 7% vedvarende energi i transportsektoren.
  • Kul er udfaset af energisystemet

2050:

  • Lavenergisamfund, hvor der ikke udledes klimagasser.