Hønsehold

Du må have op til 30 høns uden at anmelde det til kommunen.

Vejledning om hønsehold

Fold alle ud

Gælder i disse områder:

  • byzone-og sommerhusområder og
  • områder, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv

Miljøregulering

Et hønsehold på højest 30 stk. høns er tilladt i ovenstående områder. Medfører et hønsehold gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.*

* Jævnfør Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Før man etablerer et hønsehold

Hønseholdet kan give anledning til støj- og lugtgener. Etablering bør derfor altid ske under ordnede forhold. Kommunen anbefaler, at en kommende ejer af et hønsehold altid orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold, samt placering af hønsegården.

På den måde, kan du som kommende hønseholder, tage naboen med på råd, med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet.

Er du i tvivl - så kontakt den lokale fjerkræavlerforening eller kommunen. 

Vejledning af indretning og drift af hønsehold

1. Hønseholdet bør etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård. Dette skal sikre, at hønsene ikke færdes frit.

2. Hønsegården bør være etableret mindst 2,5 meter fra skel, med mindre der er etableret et fast, tilstrækkeligt tæt hegn i skel. Hønsehuset skal opfylde krav om placering på grund, jævnfør de bygningsmæssige regler herom.

3. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødningen fra hønsene skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted.

4. Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i nat- og morgentimer bør hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 07:00. Lørdage samt søn- og helligdage dg til kl. 08:00. Hønsehuset vil kunne kræves støjisoleret.

Fold alle ud

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Da reglerne omkring dyrehold, kan være vanskelige at forstå, er det en god idé at kontakte kommunens landbrugsteam inden du starter.