Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone

Bor du på landet (i landzone) er det tilladt at have et lille, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden at anmelde det til kommunen.

Mindre dyrehold i landzone

Bor du i landzone er det tilladt at have et  dyrehold uden at anmelde det til kommunen.

Da reglerne omkring dyrehold, kan være vanskelige at forstå, er det en god idé at kontakte kommunens landbrugsteam inden du starter.

Definition af et mindre dyrehold

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst: 

1) 30 høns og
2) 4 voksen hunde med hvalpe under 18 uger samt
3) et dyrehold med enten
      a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
      b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
      c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
      d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
      e) 15 producerede slagtesvin,
      f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
      g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
      h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
      i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100%.

Dyreholdet må ikke genere

Dyreholdet skal indrettes, så det ikke medfører risiko for forurening eller er til gene for naboer.
Hvis et dyrehold giver væsentlige gener for naboer, kan kommunen kræve, at der gøres noget for at mindske generne. Små dyrehold er reguleret af kapitel 4 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk