Dyrehold i byzone

I byzone er det som hovedregel, ikke tilladt at have svin, kvæg, får, geder, heste, m.v. og der må ikke være erhvervsmæssigt dyrehold.

I byzone og i byzonelignende områder, er det som udgangspunkt, ikke tilladt at have svin, kvæg, får, geder, heste og lignende, og der må ikke være erhvervsmæssigt dyrehold.

Det er almindeligvis lovligt, at have disse dyrehold:
30 høns (se også hønsehold i byzone m.m.) 
4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger 
Andre dyrehold af tilsvarende størrelse.
Dyreholet skal indrettes, så det ikke medfører risiko for forurening. 

Dyrehold må ikke genere naboer

Et dyrehold må ikke være til gene for naboer. Hvis et dyrehold i byzone giver væsentlige gener for naboer, kan kommunen kræve, at der gøres noget for at mindske generne. I særlige tilfælde kan kommunen kræve dyreholdet fjernet. 
Små dyrehold er reguleret af kapitel 4 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Du kan søge om dispensation

Det er muligt at søge dispensation til et mindre svine-, kvæg-, fåre-, gede- eller hestehold, især hvis der i forvejen er stalde, møddinger og lignende. I en dispensation kan der stilles særlige krav til dyreholdet og driften af dyreholdet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om: 
Hvor mange og hvor store dyr, der ønskes 
Hvordan gulvet er i stalden, hvad bruges som strøelse og hvor ofte der muges ud 
Hvor og hvordan gødning opbevares, og hvordan I kommer af med gødningen 
Hvor og hvordan foder opbevares
Vedlæg også et kort over placering af stald, gødningsopbevaring, og hvor dyrene eventuelt går ude. Benyt eventuelt Grundkort Fyn til formålet. 
Inden kommunen beslutter, om der kan gives dispensation, skal naboer høres om sagen.

Byzonelignende områder er sommerhusområder og landzoneområder, som er omfattet af lokalplan med boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Link til kort