Nedsivning af overfladevand i faskine

En faskine er en simpel anordning der sørger for en kontrolleret nedsivning af tag- og overfladevand.

Der skal ansøges om etablering af faskiner

Afledning af tag- og overfladevand til faskine og jorden kræver tilladelse fra kommunen. Inden faskinen anlægges, skal der derfor søges om tilladelse hos kommunen.

Selvbetjening

Etablering af faskine

Guide til anlæggelse af en faskine

Der findes der enkelte retningslinjer for etablering af en faskine:

  • Tilløbsvandet må ikke komme fra tjæreholdige overflader eller indeholde spildevand. Tilløbsvandet bør heller ikke komme fra lyskasser, kældernedgange, gårdspladser og lign.
  • Afstanden til beboede ejendomme må ikke være mindre end 5 meter. Ved ubeboede ejendomme kan afstanden sættes ned til 2 meter. Afstandskravet til skel er ligeledes på 2 meter.
  • Afstanden til eventuel drikkevandsbrønd skal være minimum 25 meter.
  • Vær opmærksom på eventuelle eksisterende ledningsanlæg i jorden. Regler vedrørende ledningsanlæg i jord herunder minimumsafstande mellem ledninger af forskellig type og sikring af eksisterende ledninger fremgår af DS 475, ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”.

Jordbundens betydning for faskinen

En faskine kan laves de fleste steder. Enkelte steder, hvor grundvandet står højt eller hvor jordbunden er meget leret, er dog ikke særligt egnede. Der kan gives følgende gode råd:

  • Faskiner virker bedst i sandjord, hvorimod stiv lerjord slet ikke er egnet til faskiner. En fed ler giver dårlig hydraulisk ledningsevne.
  • Hvis du har kælder og der er problemer med fugt på kældervæggene, så kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skaderne - også selv om afstandskravene er overholdt.
  • Hvis du har kælder bør du overveje at placere faskinen længere væk fra huset end afstandskravene forlanger.

Særligt om våd og leret jord

Faskinen må ikke stikke så dybt, at den kommer i berøring med grundvandet.

Hvis faskinen placeres i tæt jord/leret jord skal faskinen anbringes et sted hvor det ikke gør noget, at der bliver lidt sumpet i våde perioder f.eks. i staudebedet. Alternativt kan størrelsen på faskinen øges.

Anvisning for udførelse af faskiner

Projektering, dimensionering, udførelse og drift af faskiner er udførligt beskrevet i
"Nedsivning af regnvand i faskiner", DTI, Rørcenter-anvisning 009, juni 2005