Olietanke

Olietanke kan give store forureninger og derfor er der regler for olietankes produktion, placering, alder, samt om at give kommunen besked om ændringer.

Vejledning

Fold alle ud

Skal du sætte en ny olietank op?

Du skal meddele det til Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis du skal sætte en ny olietank op til fx fyringsolie eller dieselolie. 

Du skal sende oplysninger om den nye olietank senest 14 dage før tanken kan sættes op.

Dermed får vi mulighed for at undersøge, om tanken er lovlig og bliver opstillet efter reglerne.

Du skal vedlægge en tegning, som viser, hvor tanken er placeret på din ejendom sammen med en kopi af tankattesten.

Tankattesten skal sendes til os senest ved opsætningen af tanken. Etablering og udskiftning af olietanke skal udføres af en sagkyndig, som har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring. 

Her kan du anmelde ny olietank.

Specielt for plasttanke

Olietanke af plast skal installeres brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det handler især om afstand til vinduer og døre. Hvis du planlægger at etablere en olietank af plast, bør du læse Beredskabsstyrelsens vejledning: 

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker (pdf-fil)

Skal du sløjfe en olietank?

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Dette skal du meddele til Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Du sløjfer en olietank ved:

  • at fjerne restindhold af olie i tank og rør,
  • at afmontere påfyldnings-studsen og afblænde (lukke) tanken, så påfyldning af olie ikke kan finde sted,
  • at fjerne tanken fra ejendommen.

Hvis tanken er gravet ned et sted, hvor der kører tunge køretøjer, bør du overveje om tanken skal sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav, men kan sikkerhedsmæssigt være en god idé.

En overjordisk tank eller en opgravet, rengjort tank kan afleveres på genbrugspladsen.

Her kan du anmelde at du sløjfer en olietank.

Sløjfningsfrist for olietanke

Der er fastsat sløjfningsfrist for tanke, der kan rumme mindre end 6.000 liter olie, og som bruges til fyringsolie. 

Hvornår skal en nedgravet olietank udskiftes ?

Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6000 liter skal udskiftes 40 år efter produktionsåret - senest den 31. december det pågældende år. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter 50 år.  Vær opmærksom på, at det ikke var almindeligt med korrosionsbeskyttelse i 70érne.

Hvornår skal en overjordisk olietank udskiftes ?

Overjordiske olietanke af stål på under 6.000 liter skal udskiftes 30 år efter produktionsåret - senest 31. december det pågældende år. Hvis de har indvendig korrosionsbeskyttelse lægges 10 år til, så der først er krav om sløjfning, når de er 40 år gamle. Reglerne gælder uanset, om den overjordiske olietank står indendørs eller udendørs.

Se også Miljøstyrelsens vejledning om villaolietanke 

Tanke med mindre end 6000 liter fyringsolie

Hvis din tank rummer mindre end 6000 liter fyringsolie, og den bruges til bygningsopvarmning, gælder følgende:

  • Der må ikke være returrør (dobbeltrør) mellem tank og oliefyr. Er dette tilfældet skal  returrøret afmonteres og anlægget afblændes i begge ender
  • Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm.
  • Etablering (herunder udskiftning) af en tank skal foretages af en sagkyndig person med en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Det er kommunen, som fører tilsyn med olietankbekendtgørelsen. Så hvis du ikke fandt svar på dine spørgsmål på Miljøstyrelsens sider, så kontakt os.

Vær opmærksom på dine gamle nedgravede rørledninger

Nedgravede tanke til olie og benzin kan have en levetid på op til 50 år. Men det er ikke sikkert, at nedgravede rør til tanken har samme holdbarhed. Især ikke, hvis anlægget er etableret før år 2000, hvor der kom skærpede krav til de nedgravede rør.

For tanke over 6.000 liter er der krav om, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen.

Der er ikke et tilsvarende krav for anlæg under 6.000 liter. Men selvom din nedgravede tank er under 6.000 liter og har en levetid på 50 år, kan rørene have en væsentligt kortere levetid end tanken.

Derfor kan vi kun anbefale, at du får lavet en kontrol af dine nedgravede rør senest 30 år efter installationen.

BBR

Det er grundejerens egen pligt at sikre, at olietanke er registreret korrekt i BBR. Har du ændringer til BBR, kan du benytte følgende selvbetjeningsløsning:

Rette BBR-oplysninger

Lempelser

I særlige tilfælde kan vi tillade lempelser af visse krav (herunder krav om afstand til drikkevandsindvindinger). Kontakt Miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40 eller e-mail teknik@fmk.dk.

Love og regler

Fold alle ud

Olietanksbekendtgørelsen

Beredskabsstyrelsens forebyggende regler

Mere information

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljøafdelingen på tlf. 72 53 21 40 eller e-mail teknik@fmk.dk.