Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/egen forbedret spildevandsrensning

Visse husejere kan ansøge om afdragsordning ved nye spildevandsløsninger

Folketinget vedtog i 2015 en lov med tilhørende bekendtgørelse, som skal hjælpe mindre bemidlede husejere i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsløsninger

Husstandens samlede indtægt skal være under 314.607 kr. (2019-niveau). For hvert hjemmeboende barn under 18 år øges indtægtsgrundlaget med 41.213 kr. for op til og med 4 børn. Hvis husstandens formue er større end 863.300 kr. (2019-niveau) vil der blive tillagt et formuetillæg. Logerendes indtægt regnes ikke med i husstanden, men indtægten fra udlejning skal medregnes.

Ansøgning

Ansøgningen kan kobles sammen med medlemskab af kloakforsyningen og for pensionister og efterlønnere også med indefrysning af tilslutningsbidrag (som er på samme vilkår som for ejendomsskat).

Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/ egen forbedret spildevandsrensning

Vejledende notat til ansøgningsskema

Minimumsfrist og afdragsordning

Ordningen giver dig adgang til, at få en ordning om en minimumsfrist og en afdragsordning, hvor du:

  • Får en frist på mindst 3 år til at opfylde kommunens krav.
  • Først skal betale tilslutningsbidraget ved kloakeringsprojekt, når kloakken er tilsluttet. Normalt betales når forsyningsselskabet har lagt stikket ude i vejen, og tilslutning derved er mulig.
  • Kan anmode forsyningsselskabet om, at betale for etablering af anlægget, mod at du afdrager prisen over 20 år.

Vigtigt: Har du fået et krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning, og din husstandsindtægt ligger under grænsen, er det meget vigtigt, at du overholder fristen for at søge. Fristen for verserende sager er den 31. december 2015. Har du endnu ikke modtaget krav fra kommunen, vil du få information om ordningen sammen med det første brev om kloakering/egen forbedret spildevandsrensning.

Ordningen, med ny minimumsfrist og en afdragsordning over 20 år, gælder IKKE for ejendomme, der kun anvendes til erhverv, eller er ejet af en virksomhed, organisation, institution og lignende. Ordningen gælder for ejendomme, som benyttes til bolig, sommerhus og bolig med erhverv. Endvidere gælder ordningen for ejere, der bor et andet sted, eller hvis der eksempelvis er flere ejere, og disse bor andre steder. Hvis det sidste er tilfældet skal skemaerne afleveres samtidig.

Mere information

Bekendtgørelse om minimumsfrist, etablering af spildevandsanlæg

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøafdelingen på tlf. 72 53 21 40