Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/egen forbedret spildevandsrensning

Visse husejere kan ansøge om afdragsordning ved nye spildevandsløsninger

Afløn til spildevand

Hjælp til mindre bemidlede husejere

Folketinget vedtog i 2015 en lov med tilhørende bekendtgørelse, som skal hjælpe mindre bemidlede husejere i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsløsninger

Husstandens samlede indtægt skal være under 314.607 kr. (2019-niveau). For hvert hjemmeboende barn under 18 år øges indtægtsgrundlaget med 41.213 kr. for op til og med 4 børn. Hvis husstandens formue er større end 863.300 kr. (2019-niveau) vil der blive tillagt et formuetillæg. Logerendes indtægt regnes ikke med i husstanden, men indtægten fra udlejning skal medregnes.

Ansøgning

Ansøgningen kan kobles sammen med medlemskab af kloakforsyningen og for pensionister og efterlønnere også med indefrysning af tilslutningsbidrag (som er på samme vilkår som for ejendomsskat).

Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/ egen forbedret spildevandsrensning

Vejledende notat til blanket om ansøgning efter bekendtgørelse nr. 108 af 29/01/2015

Fold alle ud

Center for Forsyning Vand
Dato 10. januar 2018
J nr. 2019 - 225

Dette er et vejledende notat, udarbejdet af Energistyrelsen til ansøgnings-blanket SV 900 for 2019. Blanketten bruges til at ansøge om adgang til ordningen under bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt. Ansvaret for lovgivningen om ordningen er delt mellem Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. Miljøstyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører miljøbeskyttelsesloven, herunder fristfastsættelse for spildevands-håndteringen. Energistyrelsen er vejledende myndighed for de dele af reglerne, der vedrører betalingsloven, herunder afdragsordning og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Punkt A. Ejendommen, der vil få påbud

Den ejendom, der vil få (eller har fået, i tilfælde under overgangsordningen) påbuddet fra kommunen, udfyldes med fuld adresse. Alle ejendommens ejere udfyldes med navn. Hvis der er flere ejere med hver deres husstand, udfyldes et skema for hver ejers husstand, og skemaerne afleveres samlet. Hvis ejendommen udelukkende er ejet af en virksomhed, organisation, institution, kommune eller lignende, kan man ikke søge om adgang til ordningen. Hvis ejendommen både ejes både af en virksomhed (eller lignende) og en eller flere personer, udregnes husstandsindkomsten kun for den eller de personer, der står som medejere af ejendommen (virksomheden indgår ikke). Hvis ejendommen kun anvendes til erhverv, kan man ikke søge om adgang til ordningen.

Punkt B. Ansøgers husstand

Punkt C. Husstandsmedlemmernes aktuelle indkomst før skattetræk

Husstandsindkomst opgøres efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte. Pr. 1. januar 2019 indgår børns indkomster ikke længere i den samlede husstandsindkomst, og børns formuer indgår ikke længere i opgørelsen af formuetillægget (1).
For hvert af husstandens medlemmer over 18 år, skrives den personlige årsindkomst. For hvert af husstandens medlemmer over 18 år skrives årligt fradrag i den personlige indkomst.
For hvert af husstandens medlemmer over 18 år skrives årlig kapitalindkomst, opdelt i indtægter og udgifter. For hvert af husstandens medlemmer over 18 år skrives årlig aktieindkomst over 5.000 kr.
Husk at vedlægge seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle husstandens medlemmer (hvor det er relevant, dvs. hvor der er en indkomst).

(1) Jf. ændringslov nr. 745 af 08/06/2018 af lov om individuel boligstøtte

Punkt D. Den samlede indkomst pr. år

For hvert af husstandens medlemmer over 18 år udregnes den samlede årsindkomst:
• + Den personlige årsindkomst
• + Den årlige kapitalindkomst (kun indtægterne)
• + Den årlige aktieindkomst over 5.000 kr.
• - Det årlige fradrag i den personlige indkomst
• - Den årlige kapitalindkomst (kun renteudgift)

Alle husstandens samlede årsindkomster lægges sammen til hele husstandens årsindkomst.

