Separatkloakering

Ved etablering af separatkloakering vil der være mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand.

Kloakrør

Test af nedsivning af regnvand

Regnvand skal kunne håndteres på egen grund, for at det er muligt at udtræde af kloakfælleskabet.

Hvis I ønsker at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand, skal I derfor kontakte en kloakmester og få lavet en test for at sikre, at regnvandet kan håndteres på egen grund.

Resultatet af denne test skal sendes til kommunen sammen med aftaledokumentet.

Spildevandsplan

Kommunalbestyrelsen har med spildevandsplanen vedtaget, at der er mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand i bestemte områder. 

Spildevandsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune med tillæg

Udtræden af kloakfællesskabet for regnvand

Fold alle ud

Mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for regnvand

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der er mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand i jeres område. Det betyder, at I kan få penge tilbage ved at beholde regnvandet på egen grund. Grundejere der vælger at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand, modtager 40 % af det samlede tilslutningsbidrag, der kan opkræves på udtrædelsestidspunktet. I 2019 svarer de 40 % til ca. 25.000 kr.

Inden I beslutter jer for eventuelt at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand, er det vigtigt, at I læser hele dette brev og de vedlagte informationer og vejledninger. Hvis I har spørgsmål til dette, er I velkomne til at kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune på telefonnummer 72 53 21 40 eller via mail: teknik@fmk.dk.

Der understreges, at det er helt frivilligt om man vil sælge sin forsyningsret for regnvand.

Vær særlig opmærksom på følgende:

Håndtering af regnvandet – Alt regn- og overfladevand skal håndteres forsvarligt på egen grund.

  • Nedsivning i faskine eller regnbed – brug ansøgningsskema.
  • Udledning til dræn, vandløb eller sø – send en mail med plantegning.

Proceduren – Alle papirer skal udfyldes bedst muligt, så sagsbehandlingstiden kan minimeres.

  • Ansøgningsskema – udfyldes af ejer og kloakmester og sendes til kommunen.
  • Tilladelse – sendes til ejer og kloakmester efter godkendt ansøgning.
  • Aftaledokument – udfyldes af ejer og sendes til kommunen.
  • Færdigmelding – laves af kloakmester og sendes til kommunen.
  • Erklæring – laves af kloakmester og sendes til kommunen.

Kloakmesteren – Alt arbejde skal synes af en autoriseret kloakmester.

Autorisationsregister findes på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (www.sik.dk) eller direkte gennem dette link: http://www.sik.dk/Virksomhed/Autorisation-el-vvs-og-kloak/Autorisation/Autorisationsregister

Det skal understreges, at hvis grundejer først er udtrådt af kloakfællesskabet for regnvand, så er det ikke muligt at fortryde på et senere tidspunkt uden selv at dække alle udgifter. I dag vil udgifterne typisk ligge på mellem 50.000-80.000 kr. Grundejer skal være opmærksom på, at de globale klimaændringer kan ændre drastisk på nedbørsforholdene.

Håndtering af regnvandet

Grundejere der er udtrådt af kloakfællesskabet for regnvand, skal selv håndtere al ejendommens regnvand. Der må ikke afledes regnvand til FFV Spildevand A/S´ kloakledninger.

Det er grundejerens ansvar at sikre sig, at alt regnvandet kan håndteres indenfor grundgrænsen. Regnvandet må ikke give nogen form for gener til omgivelserne, herunder hos andre grundejere. Det vil sige, at det er grundejerens ansvar at sikre sig, at afløbssystemet inklusiv faskiner, dræn og lignende er dimensioneret korrekt, så alt ejendommens regnvand kan håndteres forsvarligt.

Proceduren

Hvis I vil udtræde af kloakfællesskabet for regnvand, skal I først ansøge om en nedsivnings- eller en udledningstilladelse. Vi har vedlagt et ansøgningsskema om tilladelse til nedsivning via faskine eller regnbed. Hvis I ønsker en udledningstilladelse, skal I kontakte os via mail teknik@fmk.dk eller Faaborg-Midtfyn Kommune, Mellemgade 15, 5600 Faaborg (Att.: Miljø).

Når I har ansøgt og fået en nedsivnings- eller udledningstilladelse, kan I anlægge en faskine, et regnbed eller tilslutte jer et dræn.

Vi sender jer et aftaledokument sammen med tilladelsen. I aftaledokumentet bekræfter I blandt andet jeres ønske om at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand.

Når nedsivningsanlægget er anlagt eller drænet er tilsluttet, skal I eller kloakmesteren sende en tegning af det udførte anlæg til kommunen. Hvis en autoriseret kloakmester har udført anlægget, skal denne underskrive og stemple tegningen.

Eventuel afpropning(er) af den(de) tidligere regnvandstilslutning(er) skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Derudover og i alle tilfælde skal en autoriseret kloakmester vedlægge dokumentation (erklæring) for, at Jeres ejendom ikke afleder regnvand til FFV´s kloakledninger. Det vil sige, at en autoriseret kloakmester for eksempel kan skrive:

”Jeg erklærer, at ejendomme Zoovænget 100, 9999 Bjældeby ikke afleder tag- eller overfladevand til FFV Spildevand A/S´ kloakledninger”.

Erklæringen skal underskrives, dateres og påføres firmastempel af den autoriserede kloakmester. Dokumentationen må Ikke være ældre end 12 måneder, når vi modtager erklæringen. Dokumentationen vedlægges det udfyldte aftaledokument, hvor I bekræfter Jeres ønske om udmelding af kloakfællesskabet for regnvand.

Når vi har modtaget jeres fyldestgørende færdigmelding af spildevandsanlægget, kloakmesterens dokumentation og aftaledokumentet, sender vi det videre til FFV Spildevand A/S, der overfører pengene til jeres bankkonto.

I kommunens spildevandsplan er der yderlig information om at sælge sin ret til at aflede regnvand til kloakken. Planen kan ses på kommunens hjemmeside: ”Miljø, energi og affald” -> ”Spildevand og rensningsanlæg” -> ”Spildevandsplan” -> ”Spildevandsplan 2019-2023” eller gennem dette link: www.fmk.dk/politik/planer-regulativer-og-vedtaegter/andre-planer/spildevandsplan/