Midlertidig forurenende aktivitet

Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Midlertidig forurenende aktivitet er:

  • Asfaltanlæg
  • Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord
  • Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
  • Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer
  • Ophugning af skibe
  • Bygningsfacadebehandling (eks. sandblæsning)
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder

Anmeld aktiviteten 14 dage i forvejen

Anmeldelsen skal ske her og sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 14 dage, før arbejdet går i gang.

I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

Anmeldelsen fritager dig ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Nedrivning af bygninger kræver f.eks. en anmeldelse til kommunens byggesagsafdeling.

Reglerne for midlertidige aktiviteter findes i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.