Spildevand på landet

I dele af kommunen er der ikke offentlig kloak. Spildevandet fra ejendomme i de ikke kloakerede områder skal renses på andre måder.

Påbud om forbedret rensning af spildevand fra huse på landet

Udledning af spildevand fra huse på landet kan være medvirkende til, at miljøtilstanden i vandløb og søer er dårlig og ikke lever op til den målsætning, der er bestemt for vandområdet. I kortet kan du se om din ejendom ligger i et opland, der er udpeget til forbedret rensning. Adresserne (eller Ejendommene) kan også findes i kommunens spildevandsplan (link). Hvis dit hus ligger i et udpeget område og der er udledning af spildevand til vandområder, vil du kunne forvente at få et påbud om at etablere et nyt spildevandsanlæg. 

Ombygning eller ændring af eksisterende spildevandsforhold kræver tilladelse

For huse, der ligger uden for et område med særlige rensekrav, kan der også blive stillet krav om ændring af spildevandsforholdene. Hvis du for eksempel bygger om eller til, eller bygger nyt hus, stiller Faaborg-Midtfyn Kommune normalt krav om, at der skal etableres et nyt, godkendt spildevandsanlæg. 

Bundfældningstank er ikke nok

På mange ejendomme på landet udledes spildevand fra bundfældningstanken (septiktanken) direkte til vandløb, søer eller dræn. Bundfældningstanken fjerner større partikler som slam, toiletpapir og andre affaldsstoffer, men samlet set fjerner de kun en lille del af de forurenende stoffer i spildevandet. Rensning af spildevandet i en bundfældningstank er derfor ikke tilstrækkeligt. 

Når du skal i gang med en forbedring af din spildevandsrensning

Det er en god idé at sætte sig godt ind i hvordan dit spildevand kan renses på den bedste måde.

Overordnet forløb for ejer ved forbedret spildevandsrensning i det åbne land

  • Sæt dig i videst muligt omfang ind i de forskellige rensemuligheder før kontakt til entreprenør. Materiale findes nederst på denne side. 
  • Udfyld ansøgning (evt. sammen med entreprenøren) og send den til kommunen. Ansøgningsskemaer findes i selvbetjeningsløsning på denne side. 
  • Gå ikke i gang med entreprenørarbejdet før tilladelsen er givet. Nærtliggende drikkevandsboringer, dårlige jordbundsforhold etc. kan medføre et afslag på den valgte renseløsning. 
  • Efter endt entreprenørarbejde SKAL en færdigmelding sendes til kommunen. Først når kommunen har en færdigmelding, vil anlægget blive godkendt og ændret i BBR. 
  • Ved ønske om kontraktligt medlemskab med Faaborg Forsyningsvirksomhed, skal disse kontaktes før valg af renseløsning. 

Ansøgning om etablering, sløjfning og ændring af spildevandsanlæg

Ansøgning om etablering, sløjfning og ændring af spildevandsanlæg i selvbetjeningsboks på denne side.