Punkt E. Erklæring om formue

For hele husstanden udregnes den samlede formue. Formuen er bl.a. indestående i banker, værdien af aktier, biler, ejendomme, kontanter, biler, både osv. Gæld trækkes fra værdierne for at få husstandens formue.

Ud fra formuen beregnes formuetillægget sådan (2019-tal (2):
• Den del af formuen, der ligger op til og med 863.300 kr. (niveau 1), sættes til 0 kr.
• Den del af formuen, der ligger mellem 863.300 kr. og 1.726.800 kr. (niveau 2), sættes til 10 %. Så hvis formuen f.eks. er 963.300 kr., er formuetillægget: Niveau 1: 0 kr. Niveau 2: 963.300 kr. - 863.300 kr. = 100.000 kr., 10 % af det er 10.000 kr.
• Den del af formuen, der ligger over 1.726.800 kr. (niveau 3), sættes til 20 %. Så hvis formuen er 1.926.800 kr., er formuetillægget:

  • Niveau 1: 0 kr.
  • Niveau 2: 1.726.800 kr. – 863.300 kr. = 863.500 kr., 10 % af det er 86.350 kr.
  • Niveau 3: 1.926.800 kr. – 1.726.800 kr. = 200.000 kr., 20 % af det er 40.000 kr. I alt: 86.350 + 40.000 = 126.350 kr.

(2) Formuegrænser tages fra den for året gældende ”Vejledning om regulering af satser på Beskæftigelsesministeriets område”, For 2019 VEJ nr.10091 af 20/12/2018.

Punkt F. Den samlede husstandsindkomst pr. år

Hele husstandens årsindkomst fra pkt. D lægges sammen med formuetillægget fra pkt. E. Dette tal er den samlede husstandsindkomst. Bemærk at alle grundejeres husstandsindkomster skal lægges sammen (hvis der er flere husstande involveret se pkt. A).

Punkt G. Beløbsgrænse

Husstandsindkomsten i pkt. F ses i forhold til den beløbsgrænse, der gælder (og som afhænger af antallet af hjemmeboende børn under 18 år). Hvis husstandsindkomsten er under beløbsgrænsen, har ejendomsejer adgang til ordningen. Bemærk at alle grundejeres husstande skal lægges sammen før beløbsgrænsen findes (hvis der er flere husstande involveret se pkt. A).

Minimumsfrist og afdragsordning

Ordningen giver dig adgang til, at få en ordning om en minimumsfrist og en afdragsordning, hvor du:

  • Får en frist på mindst 3 år til at opfylde kommunens krav.
  • Først skal betale tilslutningsbidraget ved kloakeringsprojekt, når kloakken er tilsluttet. Normalt betales når forsyningsselskabet har lagt stikket ude i vejen, og tilslutning derved er mulig.
  • Kan anmode forsyningsselskabet om, at betale for etablering af anlægget, mod at du afdrager prisen over 20 år.

Vigtigt: Har du fået et krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning, og din husstandsindtægt ligger under grænsen, er det meget vigtigt, at du overholder fristen for at søge. Fristen for verserende sager er den 31. december 2015. Har du endnu ikke modtaget krav fra kommunen, vil du få information om ordningen sammen med det første brev om kloakering/egen forbedret spildevandsrensning.

Ordningen, med ny minimumsfrist og en afdragsordning over 20 år, gælder IKKE for ejendomme, der kun anvendes til erhverv, eller er ejet af en virksomhed, organisation, institution og lignende. Ordningen gælder for ejendomme, som benyttes til bolig, sommerhus og bolig med erhverv. Endvidere gælder ordningen for ejere, der bor et andet sted, eller hvis der eksempelvis er flere ejere, og disse bor andre steder. Hvis det sidste er tilfældet skal skemaerne afleveres samtidig.

Mere information

Bekendtgørelse om minimumsfrist, etablering af spildevandsanlæg

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøafdelingen på tlf. 72 53 21 40