Midlertidig forurenende aktivitet

Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Person, der sandblæser

Midlertidig forurenende aktivitet

Fold alle ud

Sandblæsning

Du skal af hensyn til miljøet og det gode naboskab sikre dig, at det firma, der sandblæser dit hus, overholder de gældende miljøkrav.

Du skal være opmærksom på, at:

Støv- og støjfrembringende bygningsfacadebehandling (sandblæsning) skal forhåndsanmeldes til kommunen.

Anmeldelse skal være kommunen i hænde senest 14 dage før, at sandblæsningsarbejdet agtes påbegyndt.

Anmeldelse skal bl.a. indeholde oplysninger om arbejdssted, driftstid og periode samt foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne, herunder gener i form af støj og støv.

Arbejdet skal afskærmes, for at sandet ikke spredes til omgivelserne

Kommunen meddeler alene tilladelser til våd sandblæsning. Kommunen meddeler ikke tilladelse til sandblæsning på søn- og helligdage.

Dokumentation for korrekt bortskaffelse af brugt sand skal kunne forevises på Faaborg-Midtfyn Kommunes forlangende.

Du bør give naboerne besked mindst 2 dage før arbejdet påbegyndes.

Anmeldelse af sandblæsning kan anmeldes digital her

Eksempler på andre omfattede aktiviteter

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord
  • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • Ophugning af skibe
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder

Anmeld aktiviteten senest 14 dage i forvejen

Anmeldelsen skal ske her og sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 14 dage, før arbejdet går i gang.

I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

Anmeldelsen fritager dig ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Nedrivning af bygninger kræver f.eks. en anmeldelse til kommunens byggesagsafdeling.

Reglerne for midlertidige aktiviteter findes i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.