Handlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for rottebekæmpelse udgivet den 11. december 2013.

Fold alle ud

Indledning

Rotter skal bekæmpes effektivt, da de kan sprede sygdomme og medføre store materielle skader.
Antallet af rotter svinger meget fra år til år. I de seneste år har der været en stor bestand, og regeringen har sat ekstra fokus på at sikre en effektiv bekæmpelse, herunder at mindske brugen af rottegift.
Derfor skal alle kommuner fra 2013 lave en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3. år.
Handlingsplanen skal blandt andet indeholde målbare succeskriterier for rottebekæmpelsen.

 

 

Overordnede mål

Det er Faaborg-Midtfyns Kommunes mål at udføre en effektiv rottebekæmpelse med fokus på forebyggelse. Vi vil søge at mindske forbruget af rottegift i overensstemmelse med statens målsætninger.

Kommunen ønsker at
· holde rottebestanden på et niveau, hvor rotter ikke giver anledning til uhygiejniske forhold, sundhedsmæssige problemer eller andre gener for borgerne
· levende rotter bekæmpes effektivt
· bekæmpelsen sker med maksimal sikkerhed for mennesker, husdyr og andre dyr i omgivelserne samt på dyreetisk forsvarlig måde.

Financiering af rottebekæmpelsen

I Faaborg-Midtfyn Kommune betales rottebekæmpelsen over ejendomsskatten som 0,03 promille af ejendomsværdien.
Gebyret dækker udgifter til bekæmpelsesfirma, administrative opgaver, IT- systemer og omkostninger i
forbindelse med vedligehold og opsætning af rottespærrer.
Reparation af skader på bygninger og kloakker skal betales af grundejer.

Rottebekæmpelsen i praksis

Generelt
Borgere er forpligtet til straks at anmelde rotter. Anmeldelsen foregår gennem kommunens hjemmeside eller ved at ringe direkte til bekæmpelsesfirmaet.
Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme – også brønde og kloakrør – så rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt.
Virksomheder kan indgå sikringsordninger med autoriserede bekæmpelsesfirmaer.

Sikringsordningerne mindsker risikoen for at få rotter på virksomheden og indgås typisk af   fødevarevirksomheder og institutioner.
FFV Spildevand A/S skal sikre de offentlige kloakledninger mod rotter. Kloakrotter bekæmpes traditionelt med giftblokke i kloakkerne, men FFV Spildevand A/S har indkøbt nogle mekaniske fælder og kan også sætte rottespærrer i kloakken.

Kommunen kan påbyde alle ejere – inklusiv FFV Spildevand A/S – at reparere kloakker og andet i forbindelse med bekæmpelse af rotter.
Faaborg-Midtfyn Kommune har udliciteret den kommunale rottebekæmpelse til et privat firma.
Den nye bekendtgørelse har medført større administrative opgaver med sikringsordninger og ændrede krav i forbindelse med besøg på ejendomme i landzone.
Kommunen skal sikre sine institutioner med rottespærrer på kloakkerne, hvis det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.


Regelmæssige tilsyn i landzone og på landbrugsejendomme
Alle ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone skal regelmæssigt undersøges for rotter. Træffes ingen hjemme, afleverer rottebekæmperen en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuelle rotter.

Konstaterede rotter bekæmpes, og de aktuelle ejendomme får halvårlige tilsyn, indtil 3 på hinanden følgende tilsyn ikke har vist forekomst af rotter. Ejendomme uden rotter og ejendomme, hvor der ikke blev truffet nogen hjemme, tilses derefter hvert 2. år.


Miljøstyrelsen har givet dispensation for de regelmæssige tilsyn på bestemte ejendomme i parcelhusområder i landzone/landsbyer. Der er desuden dispensation for Avernakø og Bjørnø, da der for tiden ikke er rotter på disse øer.

Information

To gange årligt vil kommunen orientere borgerne om deres pligt til at anmelde rotter og om de regelmæssige tilsyn. Informationen kan stå på kommunens hjemmeside og annonceres i lokalpressen.

Handlingsplan for rottebekæmpelsen – det vil vi:

  • Hele perioden: Fastholde det gode samarbejde med FFV Spildevand A/S og de bekæmpelsesfirmaer, der dels varetager den daglige bekæmpelse for kommunen og dels laver sikringsordninger for virksomheder og private
  • 2014: Analysere data om geografisk fordeling og art af rotteanmeldelserne
  • 2014-2015: Undersøge hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt at opsætte rottespærrer på kloakledninger ved kommunale skoler, plejehjem og institutioner
  • 2015: Begynde opsætning af rottespærrer afhængig af undersøgelsen
  • 2015-2016: Styrke indsatsen mod rotter i de mest belastede områder

Succeskriterie

At vi ud fra analyserne af den geografiske fordeling og type af anmeldelser kan styrke indsatsen mod rotter i de mest belastede områder i kommunen.