Dyrehold i byzone

I byzone er det, som hovedregel, ikke tilladt at have svin, kvæg, får, geder, heste, m.v.

Dyreholdet må ikke være erhvervsmæssigt

I byzone og i byzonelignende områder er det, som udgangspunkt ikke tilladt at have svin, kvæg, får, geder, heste og lignende, og der må ikke være erhvervsmæssigt dyrehold.

Det er almindeligvis lovligt, at have disse dyrehold:
30 høns (se også hønsehold i byzone m.m.) 
4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger 
Andre dyrehold af tilsvarende størrelse.
Dyreholdet skal indrettes, så det ikke medfører risiko for forurening. 

Dyrehold må ikke genere naboer

Et dyrehold må ikke være til gene for naboer. Hvis et dyrehold i byzone giver væsentlige gener for naboer, kan kommunen kræve, at der gøres noget for at mindske generne. I særlige tilfælde kan kommunen kræve dyreholdet fjernet. 
Små dyrehold er reguleret af kapitel 4 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Du kan søge om dispensation

Dispensation kan være en mulighed, hvor det kan tillades at have et mindre svine-, kvæg-, fåre-, gede- eller hestehold, især hvis der i forvejen er stalde, møddinger og lignende. I en dispensation kan der stilles særlige krav til dyreholdet og driften af dyreholdet.

Indhold i ansøgning

Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysninger om: 

  • Hvor mange dyr, og hvilken type dyr, der ønskes.
  • Hvordan gulvet er i stalden.
  • Hvad bruges som strøelse.
  • Hvor ofte der muges ud.
  • Hvor og hvordan gødning opbevares.
  • Hvordan I kommer af med gødningen.
  • Hvor og hvordan foder opbevares.

Vedlæg også et kort over placering af stald, gødningsopbevaring, og hvor dyrene eventuelt går ude.
Benyt eventuelt Plandata til formålet. 
Inden kommunen beslutter, om der kan gives dispensation, skal naboer høres om sagen.

Mere viden

Det lille dyrehold og miljøet

Undgå rotter

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk